KAMU PERSONELİ ALIMI

Kamuya Mütercim Tercüman Alımı

Kamuya Mütercim Tercüman Alımı Yapılacaktır.

Kamuya Mütercim Tercüman Alımı
 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

10 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 10 Ocak – 25 Ocak) 2024

Kamuya Mütercim Tercüman Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

 

I- MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI GENEL AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
değişik 4/B unsuru kapsamındaki kontratlı işçi durumlarına 28/06/1978 tarihli ve
16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”
çerçevesinde,
Başkanlıkça yapılacak yazılı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran;
İletişim faaliyetlerinde, tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve bilhassa tercüme
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce (4), Fransızca (1), İspanyolca (1), Arapça (1),
Bulgarca (1), Ermenice (1), İbranice (1) lisanlarında toplam 10 (on) adet Mütercim-Tercüman
pozisyonunda istihdam edilmek maksadıyla aşağıda belirtilen niteliklere haiz kontratlı personel
alınacaktır.

Kamuya Mütercim Tercüman Alımı
Kamuya Mütercim Tercüman Alımı

Kamuya Mütercim Tercüman Alımı

* Yabancı lisan dokümanının imtihana müracaatların bitiş tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve
7’nci bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak,

(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış yahut tecilli/muaf olmak,

(c) Son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak,

(ç) Adaylar en fazla bir durum için müracaat yapabilecektir. Birden fazla pozisyona
başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
(d) Adaylar Bağlantı Başkanlığı tarafından yayımlanan Bağlantı Çalışanı ve Mütercim
Tercüman alımı ilanlarından yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla ilana
başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(e) Rastgele bir kontratlı durumda vazife yapmakta iken Kontratlı Personel
Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Ek 1’inci unsurunda istisna edilenler hariç olmak üzere,
sözleşmenin feshi sebebiyle misyonundan ayrılanlardan mukavelelerinin feshi tarihinden itibaren
1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu konunun sonradan anlaşılması
halinde yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi mukaveleleri iptal edilecektir.

III- MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI MÜRACAAT İŞLEMLERİ

(1) Adaylar müracaatlarını 10-25 Ocak 2024 tarihleri arasında https://basvuru.iletisim.gov.tr
adresinden yapabileceklerdir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir. Yazılı ve kelamlı imtihan İrtibat Başkanlığında (Kızılırmak Mahallesi Mevlana
Bulvarı No:144 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecek olup imtihan tarihi ve saati başvuruların
tamamlanmasından sonra gerekli incelemelerin yapılmasını müteakiben Başkanlığımız resmi
web sayfasında ilan edilecektir.

(2) Müracaat evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik evraklardan müracaat sahibi sorumlu
olup müddeti içerisinde tamamlanmayan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir.

(3) Adayların imtihan başvurusu esnasında beyan etmesi gereken bilgi ve evraklar aşağıda yer
almaktadır:

a) Mezuniyet belgesi

b) KPSS puanı ve evrakı (Sadece İngilizce lisanına başvuranlar için)

c) Yabancı lisan puanı ve belgesi
d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

e) İsimli sicil kaydı

f) Kimlik dokümanı (ön ve art yüzü) /Pasaport
Başvuru sırasında yüklenecek tüm evraklar pdf. ya da jpeg. formatında yüklenmelidir.

(4) Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir evraklarını yahut imtihan başvuru
kriterleri ile ilgili öbür evraklarını müracaat sırasında pdf. ya da jpeg. formatında “Diğer
Belgeleriniz” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

(5) Yabancı lisan evraklarının denkliği konusunda ÖSYM Başkanlığının 06/04/2021 tarihli
Yabancı Lisan İmtihanları Eşdeğerlik Yönergesi ve 24/10/2023 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas
alınacaktır. Yabancı lisan dokümanının imtihana müracaatların bitiş tarihi prestiji ile son 5 (beş)
yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

(6) Yabancı uyruklular için;

a) Pasaportunun fotokopisi ile süreç görmüş sayfalarının fotokopilerini,

b) Kimlik kartı örneğini (Arkalı önlü fotokopisi tek belge olarak) sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.

(7) Müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak
yapılmasından, istenilen evrakların müracaat evresinde sisteme yüklenmesinden başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

(8) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(9) Müracaat sahiplerinin imtihan öncesi ve işe alım sırasında yapılacak denetimlerde gerçeğe aykırı
bilgi ve doküman verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde başvurusu iptal
edilmiş sayılır ve müracaat sahibi imtihanlarda başarılı olsa dahi bu nedenle rastgele bir hak
talebinde bulunamaz. Bu halde yapılan müracaatlarda ilgili şahıs hakkında yasal süreç başlatma
hakkını Bağlantı Başkanlığı gizli meblağ.

(10) Başkanlık zarurî hallerde başvuru/sınav takviminde ve ilan ayrıntılarında değişiklik yapma
hakkını gizli fiyat.

