KAMU İŞÇİ ALIMI

Bursa Uludağ Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesine Daima Personel Alımı Yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

3 Daima EMEKÇİ ALACAK

MÜRACAATLAR ( 11 Aralık – 15 Aralık) 2023

Bursa Uludağ Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış yahut muaf olmak)

4) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak

5) Müracaatın son günü prestijiyle işgücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak,

6) Adayların, müracaatın son günü prestijiyle duyuru metninde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri misyon unvanlarına ait meslek kolunun gerektirdiği koşulları taşımaları gerekir.

7) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

8) Alınacak emekçilerin deneme müddeti altmış gün olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim mühleti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9) Adaylar vardiyalı çalışma tertibini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya mani bir durumu olmaması gerekir.

10) Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Bursa ilçelerinde ikamet etmek koşuluyla yalnızca bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.

11) Adaylardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenler ile kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her evresinde idarece sonlandırılabilecektir.

12) Kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

13) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

14) Bursa Uludağ Üniversitesi ilanı her kademesinde iptal etme hakkına sahiptir.

ÖZEL ŞARTLAR
Duyuru metninde yer alan tabloda belirlenen özel kurallar temel alınacaktır.

BAŞVURU BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ

BAŞVURU TARİHLERİ: 11/12/2023 – 15/12/2023 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları kısmında 15.12.2023 tarihinde ilan edilecek ve 4 gün ilanda kalacaktır.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL MÜRACAAT YAPILABİLİR ?

İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur. gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayınız. …BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ .. Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya şifrenizi girerekten müracaat yapabilirsiniz.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, millî savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,
13)Adayların vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı ile vardiyalı çalışmasına pürüz olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sıhhat raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma
durumunda adaylardan Sıhhat Konseyi Raporu istenecektir.) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sıhhat şurası raporu doğrultusunda adayın atanacağı takım unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak
durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
İlkokul-Ortaöğretim 18-40 ERKEK KURA / KELAMLI 2
Üniversitemize bağlı ünitelerde, 4857 sayılı İş Kanunu temelleri kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde Daima personel takımında çalıştırılmak üzere meçhul vadeli daima personel alınacaktır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
BURSA Tüm İlçeler Merkez ve İlçe Üniteleri Orman Emekçisi 9215.01
BURSA Tüm İlçeler Merkez ve İlçe Üniteleri Marangoz 7115.12 Ortaöğretim-Lisans 18-40 ERKEK KURA / SÖZLÜ
İŞ-KUR tarafından Bursa Uludağ Üniversitesine bildirilen müracaatlar ortasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 27.12.2023
Çarşamba günü saat 10:00’da Bursa Uludağ üniversitesi Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Salonunda (Rektörlük A) yapılacaktır.

KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ
BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
SÖZLÜ (MÜLAKAT) İMTİHAN İŞLEMLER
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adaylar, 27.12.2023 tarihinde saat 10:00 ‘da yapılacak kura çekimini istemeleri halinde izleyebilecektir. Tüm müracaat sahipleri ortasından kura ile açık iş
sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bursa Uludağ Üniversitesi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana alınacaktır. Kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (https://uludag.edu.tr) Duyurular kısmından ilan edilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü imtihan için kesin listede yer alan adayların; hangi dokümanları teslim edeceği, doküman teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Bursa Üniversitesi internet sitesi (https://uludag.edu.tr/) Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup,
ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru yapan adayların müracaat sürecini, Bursa Uludağ Üniversitesi internet sitesi (https://uludag.edu.tr/) Duyurular kısmından takip etmeleri gerekir.
Belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını İmtihan Şuralarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Kurulu tarafından teslim edilen dokümanlar incelendikten sonra belirlenen
şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek sonuncu listede yer alan adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Bursa Uludağ Üniversitesi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü imtihan, adayların başvurdukları hizmet alanına ait meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleksel yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav şurası Lider ve üyelerinin başka ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle kelamlı imtihan puanı belirlenecektir.
Sözlü imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak bu puan adayın atanmaya temel puanı ve muvaffakiyet sıralaması için kullanılacaktır.
Ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayanların, deneme mühleti içinde işten ayrılanların, belirtilen mühlet içerisinde evrak teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut müracaat kaidelerini taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik
hükümlerine istinaden yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacaktır.
Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının tıpkı olması halinde imtihan heyeti yahut heyetlerince alınan diplomaları temel alınmak suretiyle daha üst tahsili bitirmiş olana, tahsil seviyelerinin de tıpkı olması halinde
mezuniyet tarihi prestijiyle evvel mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve birebir yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına istenilen evrakları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle misyona başlamaları sağlanacaktır.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status