MEMUR ALIMI

Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı – Memur

Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı, FATİH BELEDİYESİ 2 (İKİ) MEMUR ALACAĞINI AÇIKLADI.

Fatih-Belediyesi-Logo

FATİH BELEDİYESİ
İLK KERE ATANMAK ÜZERE 2 (İKİ) MEMUR ALACAĞINI AÇIKLADI.
BAŞVURU TARİHLERİ: 11 ARALIK 2023 – 15 ARALIK 2023

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA BİRİNCİ SEFER ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

İstanbul ili Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda takım unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öbür kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Fatih-Belediyesi-Memur-Alim-Ilani

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KURALLARI:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kaideler aşağıda belirtilmiştir:

1. MÜRACAAT GENEL KAİDELERİ:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı unsuru ile 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kaidelerini taşımak,

2. MÜRACAAT İÇİN ÖZEL KURALLAR:

a) İlan edilen memur takımları için mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,
b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru sırasında;

Adaylar müracaat formunu, Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (www.fatih.bel.tr) adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları müracaat formuna aşağıdaki evrakları ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet dokümanı, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS sonuç dokümanının ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Misyonunu devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi. (Adaylar kurallarını sağladığı sırf bir takıma müracaat yapabileceklerdir.)

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4. MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

Yukarıda sayılan müracaat esnasında istenilen dokümanları ile birlikte 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri ortasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat edebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

a) Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresine müracaat yapabileceklerdir.
b) Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağırılacaktır.
b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.
c) İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların kıymetlendirilmesine müteakip 22/12/2023 tarihinde Belediyemizin (www.fatih.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” Belediyemizin resmi internet sayfasından (www.fatih.bel.tr) temin edilebilecek yahut adaylara posta yoluyla gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) İmtihan giriş dokümanları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun bağlantı bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g) Kusurlu adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6. İMTİHANIN TİPİ, YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Sözlü imtihan;

Memur alımı için 03.01.2024 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere, Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında kelamlı imtihan yapılacaktır.

Sözlü imtihan, birebir gün içinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Hususları:

Sözlü İmtihan;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat hususları ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ – İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsur ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahislerinde 15’ er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan konseyi üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması kuraldır.

Adayların atamaya temel müracaat puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.fatih.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Heyeti; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde (www.fatih.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status