KAMU PERSONELİ ALIMIMEMUR ALIMI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Memur Alımı

Yüksek Seçim Şurası Başkanlığı Memur Alımı, YÜKSEK SEÇİM HEYETİ BAŞKANLIĞI 51 (ELLİ BİR) MEMUR ALACAK.

Ysk_Logo

YÜKSEK SEÇİM ŞURASI BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI
51 (ELLİ BİR) MEMUR ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 8 ARALIK 2023 – 17 ARALIK 2023

YÜKSEK SEÇİM KONSEYİ BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Açıktan İşçi Alım İlanı

Yüksek Seçim Şurası merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Konseyinin Teşkilat ve Misyonları Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,

Yüksek Seçim Konseyi Memur İmtihan, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A hususuna nazaran (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere işçi alınacaktır.

I. MEMUR ALIMI MÜRACAAT VAKTİ, BİÇİMİ VE YERİ

1. Müracaatlar 08.12.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 17.12.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

2. Müracaatlar e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut Meslek Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.

3. Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut öbür yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar her bir takım ve unvan için sadece bir adet müracaat yapabileceklerdir. Taşra teşkilatına; Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanları için başvuracak adaylar;

ekli listede belirtilen yalnızca bir yer için müracaatta bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

Merkez teşkilatına; Arşiv Memuru ve Santral Memuru unvanları için başvuracak adaylar; belirtilen unvanlar için tek müracaatta bulunabilecek olup, birden fazla unvan için müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

(Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara vilayetinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)

5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen yahut gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, müracaat sırasında yeni bilgilerini (onaylı diploma örneği yahut mezuniyet evrakı gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

6. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik dokümanlarını başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7. Müracaat sürecinin müddeti içinde kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

8. Adayların müracaat süreçleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlarım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır.

II. MEMUR ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

Memur Alımı Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci hususunda belirtilen;

– Türk vatandaşı olmak,

– Birinci kez Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak imtihanın son müracaat tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı unsurundaki yaş koşulunu taşımak,

– Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar,

Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, nizamı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

– Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Adayların müracaatın son günü itibariyle aranan kurallara haiz olmaları gerekmektedir.

3. Müracaat esnasında beyan edilen bilgilere dair dokümanlar ile öteki evraklar, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma müddetince ilgili üniteye teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında;

Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan çeşitlerinden en az 70 puan almış olmak.

Memur Alımı Özel Şartları

– Arşiv Memuru, Santral Memuru ve Zabıt Katibi takımlarına atanabilmek için; en az lise yahut dengi okul mezunu olmak.

– Teknisyen takımlarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve kısımlarından yahut elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve kısımlarından mezunu olmak.

III. MEMUR ALIMI MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KELAMLI İMTİHAN ŞEKLİ

1. Müddeti içerisinde müracaatta bulunan ve gerekli kuralları sağlayan adaylardan, KPSS muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacak takım sayısının beş (5) katı aday kelamlı imtihana çağrılacak olup, bu sayı taşra teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanı tarafından ekli listede belirtilen her yer için farklı başka oluşturulacaktır.

2. İmtihan kelamlı olmak üzere tek kademeli olup, kelamlı imtihana hak kazanan son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı imtihana çağırılacaktır.

3. Adaylar süreci Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.

Ayrıyeten kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan bildirim kararında olup ayrıyeten adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Kelamlı imtihana hak kazanan adaylar, imtihana “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakı (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Şoför Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.

5. Kelamlı imtihanda; atanılacak takımın gerektirdiği,

– Mesleksel bilgi seviyesi (50 puan),

– Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi bilgi seviyesi (15 puan),

– Genel Kültür bilgi seviyesi (15 puan),

– Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir mevzuyu kavrama ve tabir yeteneği hususlarından (20 puan) olmak üzere,
toplam 100 puan üzerinden imtihan konseyi üyeleri tarafından başka ayrı kıymetlendirme yapılacaktır.

6. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için, İmtihan Heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

7. Memur alımı kelamlı imtihanına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci imtihan hakkı verilmeyecektir.

Fakat zorlayan sebeple imtihana katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak imtihan tarihleri içerisinde olmak kaydıyla imtihan tarihi değişikliğine İmtihan Heyeti karar verecektir.

8. Kelamlı imtihan esnasında İmtihan Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli yahut imajlı rastgele bir kayıt alınmayacaktır.

IV. MEMUR ALIMI KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

1. Kelamlı imtihan sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar kelamlı imtihan sonucu ile ilgili bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyecektir.
2. İmtihanı kazananların atamaları, ilan edilen takım sayısını geçmeyecek biçimde en son muvaffakiyet listesine nazaran yapılacaktır.

Başarılı aday bulunması halinde en fazla takım sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların sonuncu muvaffakiyet puanı, KPSS puanı ile kelamlı imtihan muvaffakiyet puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

3. Sonuncu muvaffakiyet listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi imtihan puanı, kelamlı imtihan puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

4. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli dokümanlar ile bu dokümanların Başkanlığımıza teslim yordamı ve müddeti Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Bu ilan bildirim kararında olup ayrıyeten adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek mühlet içerisinde istenilen evrakları teslim etmeyen yahut müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

5. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek mühlet içerisinde, evrak ile ispatı mümkün olan zorlayan sebepler dışında misyona başlamayanların yerine, en son muvaffakiyet puanına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar rastgele bir hak savında bulunamazlar.

6. Memur alımı ataması öncesi yahut sonrası rastgele bir nedenle vazifesi kabul etmekten vazgeçenlerin birebir imtihana dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.

7. Haklarında atama kaidelerinin kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki aksiyonlarından ötürü isimli bir soruşturma yahut kovuşturma bulunanlardan imtihanda başarılı sayılanların atamaları soruşturma yahut kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

8. İmtihan sonucuna ait itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak şahsen yahut en yakın İlçe Seçim Şurası Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Konseyi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Mühleti içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza, adres ve bağlantı bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

V. MEMUR ALIMI DİĞER HUSUSLAR

1. Adayların her etapta verdikleri beyanlar ile sundukları evrakların sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu şahıslar bundan sonra açılacak alım ilanlarına müracaat yapamayacaktır.

Gerçeğe muhalif doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal süreçler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. Bu halde Başkanlığı yanıltanlar kamu vazifelisi ise, ayrıyeten durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama süreçleri iptal edilir ve Yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her basamağında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

3. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

VI. MEMUR ALIMI İLAN İLETİŞİM

Yüksek Seçim Şurası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Telefon: 0(312) 419 10 39 – Dahili: 1919 – 1916 -1907 – 1911

Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi
Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi-2
Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi-3
Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi-4

 

Memur Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Memur Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Memur Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status