MEMUR ALIMI

Kamuya Sözleşmeli Memur Alımı

Kamuya Sözleşmeli Memur Alımı Yapılacaktır.

Kamuya Kamuya

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU

6 MEMUR ALACAK ( 8 Ocak – 22 Ocak)

Kurumumuz Merkez teşkilatı takımlarında vazife yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu
İnsan Kaynakları Yönetmeliği kararları çerçevesinde giriş imtihanı ile 1 (bir) Mütercim ve 5 (beş)
Veri Hazırlama ve Denetim İşletmeni alınacaktır.

Nükleer Düzenleme Kurumu kamuya işçi alımı imtihanı kelamlı imtihan formunda 26 Şubat – 01 Mart
2024 tarihleri ortasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5
Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Nükleer Düzenleme Kurumu işçi alımı imtihanına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan
hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

KAMUYA MEMUR ALIMI GİRİŞ İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Nükleer Düzenleme Kurumu işçi alımı imtihanına katılmak için aşağıdaki kurallar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde
yer alan genel koşulları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme
Sınavından (KPSS), üstte yer alan tabloda tahsil kısmına nazaran belirtilen puan türünden
asgari puanı almış olmak,

c) Üstte yer alan tabloda belirtilen lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara
denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek tahsil kurumu mezunu olmak ve
belirtilen özel kuralları son müracaat tarihi olan 22 Ocak 2024 tarihi prestijiyle taşımak,

ç) Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B kümesine ilişkin rastgele bir kadro
veya konuma, müracaat yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.

KAMUYA MEMUR ALIMI İMTİHAN MÜRACAAT BİÇİMİ, TARİHİ VE YERİ

(1) Kamuya pesonel alım sınav müracaatları 08 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te başlayıp 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.

(2) Adaylar kamuya müracaatlarını, e-Devlet üzerinden “Nükleer Düzenleme Kurumu – Meslek Kapısı
Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaktır. Posta yahut öteki hallerde yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(3) Takım adedi belirtilen kısımlar dışındaki kısımlardan yahut yurtdışındaki üniversitelerin
denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye
alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca
Ek-1’de yer alan öz geçmiş formunun doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

(4) Her aday sadece bir unvan için kamuya pesonel alım imtihanına başvurabilecektir.

(5) Müracaat koşullarını taşıyan adaylar müracaatlarını takiben belirlenen en yüksek puandan
başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan
edilen takım sayısının 4 (dört) katı aday kelamlı imtihana girmeye hak kazanacaktır. Kelamlı sınava
girmeye hak kazanan adaylar Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle kelamlı sınava
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile tıpkı puana sahip adaylar da kelamlı imtihana alınacaktır. Adaylar
sınav bilgilerine Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de
ulaşabilecektir.

KAMUYA MEMUR ALIMI SÖZLÜ İMTİHAN MEVZULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü imtihan mevzuları ve puan pahaları:

a) Mezuniyet alanına ait bilgi seviyesinin puan pahası 30 (otuz)’dur.

b) Genel yetenek ve genel kültür kelamlı imtihan hususlarının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve yeni sosyoekonomik hususlar,

(2) Türkçe dilbilgisi,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

(6) Tarih,

Genel yetenek ve genel kültür bahislerinin puan kıymeti 30 (otuz)’dur.

c) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,
Puan bedeli 10 (on)’dur.
ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,
Puan pahası 10 (on)’dur.
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Puan pahası 10 (on)’dur.
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Puan pahası 10 (on)’dur.

KAMUYA MEMUR ALIMI İMTİHANIN TARİHİ, YERİ, BİÇİMİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Giriş imtihanı kelamlı olarak yapılacaktır.

a) Sözlü sınav

(1) Nükleer Düzenleme Kurumu işçi alımı giriş imtihanı 26 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri
arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA
adresinde yapılacaktır.

(2) Adaylar kelamlı imtihana, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, şoför dokümanı, süresi
geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü
belgesi yahut pasaport dışında, zarurî askerlik vazifesini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler
için askerî kimlik dokümanı kabul edilecektir. Bunların dışındaki, meslek kimlik kartları vb. diğer
tüm evraklar kelamlı imtihana giriş için geçerli evrak sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk
damga basılı olmalı, adayın aktüel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun
süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, aktüel bir fotoğraf yahut T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik mühleti bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

(3) Kelamlı imtihana bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu, ses ve imaj kaydedici
cihazlar vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.

(4) Adayların pürüz durumlarını beyan etmeleri hâlinde pürüz durumlarına nazaran gerekli tedbirler
alınacaktır.

(5) Verilen puanlar başka ayrı tutanağa geçirilecektir. Kelamlı imtihan ile ilgili bunun dışında herhangi
bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

(6) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması
şarttır.
b) Giriş imtihanı sonucu;

(1) Adayın KPSS puanı ile kelamlı imtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek
adaydan başlanarak takım sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday
yarışma imtihanı kurulu tarafından belirlenecektir. Yedek aday sayısının hesaplamasında
küsurat üst tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı
ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil
etmez.

(2) İmtihan puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

c) Giriş imtihanı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden
yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup adaylara ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.

KAMUYA İTİRAZLAR

(1) Adaylar imtihan sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak
itiraz edebiliriler.

KAMUYA ALIMLADA KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) İmtihanı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen formda ve mühlet içinde istenilen evrakları Kuruma
teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, sonuçlarına Meslek Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşabilecektir.

(2) Müracaat yahut süreçler sırasında uydurma yahut gerçeğe ters doküman sunduğu ya da beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun
ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

İletişim Bilgileri

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla
temin edilebilir.

Telefon Numaraları: (0 312) 289 93 00 – 94 63 – 94 92

İnternet Sayfası: http://www.ndk.org.tr

Adres: Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA

KAMUYA MEMUR ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması hâlinde değiştirilebilir ve bu
değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.

2- Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün kararları kabul etmiş
sayılır ve müracaatta yahut duyuru metninde yer alan kararlara ters davranması sonucu
doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

BÜNYAMİN ÇİĞLİ

Profesyonel SEO Uzmanı İŞKUR Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status