MEMUR ALIMI

Çorum ili İskilip Belediyesine Memur Alımı

Çorum ili İskilip Belediyesine Memur Alımı Yapılacaktır.

Bel2

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI

8 MEMUR ALACAK BAŞVURULAR ( 15 Ocak – 17 Ocak) 2023

Çorum ili İskilip Belediyesine Memur Alımı, İçin Kaideler Nelerdir?

Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur ve zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Çorum Ili İskilip Belediyesine Memur Alımı

1)MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı unsuru ile 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
 • İlan edilen takım için aranan başka müracaat koşullarını taşımak.

 

2)MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL KURALLARI:

 • İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul prestiji ile tahsil kurallarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden taban KPSS puanını almış olmak.
 • Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen genel kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için;
 • tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri Belediyemizce müracaat esnasında yapılacaktır.
 • Zabıta memuru takımlarına müracaat yapacaklar için, imtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) yahut en az (D) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

 

3) MEMUR ALIMI MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu, Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından www.iskilip.bel.tr temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınan kare kodlu tahsil dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç dokümanının ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi. (Adaylar kurallarını sağladığı sırf bir takıma müracaat yapabileceklerdir.)

Zabıta memuru takımları hariç olmak üzere belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4)MEMUR ALIMI BAŞVURU YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜDDETİ:

https://www.iskilip.bel.tr/category/duyuru/

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

Yukarıda sayılan müracaat dokümanları ile 15.01.2024-17.01.2024 tarihleri ortasında (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatta bulunabilecek olup, geçerli kurallara sahip adaylar istenilen dokümanlar ile birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

 • Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen evraklar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde, Belediyemizin yaziisleri@iskilip.bel.tr mail adresine müracaat yapabileceklerdir,
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • Zabıta memuru takımlarına müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yahut öteki hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru takımına başvuracak adaylar üstte belirtilen tarihlerde uzunluk ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen dokümanlar ile birlikte şahsen müracaat ederek müracaat süreçlerini tamamlayacaklardır.
 • Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) MEMUR ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday; memur takımları için kelamlı imtihana, zabıta memuru takımları için kelamlı ve uygulamalı imtihana çağırılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.
 • Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların kıymetlendirilmesine müteakip 24.01.2024 tarihinde Belediyemizin iskilip.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş dokümanları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından İskilip Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) MEMUR ALIMI İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

Memur alımı için kelamlı imtihan 31.01.2024 tarihinde saat 10.00’da başlamak üzere Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresindeki İskilip Belediye Başkanlığı –ÇORUM adresinde yapılacaktır. Kelamlı imtihan birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

Zabıta memuru alımı için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; kelamlı imtihan 31.01.2024 tarihinde saat 14.00’da başlamak üzere Yenicami Mahallesi Çorum 1.Sokak No:2/4 İskilip/ÇORUM adresindeki İskilip Belediye Başkanlığı – ÇORUM adresinde,

uygulama imtihanı 05.02.2024 tarihinde saat 13.00’da başlamak üzere Hacıpiri Mahallesi, Yatılı Bölge Okulu, Küme Meskenler No:5 yapılacaktır. Kelamlı imtihan birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

 

Sınav Hususları:

 1. Sözlü imtihan;
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk Unsurları ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat,

konuları ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 1. Zabıta memuru takımı için uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak formda yapılır.

7- MEMUR ALIMI İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur takımı imtihanında kıymetlendirme:

Sözlü imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kaidedir. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.iskilip.bel.tr) ilan edilecektir.

Zabıta memuru imtihanında kıymetlendirme;

Memur alımı sözlü imtihanı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Memur alımı sınavında kıymetlendirme; Kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın % 50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.iskilip.bel.tr) ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden (www.iskilip.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Heyeti; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Memur alımı başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde (www.iskilip.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi İŞKUR Sağlık Personel Memur Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Kamu İşçi Alımı

İŞ İLANLARI

İŞKUR İŞ İLANLARI

belediye İŞ İLANLARI

MEMUR ALIMLARI

KAMU İŞÇİ ALIMLARI

ASKERİ İŞÇİ ALIMLARI

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

 

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status