KAMU PERSONELİ ALIMI

Uludağ Üniversitesi Personel Alımı

Uludağ Üniversitesi İşçi Personel Alımı, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 32 (OTUZ İKİ) İŞÇİ ALACAK.

Uludauniv-Logo

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI


FARKLI UNVANLARDA 32 (OTUZ İKİ) İŞÇİ ALACAK.
PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: 28 KASIM 2023 – 12 ARALIK 2023

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B UNSURUNA NAZARAN KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslara” nazaran 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca,

sarfiyatları Özel Bütçeden karşılanmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) kümesi (Eczacılar hariç) puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlarda toplam 32 (otuziki) adet kontratlı işçi yerleştirmesi yapılacaktır.

Uludag-Universitesi-Personel-Alimi
Uludag-Universitesi-Personel-Alimi-2
Uludag-Universitesi-Personel-Alimi-3

PERSONEL ALIMI İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususundaki genel kaideler ve ilan edilen münhal durum için belirtilen özel koşullar aranır:

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler,

Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Koruma ve Güvenlik Vazifelisi hariç)

5-Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına mani olabilecek durumu bulunmamak.

6-Sosyal Güvenlik Kurumundan rastgele bir emeklilik yahut yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

7-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fırkası uyarınca kontratlı statüde çalışıyor olmamak.

8-Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler,

Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin, Yine Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. hususu “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi

(Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında yine istihdam edilemez” kararı yeterince başvuramazlar. Bu karara uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9-Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca 1 sayılı Cetvelde İmtihan Kaidesi Aranmaksızın Hizmete Alınacak Kontratlı İşçi unvanı ortasında bulunduğundan Eczacılar için KPSS puan kaidesi aranmamaktadır.

Müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) ile alınacaktır.

Diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihine nazaran yaşça küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.

10-Eczacı konumuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü hususlarında belirtilen kaideleri taşıması gerekmektedir.

11-2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak (Eczacılar hariç). (Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı temel alınacaktır.)

12-Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

13-Kamu vazifesinden rastgele bir nedenden ötürü ihraç edilenlerin müracaatları alınmayacaktır.

14-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü hususu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU YER VE ZAMANI

1-Başvuru süreçleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen yapılacaktır. Posta yahut faks yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.

3-Başvurulan durum için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların müracaat mühleti içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

4-Teslim edilen tüm evrakların ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

a) Gerçeğe karşıt doküman verdiği/beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

b) Gerçeğe alışılmamış evrak verdiği/beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin müracaatları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1-Başvuru sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak (Eczacılar hariç) kontrat yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2-Adayların yerleştirilmesi KPSS puan sıralamasına nazaran yapılacağından (Eczacılar hariç), adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi prestijiyle evvel mezun olmuş olan, mezuniyet tarihlerinin de birebir olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir.

3-Başvuruların incelenmesi sonrasında müracaatta bulunan adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanacak (Eczacılar hariç), KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak ilan edilen konum sayısının 10 (on) katına kadar aday ilan edilecektir.

4-657 sayılı Kanunun 53’üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına, nöbet tutmasına/vardiyalı çalışmasına pürüz olabilecek hastalığı bulunmamak.

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sıhhat raporu istenecek, sıhhat konseyi raporu doğrultusunda adayın atanacağı takım unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.

5-Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmamaları, feragat etmeleri yahut belirtilen koşulları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Mevzu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.

6-Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları kaideleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

8-Adaylar ile misyona başladıkları tarihte hizmet mukavelesi yapılacaktır. Mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları feshedilecektir.

9-İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

10-Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Personel Alım İstanbul ilanları için tıklayınız.

Personel Alım Ankara ilanları için tıklayınız.

Personel Alım İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status