KAMU PERSONELİ ALIMI

Gazi Üniversitesi 216 Sözleşmeli Personel Alımı

Gazi Üniversitesi 216 Kontratlı İşçi Alımı Yapılacaktır.

Gazi Üniversitesi 216 Sözleşmeli Personel Alımı

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 216 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 8 Aralık – 22 Aralık) 2023

Gazi Üniversitesi 216 Sözleşmeli İşçi Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

Gazi Üniversitesi 216 Sözleşmeli İşçi Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

Gazi Üniversitesi’ne bağlı ünitelerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. unsurunun (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle masrafları yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 216 adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Gazi Üniversitesi Genel Şartları

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunun (A) bendinde belirtilen kuralları taşımak.

– Çeşitli Kanun Kararında Kararnameler ile kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.

– Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Gazi Üniversitesi ilanına başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu halde istihdam
edilenler, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi veya sözleşme devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

– Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde feshedilecektir.

– Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl veya daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu düzenin işleyişine karşı kabahatler, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, kamunun sıhhatine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmaması gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Özel Şartlar

1- Belirtilen tahsil seviyesinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2- Başvurulan durum (Eczacı konumu hariç) prestiji ile gerekli 2022 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak.

3- Erkek adayların askerlikle münasebeti bulunmaması. (Askerliğini yapmış yahut tecil ettirmiş olmak)

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla ilan edilen kontratlı personel
pozisyonlarının açıklamasında belirtilen “Vardiyalı sistemde çalışmasına mani bir durumu bulunmamak” sözüne ilişkin 24 saat temeline dayalı çalışmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğin onaylandığını gösterir evrak başvuru formuna eklenecektir.

6- Özel koşullarda istenilen Sertifika, Evrak ve Hizmet müddetlerinin ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan evrak ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU FORMU, YERİ VE VAKİT

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden giriş yaparak müracaat yapılacak durum için gerekli evrakları  sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir, şahsen yahut posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen evrakların asılları istenebilecektir.

Başvurularım ekranından adayların müracaatlarının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan mühleti içinde tamamlamaları halinde tekrar müracaat yapabileceklerdir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden; müracaatın tamamlanıp/tamamlanmadığı ve onaylanıp/onaylanmadığından adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuruyu sonlandırmak verilen bilgilerin eksiksiz ve yanlışsız olduğunu kabul etmek manasına gelir.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra İşçi Daire Başkanlığı tarafından müracaat evrakları online olarak ön kontrole
tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış evrak yüklenmesi durumunda müracaat reddedilecektir.

Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla konuma müracaat yapılamayacaktır.

Adayların tahsil durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen
pozisyonda yer alan tahsil programları ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan çeşidi, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen durumda belirlenen KPSS puan tipi ve yılı ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci gerçekleşmeyecektir.

Koruma ve Güvenlik Vazifelisi (13 adet personel) konumuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan koşulları taşıyor olması ve Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi olarak misyon yapmasına engel olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu bulunmamak.

Tecrübe istenen konumlar için adaylardan müracaatta bulunacakları konumda çalıştıklarını gösterir belgenin
(başvuruda bulunacakları konumda çalıştıklarını gösterir evrakın denetimi gayesiyle https://www.turkiye.gov.tr/sgktescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru süreçleri 08/12/2023 saat 09:00’da başlayıp 22/12/2023 saat 17:00’da sonlanacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli dokümanlar ile bu evrakların teslim edileceği yer ve vakit, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.

Açık iş sayısını on katı kadar yedek aday belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları vaktinde teslim etmeyen yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Başvuru sonunda, kontrat yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması (Eczacı, Çözümleyici Sistem Programcısı konumu hariç) temel alınarak belirlenecek olup rastgele bir yazılı ve/veya kelamlı imtihan uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınır.

Eczacı durumu için “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca 1 sayılı Cetvelde İmtihan Şartı
Aranmaksızın Hizmete Alınacak Kontratlı İşçi unvanı ortasında bulunduğundan KPSS puan kaidesi aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine nazaran yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Çözümleyici Sistem Programcısı durumu için mesleksel bilgiyi ölçer nitelikte kelamlı imtihan uygulanacaktır. sözlü sınavın konuları ilanda belirtilen bu konuma ilişkin açıklama kısmındaki niteliklerden oluşacaktır. Sözlü imtihana ait tüm ayrıntılar başvuru bitim tarihinden sonra uygun görülen bir tarihte Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı web sitesi duyurular kısmında yayımlanacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, kelam konusu sonucun olumlu
olması halinde mukavele yapılacaktır.

Tüm konumlar için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde misyon yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Üniversitemiz, ilanın rastgele bir evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlana ait bütün duyurular Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr)
adresinden yapılacak olup ilgililere öteki bir formda bildiri yapılmayacaktır.

Gazi Üniversitesi iş ilanında bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

SORU VE SIKINTILAR İÇİN:

Gazi Üniversitesi iş ve süreçlerin aksamaması ismine tüm soru ve sıkıntılarınız için lütfen e-posta adresimizden bizimle iletişime
geçiniz.

E-posta: personelilan@gazi.edu.tr

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status