KAMU PERSONELİ ALIMI

ÇSGB Programcı ve Çözümleyici Alımı

ÇSGB Programcı ve Çözümleyici Alımı Yapılacaktır.

Çsgb Çsgb

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇSGB 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

MÜRACAATLAR ( 11 Aralık – 31 Aralık) 2023

ÇSGB Programcı ve Çözümleyici Alımı İçin İş Başvurusu Şartları Nelerdir?

Çalişma Ve Sosyal Güvenli̇k Bakanliği Çsgb 6 Sözleşmeli̇ Personel Alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü buyruğunda istihdam
edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar
uyarınca; 2022 Kamu İşçisi Seçme İmtihanı puanı (KPSS) temel alınmak suretiyle 4 programcı ve 2
çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen kontratlı işçi durumunun 5 (beş) katı aday
sözlü imtihana çağrılacaktır. Sözleşmeli işçi alımına başvuracak adaylarda son müracaat tarihi itibarıyla
aşağıdaki genel ve özel kaideler aranır.

ÇSGB PERSONEL ALIM MÜRACAAT ŞARTLARI

ÇSGB Sözleşmeli Personel Genel Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,

2- Müracaat tarihi prestijiyle rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

3- 2022 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında KPSSP3 puan cinsinde en az 60 puan almış
olmak,

4- Son müracaat tarihi prestijiyle geçerli olan YDS/e-YDS’den minimum (D) seviyesinde ya da lisan yeterliği
bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan
başka bir dokümana sahip olmak,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususuna göre
sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet kontratı temellerine muhalif hareket
etmesi sebebiyle kurumlarca mukavelesinin feshedilmemiş olması yahut mukavele periyodu içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,

6- Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek hastalığı bulunmamak.
Adaylar tabloda belirtilen kümelerden sadece birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede
sınava katılma kaidelerini taşımadığı tespit edilenler kelamlı imtihana katılamayacaklardır.

7. Kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik
uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

1. Grup (2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi
ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği kısmı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Grup (2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve
fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Bilgisayar programcılığı alanına ait ders aldığını belgelemek yahut Ulusal Eğitim Bakanlığı
onaylı Bilgisayar Programcılığı sertifikasına sahip olmak,

3- En az iki programlama lisanı bildiğini belgelemek,

3. Grup (2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve
fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- En az iki programlama lisanı bildiğini belgelemek,

3- Kamu yahut özel kesimdeki bilgi süreç merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

MÜRACAAT VAKTİ, BİÇİMİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1- Adaylar müracaatlarını 11/12/2023 – 31/12/2023 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen
takvimde etkin hale gelecek olan iş müracaat ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaatlar için gerekli şartlar, istenilen dokümanlar, imtihan süreci ile ilgili başka bilgiler
Bakanlığımız internet adresinde (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Meslek Kapısı Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.

3- Kelamlı imtihana, atama yapılacak konum sayısının 5 (beş) katı aday çağırılacaktır. Aranan
nitelikleri taşıyan adaylardan KPSSP3 puan çeşidinde en yüksek puanı alan adaydan başlamak
üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan birden fazla aday
bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı imtihana çağırılacaktır.

4- Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar ile kelamlı imtihanın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi
internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

5- Adaylar müracaat sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 (beş) iş günü içinde müracaat sonuçları
hakkında kurula yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İMTİHANIN BİÇİMİ VE KONULARI

1- İmtihan kelamlı olarak Bakanlığımız Emek Yerleşkesinde yapılacaktır.

2- Kelamlı imtihana katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakından (T.C. Kimlik
Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Şoför Belgesi/ Geçerli
Pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kelam konusu dokümanları ibraz
etmeyen adaylar imtihana alınmayacak olup, bu adaylar husus ile ilgili olarak rastgele bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.

3- Adaylar kelamlı imtihanda aşağıdaki husus başlıklarından sorumlu olacaktır.

o Temel bilgisayar ağları,

o Temel algoritma ve data yapıları,

o Data tabanı idare sistemleri ve SQL,

o Web programlama ve web teknolojileri (Javascript, HTML, CSS vb.),

o Obje yönelimli programlama (C#, Java),

o Temel bilgi güvenliği kavramları

İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1- Sözlü imtihan, özel koşullarda belirtilen ve bilgi sahibi olunması istenilen hususlar ile adayın lisans
mezuniyetine ait mesleksel bilgi ve tecrübesini ölçmeye yönelik mevzulardaki bilgi seviyesi (60
puan); özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir mevzuyu kavrama
ve söz yeteneği (40 puan) üzerinden değerlendirilecektir.

2- Sözlü imtihanda adaylara, imtihan komitesi lider ve üyelerinin her biri tarafından başka ayrı 100
üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması kelamlı imtihan notunu teşkil eder. Sözlü
sınavda başarılı sayılabilmek için, imtihan komitesinin verdiği puan ortalamasının en az 70
olması gerekmektedir.

3- Bakanlıkça gereksinim duyulması halinde ilan edilen durum sayısına kadar yedek aday
belirlenebilecektir.

4- İmtihan sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında
(www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Meslek Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1- Bu imtihana yönelik, kelamlı imtihan giriş yeri ve vakti ile gerekli görülen duyurular Bakanlık resmi
internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) yapılacaktır.

2- Bakanlık, imtihan ve atama sürecinin her kademesinde aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan evrak talep edebilecektir.

3- Daha evvel kamu yahut özel kesimde çalışmış olma koşulu aranan kümeler için çalışılan sürenin
hesabında 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanun’un 4/B unsuru ve 399 sayılı KHK’ya
tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile Toplumsal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği
belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınacaktır.

4- Kelamlı imtihanı kazananlardan müracaat formunda gerçeğe karşıt doküman verenler yahut beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Yönetim tarafından kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal
faiziyle tahsil edilecektir.

5- Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen müddet içinde atamaya temel evrakları teslim etmeyenler ile
atandığı halde mühleti içinde vazifeye başlamayanların yerine sonuncu muvaffakiyet puanına nazaran en yüksek
puandan başlamak üzere yedek adaylar ortasında atama yapılabilir. Bunlar dışında kalanlar
herhangi bir hak savında bulunamazlar.

6- Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır
ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

7- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak
teşkil etmez. Durum için belirtilen son müracaat tarihi prestijiyle aranan genel ve özel şartlara
sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/pdb/duyurular) ve Meslek Kapısı İşe Alım
Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler
tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın kararları geçerlidir.

ÜCRET

Yabancı Lisan İmtihanına katılarak (YDS) (A-D) seviyesinde puan aldığını belgeleyenler için fiyat tavanı
yabancı lisan bilgisi ve mesleksel deneyimine nazaran aşağıdaki tabloda öngörüldüğü formda belirlenir.

İlanda belirtilen fiyat meblağı brüt olup, bu fiyatlara %25 oranında artış uygulanabilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel kurallar ve ek bilgi talebi için)
Telefon: 0 (312) 296 63 36
Personel Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0 (312) 296 61 14 – 76 58
Adres: Emek Mahallesi, Naci AYVALIOĞLU Cad. No:13 06520 Çankaya/ANKARA

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status