MEMUR ALIMI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Memur Alımı – Memur

Yüksek Seçim Heyeti Başkanlığı Memur Alımı, YÜKSEK SEÇİM KONSEYİ BAŞKANLIĞI 51 (ELLİ BİR) MEMUR ALACAK.

Ysk_Logo

YÜKSEK SEÇİM HEYETİ BAŞKANLIĞI
51 (ELLİ BİR) MEMUR ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 8 ARALIK 2023 – 17 ARALIK 2023

YÜKSEK SEÇİM ŞURASI BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Açıktan İşçi Alım İlanı

Yüksek Seçim Heyeti merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Şurasının Teşkilat ve Misyonları Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Şurası Memur İmtihan, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A hususuna nazaran (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere işçi alınacaktır.

I. MÜRACAAT VAKTİ, FORMU VE YERİ

1. Müracaatlar 08.12.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 17.12.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.
2. Müracaatlar e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut Meslek Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.
3. Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4. Adaylar her bir takım ve unvan için sadece bir adet müracaat yapabileceklerdir. Taşra teşkilatına; Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanları için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen yalnızca bir yer için müracaatta bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır. Merkez teşkilatına; Arşiv Memuru ve Santral Memuru unvanları için başvuracak adaylar; belirtilen unvanlar için tek müracaatta bulunabilecek olup, birden fazla unvan için müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara vilayetinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)
5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların kelam konusu bilgilerinde yanılgı mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen yahut gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, müracaat sırasında şimdiki bilgilerini (onaylı diploma örneği yahut mezuniyet evrakı gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.
6. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik dokümanlarını başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7. Müracaat sürecinin müddeti içinde yanılgısız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat evresinde sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.
8. Adayların müracaat süreçleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlarım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır.

II. MÜRACAAT ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci hususunda belirtilen;
– Türk vatandaşı olmak,
– Birinci kere Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak imtihanın son müracaat tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı hususundaki yaş kaidesini taşımak,
– Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, tertibi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak,
– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Adayların müracaatın son günü itibariyle aranan kaidelere haiz olmaları gerekmektedir.
3. Müracaat esnasında beyan edilen bilgilere dair evraklar ile başka dokümanlar, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma mühletince ilgili üniteye teslim edilecektir.
4. 2022 Yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanında;
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan çeşitlerinden en az 70 puan almış olmak.

Özel Şartlar

– Arşiv Memuru, Santral Memuru ve Zabıt Katibi takımlarına atanabilmek için; en az lise yahut dengi okul mezunu olmak.
– Teknisyen takımlarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve kısımlarından yahut elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve kollarından mezunu olmak.

III. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KELAMLI İMTİHAN ŞEKLİ

1. Mühleti içerisinde müracaatta bulunan ve gerekli koşulları sağlayan adaylardan, KPSS muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacak takım sayısının beş (5) katı aday kelamlı imtihana çağrılacak olup, bu sayı taşra teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanı istikametinden ekli listede belirtilen her yer için başka farklı oluşturulacaktır.
2. İmtihan kelamlı olmak üzere tek basamaklı olup, kelamlı imtihana hak kazanan son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı imtihana çağırılacaktır.
3. Adaylar süreci Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıyeten kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan bildiri kararında olup ayrıyeten adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
4. Kelamlı imtihana hak kazanan adaylar, imtihana “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik dokümanı (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Şoför Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.
5. Kelamlı imtihanda; atanılacak takımın gerektirdiği,
– Mesleksel bilgi seviyesi (50 puan),
– Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi bilgi seviyesi (15 puan),
– Genel Kültür bilgi seviyesi (15 puan),
– Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir mevzuyu kavrama ve söz yeteneği hususlarından (20 puan) olmak üzere,
toplam 100 puan üzerinden imtihan konseyi üyeleri tarafından farklı ayrı kıymetlendirme yapılacaktır.
6. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için, İmtihan Heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
7. Kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci imtihan hakkı verilmeyecektir. Lakin zorlayıcı sebeple imtihana katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak imtihan tarihleri içerisinde olmak kaydıyla imtihan tarihi değişikliğine İmtihan Heyeti karar verecektir.
8. Kelamlı imtihan esnasında İmtihan Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli yahut imajlı rastgele bir kayıt alınmayacaktır.

IV. KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

1. Kelamlı imtihan sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar kelamlı imtihan sonucu ile ilgili bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyecektir.
2. İmtihanı kazananların atamaları, ilan edilen takım sayısını geçmeyecek halde en son muvaffakiyet listesine nazaran yapılacaktır. Başarılı aday bulunması halinde en fazla takım sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların en son muvaffakiyet puanı, KPSS puanı ile kelamlı imtihan muvaffakiyet puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
3. En son muvaffakiyet listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi imtihan puanı, kelamlı imtihan puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
4. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli dokümanlar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim tarzı ve müddeti Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu ilan bildiri kararında olup ayrıyeten adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek mühlet içerisinde istenilen dokümanları teslim etmeyen yahut müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
5. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek müddet içerisinde, doküman ile ispatı mümkün olan zorlayan sebepler dışında vazifeye başlamayanların yerine, son muvaffakiyet puanına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar rastgele bir hak argümanında bulunamazlar.
6. Atama öncesi yahut sonrası rastgele bir nedenle vazifesi kabul etmekten vazgeçenlerin birebir imtihana dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.
7. Haklarında atama kurallarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki aksiyonlarından ötürü isimli bir soruşturma yahut kovuşturma bulunanlardan imtihanda başarılı sayılanların atamaları soruşturma yahut kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
8. İmtihan sonucuna ait itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak şahsen yahut en yakın İlçe Seçim Heyeti Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Konseyi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Mühleti içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza, adres ve irtibat bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Adayların her evrede verdikleri beyanlar ile sundukları evrakların sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu bireyler bundan sonra açılacak alım ilanlarına müracaat yapamayacaktır. Gerçeğe alışılmamış doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal süreçler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır. Bu formda Başkanlığı yanıltanlar kamu vazifelisi ise, ayrıyeten durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama süreçleri iptal edilir ve Yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

VI. İLETİŞİM

Yüksek Seçim Şurası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Telefon: 0(312) 419 10 39 – Dahili: 1919 – 1916 -1907 – 1911

Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi
Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi-2
Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi-3
Yuksek-Secim-Kurulu-Baskanligi-Memur-Alimi-4

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status