MEMUR ALIMI

Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı – Memur

Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı, KIRIKKALE BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 5 (BEŞ) MEMUR ALACAK.

Bahsili-Logo

KIRIKKALE BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 (BEŞ) MEMUR ALACAĞINI DUYURDU.
BAŞVURU TARİHLERİ: 10 OCAK 2024 – 12 OCAK 2024

BAHŞILI BELEDİYESİ’NE BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Kırıkkale ili Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öbür koşulları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Bahsili-Belediyesi-Memur-Alim-Ilani

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL KURALLARI:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı unsuru ile 48 nci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir;

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.
4. Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak yâda askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,
6. İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kuralların taşımak,

2. MÜRACAAT İÇİN ÖZEL KURALLAR:

a) İlan edilen takımlar için, mezun olunan okul prestijiyle tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2022 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak kadroların
karsısındaki puan cinslerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen kaideleri taşımak.
c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte belirtilen kuralları taşımak
d) Özel Güvenlik Vazifelileri Sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirtilen kuralları taşımak
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,
f) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
g) Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden yahut Belediyemizden temin edecekleri MÜRACAAT FORMUNA aşağıdaki evrakları ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut noter onaylı sureti yahut aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,
b) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet dokümanı, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM’nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Vazifesini devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
ğ)S on müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik vazifelisi kimlik kartının aslı yahut noter onaylı örneği,(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4. MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanlar ile birlikte 10/01/2024 tarihinden 12/01/2024 tarihi mesai bitimine kadar(08:30-12:00 / 13:30-16:30), mesai saatleri içerisinde şahsen yahut iadeli
taahhütlü posta yolu Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

– Elektronik ortamda yapılan müracaatlarda istenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin www.bahsili.bel.tr adresine müracaat yapabileceklerdir.
– Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyleadaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağıracaktır.
2. İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır,
3. İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirmesini müteakip 22/01/2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.bahsili.bel.tr adresinden ilan edilecektir.
4. Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ne www.bahsili.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.
5. İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

– Kelamlı imtihan Bahşılı Belediyesi hizmet binasında 26/01/2024 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yapılacaktır.
– Kelamlı imtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.
– İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarih ve saatinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Mevzuları:

Sözlü imtihan;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahisleri ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ–SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensip ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile İlgili Temel Mevzuat mevzularında 15’ er
puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması koşuldur.

Adayların atamaya temel müracaat puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden (www.bahsili.bel.tr) ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.bahsili.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Şurası; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status