MEMUR ALIMI

Sağlık Bakanlığı Memur Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı Memur Alım İlanı, SAĞLIK BAKANLIĞI 17 (ON YEDİ) MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK.

Saglik-Bakanligi-Logo

SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIM İLANI DETAYLARI


17 (ON YEDİ) MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK.
MEMUR ALIM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 18 ARALIK 2023 – 28 ARALIK 2023

Sağlık Bakanlığı Teftiş Şurası Başkanlığı’ndan MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 28 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri ortasında Ankara’da yapılacak müsabaka (sözlü) imtihanı ile 17 (On yedi) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1- MEMUR ALIM İLANI YARIŞ İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Yarışma imtihanına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak.
b) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans seviyesindeki öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Müsabaka imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak).
ç) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış KPSS sonuçları temel alınmak kaydıyla; KPSSP48 puan tipinden en az 80 puan almış olmak.
d) İsimli sicili tarafından müfettişliğe pürüz hali bulunmamak.
e) Sıhhat durumu bakımından yurdun her yerinde vazife ve seyahat yapmaya elverişli olmak.

2- MEMUR ALIM İLANI YARIŞ İMTİHANINA MÜRACAAT HALİ VE İSTENECEK BELGELER

Adaylar, imtihan müracaatlarını elektronik ortamda e-Devlet – Sıhhat Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.

Başvurular 18 Aralık 2023 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 28 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve evraklar elektronik ortamda gönderilecek olup, şahsen yahut posta yoluyla yapılan, müracaat kurallarını taşımayan, eksik ve yanlış evrakla yapılan müracaatlar sürece alınmayacaktır.

3- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma imtihanına, alınacak müfettiş yardımcısı takımının dört katı aday çağrılacaktır. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana sahip başka adaylar da imtihana çağrılacaklardır.

Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi https://teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.

Adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak olup ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır. Yarış imtihanı aday listesine itiraz, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde Teftiş Heyeti Başkanlığına yapılır. Yapılan itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu müddet, incelemenin mecburî kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

4- MEMUR ALIM İLANI YARIŞ İMTİHANININ HALİ, TARİHİ VE YERİ

Yarışma imtihanı, 28 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri ortasında, Sıhhat Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki kademeli KELAMLI imtihan formunda yapılacaktır.

Sözlü imtihanın birinci evresi, tüm adayların iştirakiyle 28 Ocak 2024 tarihinde, 10.30-12.30 saatleri ortasında gerçekleştirilecektir. Bu basamakta, ilanın 7/a unsurunda yer alan değerlendirmeye temel olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla yanıt vermeleri istenecektir. İkinci basamak ise 29 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek, adaylar ilanın 7/b-e hususunda belirtilen öteki taraflardan değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Konseyi Başkanlığının internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

5- MEMUR ALIM İLANI İMTİHANA GİRİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Adaylar Meslek Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Aday Müracaat Bilgileri” sayfasının çıktısını alacaklar ve imtihan günü yanlarında getireceklerdir. (Sırasıyla, “Başvurularım”,
“Bilgiler”, “Aday Müracaat Bilgileri”, “Yazdır”)

Adayların imtihan saatinden en az yarım saat evvel imtihana girecekleri yerde hazır bulunmaları ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför dokümanı üzere fotoğraflı, T.C.
kimlik numaralı ve onaylı kimlik evrakı bulundurmaları gerekmektedir. Bu dokümanları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

6- MEMUR ALIM İLANI MÜSABAKA İMTİHANI KONULARI

a) Hukuk;

1. Anayasa hukuku (genel esaslar),
2. Yönetim hukukunun genel temelleri, idari yargı, idari teşkilat,
3. Ceza hukuku (genel asıllar ve memur suçları),
4. Uygar hukuk (genel asıllar ve birebir haklar),
5. Borçlar hukuku (genel esaslar),
6. Ticaret hukuku (genel esaslar),
7. Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar).

b) İktisat;

1. İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),
2. İktisadi kanılar ve doktrinler tarihi,
3. Para, banka, kredi ve konjonktür,
4. Milletlerarası iktisadi bağlar ve teşekküller,
5. İşletme iktisadı,
6. Yeni ekonomik problemler.

c) Maliye;

1. Genel maliye teorisi ve maliye siyasetleri,
2. Kamu sarfiyatları,
3. Bütçe.

ç) Muhasebe;

1. Genel muhasebe,
2. Bilanço tahlili ve teknikleri,
3. Ticari hesap.
d) Kompozisyon (genel, yeni ve sosyo-ekonomik ve Bakanlığın sıhhat siyasetleri ile alakalı konular).

7- MEMUR ALIM İLANI ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Memur Alım İlanı Adayları;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,
b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. İmtihanda başarılı sayılabilmek için, komite lider ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaidedir. Yarış imtihan notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Yarış imtihanı notu en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asıl, ilanda belirtilen takım sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

8- MEMUR ALIM İLANI YARIŞ İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav sonuçları Bakanlığın ve Başkanlığın internet sitelerinde ilan edilir. Meslek Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilir. Ayrıyeten asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan atama için 15 gün içinde müracaat etmeyen yahut ataması yapılıp da yasal mühleti içerisinde vazifeye başlamayan adayların ya da misyona başlayıp da rastgele bir sebeple misyondan ayrılanların yerine imtihan sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran çağrılır. Atama için müracaat etmeyen yahut ataması yapılıp da vazifeye başlamayan adaylar için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz, imtihan sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza karşılık verir.

9- MEMUR ALIM İLANI DİĞER HUSUSLARI

Yarışma imtihanı müracaat koşullarını taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların müsabaka imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama süreci iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status