MEMUR ALIMI

Kadınhanı Belediye Başkanlığı Memur Alımı – Memur

Kadınhanı Belediye Başkanlığı Memur Alımı, KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6 (ALTI) MEMUR ALACAK.

Kadinhani-Belediyesi-Logo

KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK KERE ATANMAK ÜZERE 6 (ALTI) MEMUR ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 25 ARALIK 2023 – 29 ARALIK 2023

KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Konya ili Kadınhanı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli yönetimlere birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği❞ kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kuralları taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Kadinhani-Belediye-Baskanligi-Memur-Alimi
Kadinhani-Belediye-Baskanligi-Memur-Alimi-2

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Kadınhanı Belediye Başkanlığımıza üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda aranan genel ve özel kaideler aşağıdadır:

1. MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci ve 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir;

a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas. ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik cağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
f. İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak.

2. MÜRACAAT ÖZEL KAİDELERİ:

a. İlan edilen unvan için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kurallarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan tipinden üstte tabloda belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,
b. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek İmtihana isteyen adaylar, Kurumumuzdan yahut Belediyemizin https://www.kadinhani.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri müracaat formunun çıktısını alıp imzalayarak müracaat formuna aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

a. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet dokümanı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
c. Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik dokümanı suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir).
d. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Vazifesini devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen evrakların aslinin imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4. MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için; Adayların, müracaat formunu eksiksiz ve hakikat olarak doldurmaları ve müracaat esnasında istenilen başka evraklar ile birlikte 25/12/2023 29/12/2023 tarihleri ortasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) İstiklal Mah, Konya Cad. No:228 Kadınhanı/Konya adresindeki Kadınhanı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü ünitesine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

a. Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin bilgi@kadinhani.bel.tr mail adresine müracaat yapabileceklerdir,
b. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
c. Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BASVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a. Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.
b. İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.
c. İmtihana girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip 12/01/2024 tarihinde Kadınhanı Belediye Başkanlığı internet sitesinde https://www.kadinhani.bel.tr/ ilan edilecektir.
d. Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
e. İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Ayrıyeten kusurlu adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Kadınhanı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
f. İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
g. Adayların, imtihan giriş dokümanında kelamlı tarih ve saatte imtihan yerinde bulunmaları gerekmektedir.

6. İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE HUSUSLARI:

Memur alımı için, 01/02/2024 tarihinde saat: 09.00’da başlamak üzere Kadınhanı Belediyesi Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi Konya Cad. No:228 42800 Kadınhanı-Konya adresinde kelamlı imtihan yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Hususları:

Sözlü imtihan;

ə. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat mevzuları ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesini kapsar.

7. İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsur ve inkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat hususlarında 15′ er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan şurası üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kuraldır.

Adayların atamaya temel müracaat puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden https://www.kadinhani.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Şurası; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, stnav konseyi tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status