IV- MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI İMTİHAN VE SONUÇLARIN İLANI

(1) Mütercim Tercüman Alımı müracaat kurallarını taşıyan adaylar müracaatlarını takiben:

a) İngilizce ve Fransızca lisanları için başvuran adaylar aldıkları KPSS puanına nazaran,

b) İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice lisanları için başvuran adaylar ise yabancı dil
puanına nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacaktır. Sıralama
sonucunda her bir kısım için belirlenen durum sayısının “10 (on)” katı kadar aday
Başkanlıkça yapılacak olan “yazılı yarışma” imtihana davet edilecektir. Son sıradaki aday
ile tıpkı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” imtihanına alınacaktır.

c) İbranice lisanı için ilanda belirtilen müracaat koşullarını taşıyan adaylar Başkanlıkça
yapılacak olan kıymetlendirme sonucunda yazılı yarış imtihanına davet edilecektir.
Yazılı İmtihan üç kısımdan oluşmaktadır:

 Türkçeden Yabancı Lisana Çeviri İmtihanı: Mesleksel yabancı lisan bilgisini ölçmek amacıyla
iletişim, basın-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin
çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

 Mütercim Tercüman Alımı Yabancı Lisandan Türkçeye Çeviri İmtihanı: Mesleksel yabancı lisan bilgisini ölçmek amacıyla
iletişim, basın-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin
çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

 Mütercim Tercüman Alımı Kompozisyon İmtihanı: Mesleksel yeterliliklerini ölçmek maksadıyla yeni gelişmeler veya
Başkanlığın misyon alanına ait olarak verilecek bir mevzu başlığı çerçevesinde ilgili
yabancı lisanda kompozisyon yazdırılacaktır (1 saat).

(2) Başkanlığımız tarafından yapılacak olan ve üç kısımdan oluşan yazılı imtihanın her bir
oturumundan 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olan adaylardan ortalama puan sırası temel alınmak
suretiyle her bir kısımda ilana çıkılan durum adedinin 4 (dört) katına kadar aday sözlü
(mülakat) imtihanına katılmaya hak kazanacaktır.

Mütercim Tercüman Alımı Sözlü (Mülakat) İmtihanı:

 Yazılı ve kelamlı tabir yeteneğini, teknik olarak kâfi söz bilgisi ve çeviri hünerini,
ilgili lisanda ve Türkçede genel kültür ve genel yeteneğini, bir mevzuyu kavrayıp özetlemeyi,
muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.

(3) Kelamlı sınavdan (70) yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Muvaffakiyet sıralaması sözlü
sınav puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı imtihan puanlarının eşit olması halinde sırasıyla
KPSS/yabancı lisan puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi evvel olana, yaşça büyük olana,
KPSS/yabancı lisan puanı yeni olana öncelik verilecektir.

(4) Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadar asıl olacak, ayrıyeten kelamlı (mülakat) sınav
sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Başkanlıkça gerekli görülen ölçüde yedek
belirlenecektir.

(5) Mütercim Tercüman Alımı Yazılı ve kelamlı (mülakat) imtihan sonucunda rastgele bir lisandan kâfi aday alınamaması
halinde, eksik kalan durum Başkanlıkça uygun görülecek öbür lisanlardan karşılanacaktır.

(6) Mütercim Tercüman Alımı yazılı ve kelamlı (mülakat) imtihan sonuçları ile bu imtihanlara ait tüm bildirimler
https://www.iletisim.gov.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan bildirim mahiyetinde
olacağından, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

V- MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI ATAMA VE VAZİFEYE BAŞLAMA

(1) Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecek dokümanlar Başkanlığımız
https://www.iletisim.gov.tr web sayfasında yayınlanacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligat
yapılmayacaktır.

(2) Kelamlı (mülakat) imtihandan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden
itibaren 15 (on beş) gün içinde istenecek olan evrakların aslını tamamlamak suretiyle Personel
ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Dokümanların tesliminin
ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesine müteakip 15 (on beş) gün
içinde aday misyonuna başlamak zorundadır.

(3) Yabancı uyruklular 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanun” yeterince müsaade alındıktan sonra misyona başlatılacaktır.

(4) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu mucibince arşiv araştırması
sonucuna nazaran (sonucun olumlu olması halinde) adayların ataması yapılacaktır.

(5) Asil listede yer alanlardan atama süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede
geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli koşulları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama süreçleri yapılmayacaktır.

(6) Atama yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
ataması yapıldığı halde müddeti içinde vazifeye mazeretsiz başlamayan adaylar için imtihan sonuçları
kazanılmış hak sayılmaz.

(7) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, atama
işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma kaidelerinden rastgele birini
taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar
sırası ile ve tıpkı asıllara nazaran atanacaktır.

(8) Gerçeğe muhalif beyanda bulunan adaylar ile konumlar için istenilen genel koşullardan ve
aranılan niteliklerden bir yahut birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak
kazanmış olsalar dahi müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış
olanların ise atamaları ve kontratları iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıyeten bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda
bulunulacaktır.

VI- MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI BİLGİ ALMA VE DİĞER HUSUSLAR

(1) Mütercim Tercüman Alımı duyurusunda yer almayan konular ile ilgili olarak “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu”
ve “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın kararları uygulanacaktır.

(2) Mütercim Tercüman Alımı imtihanıyla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın
https://www.iletisim.gov.tr web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 590 24 71/24 82/28 08/21 67
Sınavla İlgili Sorular İçin Mail Adresi: basvuru@iletisim.gov.tr
Adres: İrtibat Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No:144 Çankaya / ANKARA

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status