BELEDİYE

Tekirdağ ili Çorlu Belediyesine Memur Alımı

Tekirdağ ili Çorlu Belediyesine Memur Alımı Yapılacaktır.

Bel2

BAŞVURULAR ( 22 Ocak – 26 Ocak) 2023

Tekirdağ ili Çorlu Belediyesine Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Tekirdağ ili Çorlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Kez Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve başka kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılmaktadır.

MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur alımı için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Tekirdag Ili Corlu Belediyesine Memur Alimi 1

MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş memur ve zabıta memur alımı  atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
 6. İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kaidelerini taşımak.

MEMUR ALIMI MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI:

 1. İlan edilen takımlar için, mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Ortaöğretim 2022-KPSSP94, Önlisans 2022-KPSSP93ve Lisans 2022-KPSSP3 cinsinde Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan cinslerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.
 2. Zabıta memuru takımlarına başvuracaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel kurallara nazaran, zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 3. Zabıta memuru takımlarına müracaat yapacaklar için imtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Zabıta memuru takımlarına müracaat yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.
 5. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

MEMUR ALIMI MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Sınava girmek isteyen adaylar müracaat formunu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin www.corlu.bel.tr adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda dolduracakları müracaat formlarının çıktısını alıp imzalayarak, müracaat formuna aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

 1. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu süreksiz kimlik evrakı,
 2. Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet evrakı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Sürücü dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut barkodlu/karekodlu süreksiz şoför dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 9. Hangi takıma başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar kurallarını sağladığı sadece bir takıma müracaat yapabileceklerdir.)

Zabıta memur alımı takımları hariç olmak üzere belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

MEMUR ALIMI MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜDDETİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

 1. Adayların, müracaat formunu eksiksiz ve yanlışsız olarak doldurmaları ve müracaat esnasında istenilen öbür evraklar ile birlikte 22/01/2024-26/01/2024 tarihleri ortasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-16.30 arasında) Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu hizmet binası Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:74 Çorlu/TEKİRDAĞ adresindeki Çorlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ünitesine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 2. Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin ikem@corlu.bel.tr mail adresine müracaat yapabileceklerdir.
 3. Zabıta memuru takımlarına müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yahut öbür biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru takımına başvuracak adaylar üstte belirtilen tarihlerde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu hizmet binası Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:74 Çorlu/Tekirdağ adresine istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek müracaatlarını yapacaklardır.
 4. Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MEMUR ALIMI BAŞVURULAIN DEĞERLENDİRİLMESİ KABUL EDİLENLER:

 1. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında adayı; mimar takımları için sözlü imtihana, Zabıta memuru takımları için sözlü ve uygulamalı imtihana çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların kıymetlendirilmesine müteakip 05/02/2024 tarihinde Belediyemizin (http://www.corlu.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 5. Başvuruları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
 6. Sınav giriş dokümanları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

MEMUR ALIMI İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

Memur alımı takımları için 21/02/2024 tarihinde saat 09.30’da başlamak üzere Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Cad.No:139 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Belediyemiz Ana Hizmet Binası 5. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; sözlü imtihan ve uygulamalı imtihan 22/02/2024-23/02/2024 tarihleri ortasında her gün saat 09.30’da başlamak üzere Çorlu Belediyesi Kent Stadyumunda (Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu hizmet binasının arkası) Hatip Mahallesi Özbek Cd. No:40 Çorlu/Tekirdağ adresinde yapılacaktır. İmtihanlar tıpkı gün içerisinde bitmez ise sonraki gün ve müteakip günlerde devam edecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

ZABITA MEMURU ALIMI İLANLARI SINAV HUSUSLARI;

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2- Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4- Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahisleri ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı

bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta memuru takımı için uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

MEMUR ALIMI İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ – İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

 1. Sözlü imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat hususlarında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kuraldır. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediye tarafından yapılan sözlü imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (http://www.corlu.bel.tr) ilan edilecektir.

ZABITA MEMUR ALIMI HAKKINDA SINAV DEĞERLEDİRME;

 1. Sözlü imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
 2. Sınavda kıymetlendirme; Sözlü imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kuraldır. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (http://www.corlu.bel.tr) ilan edilecektir.
 3. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden (http://www.corlu.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.
 4. Sınav Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
 5. Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.
 6. Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde (http://www.corlu.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. Memur alımı başvuruları için takipte kalın.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status