MEMUR ALIMI

Özalp Belediye Başkanlığı Memur Alımı – Memur

Özalp Belediye Başkanlığı Memur Alımı, ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 (DÖRT) MEMUR ALACAK.

Ozalp-Belediyesi-Logo

ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 (DÖRT) MEMUR ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 8 OCAK 2024 – 12 OCAK 2024

ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA BİRİNCİ KERE ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Van ili Özalp Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Ozalp-Belediye-Baskanligi-Memur-Alimi

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur ve zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

1) MÜRACAAT GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı unsuru ile 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,
f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak.

2) MÜRACAAT İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2022 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan cinslerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.
b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen genel kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer alan özel kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri Belediyemizce müracaat esnasında yapılacaktır.
d) Zabıta memuru takımlarına müracaat yapacaklar için, imtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Zabıta memuru takımlarına müracaat yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Dokümanları; Müracaat formu Kurumumuzdan yahut Belediyemiz www.ozalp.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Müracaat formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir:

a) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS sonuç evrakının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Misyonunu devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
ı) Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi. (Adaylar koşullarını sağladığı sadece bir takıma müracaat yapabileceklerdir.) Zabıta memuru takımları hariç olmak üzere belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen evrakların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE SÜRESİ

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

– Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanları ile birlikte 08/01/2024-12/01/2024 tarihleri ortasında saat (09:00 – 16:00) şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla Özalp Belediyesi (Mahmudiye Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Özalp/VAN) yerleşkesinde hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
– Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen evraklar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin yazi.isleri@ozalp.bel.tr mail adresine müracaat yapabileceklerdir.
– Zabıta memuru takımlarına müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yahut öteki biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru takımına başvuracak adaylar üstte belirtilen tarihlerde uzunluk ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen evraklar ile birlikte şahsen müracaat ederek müracaat süreçlerini tamamlayacaklardır.
– Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday; memur takımları için kelamlı imtihana, zabıta memuru takımları için kelamlı ve uygulamalı imtihana çağrılacaktır.
b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öbür adaylarda imtihana çağrılacaktır.
c) İmtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi ile imtihan yeri ve vakti müracaatlarının kıymetlendirilmesine müteakip 19/01/2024 tarihinden itibaren Belediyemiz www.ozalp.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara, adayların müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g) Yanılgılı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmelerden yahut postanın ulaşmamasından Özalp Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) İMTİHAN YERİ, VAKTİ VE KONULARI

Sözlü İmtihan; Memur alımı için kelamlı imtihan 26/01/2024 tarihinde 10:00 – 12:00 saatleri ortasında Özalp Belediyesi (Mahmudiye Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Özalp/VAN) adresinde bulunan hizmet binasının yer katında yer alan toplantı salonunda yapılacaktır. Kelamlı imtihan birebir gün içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

Zabıta memuru alımı için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; kelamlı imtihan 26/01/2024 tarihinde saat 13:00 – 15:00 saatleri ortasında başlamak üzere Özalp Belediyesi (Mahmudiye Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Özalp/VAN) adresinde bulunan hizmet binasının taban katında yer alan toplantı salonunda, uygulama imtihanı 26/01/2024 tarihinde saat 16:00’da başlamak üzere (Mahmudiye Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Özalp/VAN) adresinde yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı imtihan birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edecektir. İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Hususları:

a) Kelamlı imtihan;

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2-Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahisleri ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

b) Zabıta memuru takımı için uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak halde yapılır.

7) İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Memur takımı imtihanında kıymetlendirme:

Sözlü imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kuraldır. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Belediye tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.ozalp.bel.tr) ilan edilecektir.

Zabıta memuru imtihanında kıymetlendirme;

Sözlü imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahislerinde 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda kıymetlendirme; Kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kaidedir. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde www.ozalp.bel.tr ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden www.ozalp.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır. İmtihan Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan konseyi tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status