KAMU İŞÇİ ALIMI

DİB 35 Destek Personeli Güvenlik Görevlisi Alımı

DİB 35 Destek Personeli Güvenlik Vazifelisi Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Di̇b Di̇b

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİB DESTEK PERSONELİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU

DİB Destek personeli ve güvenlik görevlisi olarak 35 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

DİB BAŞVURULARI ( 15 Ocak – 26 Ocak) 2024

DİB 35 Dayanak Çalışanı Güvenlik Vazifelisi Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan kontratlı durumlarda istihdam
edilmek maksadıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esasların
Ek-2’nci unsuru çerçevesinde yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın 2022 yılı Kamu İşçi Seçme
Sınavı (KPSS) B kümesi puan sırası temel alınarak alım yapılacaktır.
Boş durumlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

I. DİB MÜRACAAT ŞARTLARI

A) DİB Genel Şartlarıı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) kümesinden ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya
dengi okul) için KPSSP94 puan tipinden en az 60 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

4. Son müracaat tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,
 Adaylar ilan edilen unvanlardan yalnızca biri için müracaat yapabileceklerdir.

B) Özel Şartlar

ÜNVAN ŞARTLAR
Destek Personeli
(Temizlik )

a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise yahut dengi okul) mezunu olmak,
b) Paklık vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.
Destek Personeli

(Temizlik / Bahçe Bakım
Elemanı)

-Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının ‘‘tarım ve bahçecilik’’
alan/dallardan mezun olmak yahut ortaöğretim kurumlarının rastgele birinden
mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da
Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.
 Başkanlığımızda vazife yapacak takviye çalışanının çalışma alanlarına ait ayrıntılar
Başkanlıkça ayrıyeten belirlenecektir.

Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
(Silahlı)

a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans seviyesinde eğitim veren bölümleri
ile bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilmiş
bölümlerden mezun olmak,

b) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış silahlı özel
güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak,

c) Gece ve gündüz, iç ve dış yerde 24 saat temeline nazaran vardiyalı
sistemde çalışmaya mani durumu olmamak.

d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan koşulları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi
Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki kaideler aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak vazife yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak vazife yapacaklar için en az lise yahut dengi okul
mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen mühletler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle hapis
cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal tertibe ve bu
düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına ve cinsel
dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus kabahatleri,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık ve
fuhuş kabahatlerinden mahkûm olmamak.

3) Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı
madde cürümlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak.

e) Vazifenin yapılmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak.

f) 14 üncü unsurda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla
tamamlamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
 Kontratlı bir durumda vazife yapmakta iken Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar’ın Ek 1 inci hususunda istisna edilenler hariç olmak üzere kontratın feshi sebebiyle
görevinden ayrılanlardan mukavelelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu konunun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri
yapılmış olsa dahi mukaveleleri iptal edilecektir.

II. DİB MÜRACAAT SÜREÇLERİ

 

1. Müracaatlar, https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr/ başvuru kaidelerini taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 15.01.2024-26.01.2024
(saat 16:30) tarihleri ortasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adayların tahsil durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.

3. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, müracaat süreçlerinden evvel mezuniyet
bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

4. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini
başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve tahsiline ait belgeyi müracaat ekranındaki
ilgili kısma PDF formatında yükleyeceklerdir.

5. Adaylar “Başvuru Şartları’’ kısmında istenilen belgeyi/sertifikayı müracaat ekranındaki ilgili bölüme
PDF formatında yükleyeceklerdir. (Özel güvenlik kimlik kartının önlü artlı fotokopisi yüklenecektir.) Bu
durumda olan adayların müracaat onay süreçleri gerekli denetimlerin akabinde Başkanlığımız
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığınca
gerçekleştirilecektir.

6. Müracaat süreçlerinin yanılgısız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından
adayların kendileri sorumlu olacaktır.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.

8. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak formda öz geçmişlerini
yazacaklardır.

9. Bu duyuruda belirlenen temellere uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. DİB YERLEŞTİRMEYE AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Yerleştirme sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. Yerleştirme sonuç öğrenme ve “Yerleştirme Sonuç Belgesi” alma süreçleri adaylar tarafından
“sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. DİB MUVAFFAKİYET SIRALAMASI ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Yerleştirme sonuçları müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
ilan edilecektir.

2. Yerleştirmelerde, KPSS puanı temel alınacaktır. Her bir konum için KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak üzere ilan edilen konum sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak
kazanacaktır. Kontenjan sayısı kadar aday da yedek olarak sıralanacaktır. Adayların KPSS puanının
eşit olması halinde sırasıyla, KPSS’ye katıldığı tahsil dokümanının mezuniyet tarihi evvel olana, yaşı
büyük olana öncelik verilecektir.

V. DİB YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; yerleştirme sonuçlarına ait itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre
içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen formda yapılmayan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VI. DİB DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yeterince arşiv araştırması ve/
veya güvenlik soruşturması sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık yerleştirme sürecinin her evresinde adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan
ayrıca bilgi ve evrak talep edebilecektir.

3. Müracaat süreci, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe karşıt bilgi ve doküman verdiği veya
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve yerleştirme süreçleri geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, yerleştirme sürecinin tüm evreleriyle ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza
ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta
ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına Ait Asıllar, Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği kararları geçerlidir.

VII.DİB İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 63
Fax : (0312) 285 85 72
E-mail : persis@diyanet.gov.tr
İlgililere duyurulur.
DİB DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status