MEMUR ALIMI

Delice Belediyesi Memur Alım İlanı – Memur

Delice Belediyesi Memur Alım İlanı, DELİCE BELEDİYESİ 3 (ÜÇ) MEMUR ALACAĞINI AÇIKLADI.

Delice-Belediyesi-Logo

DELİCE BELEDİYESİ
İLK KEZ ATANMAK ÜZERE 3 (ÜÇ) MEMUR ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 11 ARALIK 2023 – 13 ARALIK 2023

Kırıkkale ili Delice Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Delice-Belediyesi-Memur-Alimi

MEMUR ALIM BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KAİDELERİ:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

1- MÜRACAAT GENEL KAİDELERİ:

İlan edilen boş memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
f) İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kurallarını taşımak.

2- MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI:

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul prestiji ile tahsil kurallarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 çeşidinde Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.
b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak
d) V.H.K.İ. ve Bilgisayar İşletmeni takımlarına başvuracak adaylar için Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak yahut mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3- MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru sırasında;

Sınava başvurmak isteyenler, müracaat formunu Belediyemizin internet sayfası www.delice.bel.tr adresi üzerinden temin edeceklerdir. Elektronik ortamda dolduracakları müracaat formlarının çıktısını alıp imzalayarak müracaat formuna aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet evrakı, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
3. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
4. Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Vazifesini devamlı olarak yapmaya mani durumu olmadığına dair beyanı,
6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi müracaat formuna yapıştırılacaktır),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
8. Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
9. Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi. (Adaylar kaidelerini sağladığı sırf bir takıma müracaat yapabileceklerdir.)
10. V.H.K.İ. ve Bilgisayar İşletmeni takımlarına başvuracak adaylar için Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4- MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

Yukarıda sayılan müracaat dokümanları ile birlikte 11.12.2023-13.12.2023 tarihleri ortasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Delice Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 Delice/Kırıkkale adresine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

a) Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen evraklar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin yaziisleri@delice.bel.tr mail adresine müracaat yapabileceklerdir.
b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
c) Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.
b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.
c) İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların kıymetlendirilmesine müteakip 19.12.2023 tarihinde Belediyemizin www.delice.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara, adayların müracaat formunun bağlantı bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g) Yanılgılı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmelerden yahut postanın ulaşmamasından Delice Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

Sözlü imtihan, 27.12.2023 tarihinde saat 09:00’da başlamak üzere Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 Delice/Kırıkkale adresinde bulunan Delice Belediye Başkanlığında yapılacaktır. Kelamlı imtihan birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Bahisleri:

Sözlü imtihan;

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk Unsurları ve İnkılâp Tarihi,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzuları ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ- İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensip ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 15’ er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan konseyi üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması kaidedir.

Adayların atamaya temel müracaat puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden (www.delice.bel.tr) ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.delice.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Heyeti; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde (www.delice.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status