KAMU PERSONELİ ALIMI

Çevre Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı

Çevre Şehircilik Bakanlığı İşçi Personel Alımı ETRAF, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 368 (ÜÇ YÜZ ALTMIŞ SEKİZ) İŞÇİ ALACAK.

Cevre-Sehircilik-Bakanligi-Logo

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
368 (ÜÇ YÜZ ALTMIŞ SEKİZ) İŞÇİ PERSONEL ALIMI YAPACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 23 KASIM 2023 – 29 KASIM 2023

KAMU PERSONELİ SEÇME İMTİHANI KPSS-2023/7 TERCİH KILAVUZU

*Tercih kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

PERSONEL ALIMI BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. GENEL AÇIKLAMA

1.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılmış olan Kamu İşçi Seçme İmtihanı sonuçlarına nazaran, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında gereksinim duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran kontratlı işçi alınacaktır.
1.2. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet ünitelerinde misyona başlamak üzere müracaatta bulunacakları tarihler, istenilecek dokümanlar ve öteki açıklayıcı bilgiler Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.
1.3. ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rastgele bir evrak gönderilmeyecektir.
1.4. Personel alımı tercihleri yapılmadan evvel aşağıdaki şartların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2. PERSONEL ALIMI BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1 PERSONEL ALIMI BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

2.1.1 İlan edilen durumlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası ile tıpkı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasının 1(*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Dair Temellerin EK-1 inci unsurundaki koşulları taşımaları gerekmektedir.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan kontratlı konumları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.
(Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu koşulun aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın süreksiz 5 inci hususu ile karara bağlanmıştır.)
Bu kapsamda, ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.
2.1.2 Bu kılavuzda bulunan kontratlı işçi konumlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve süreçler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın ilgili hususları uyarınca yürütülecektir. Kelam konusu Kanun ve Temellerde belirtilen kaidelerden rastgele birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Fakat, KONTRATLI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT ESASLAR’ın EK-1 inci unsurunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı durumda istihdam edilenlerin, bu kılavuzda ilan edilen tıpkı unvanlı konumlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.3 Kontratlı İşçi konumlarına yerleşen adaylar, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin EK-1 inci unsurunun dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına tabidir. Bu karara ters durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.4 Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.5 Yerleştirme süreçleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü hususu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır.
2.1.6 Başvurma genel ve özel koşulları ile yerleştirildiği konumun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve kaideleri taşıdığı halde istenilen evrakları mühleti içerisinde ibraz etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

2.2. PERSONEL ALIMI BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Adayların genel koşullarla birlikte aşağıda belirtilen özel koşulları da taşımaları gerekmektedir. Bu kaideleri taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılan genel kaidelere ek olarak;

2.2.1. Mühendis, avukat, ofis işçisi, müdafaa ve güvenlik çalışanı ile destek personeli (temizlik personeli) konumlarına atanacak kurallara haiz olmak. Bunlardan hangi kısım mezunlarının alınacağı ve hangi koşulları taşıması gerektiği durumların karşısında yer almaktadır.
2.2.2. Sıhhat bakımından mühendis, avukat, ofis çalışanı, müdafaa ve güvenlik çalışanı ile dayanak çalışanı (temizlik personeli) olarak çalışmasına mahzur hali bulunmamak.
2.2.3. 2022 KPSS’ye girmiş ve 2022-KPSS lisans sonuçlarına nazaran KPSSP3, 2022 KPSS ön lisans sonuçlarına nazaran KPSSP93, 2022 KPSS ortaöğretim sonuçlarına nazaran KPSSP94 puanı almış olmak.
2.2.4. AVUKAT (7361): 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu hususuna nazaran avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren karar söz etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat takım yahut konumlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih süreçlerinin son günü prestijiyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için müracaatta bulunulması adaylara “avukatlık ruhsatı sahibi olmak” şartının arandığı takım yahut konumlara müracaat hakkı vermez.
2.2.5. MUHAFAZA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ (7303): 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu unsuruna nazaran bu takım yahut konumlarda çalıştırılacak işçide aşağıdaki kaideler da aranır:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak.
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut fuhuş cürümlerinden mahkûm olmamak, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine, özel hayata ve hayatın bilinmeyen alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile
uyuşturucu yahut uyarıcı unsur hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.
c) Misyonun yapılmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
ç) 14 üncü hususta belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle tamamlamış olmak. Tıpkı Kanunun 11 inci unsuruna nazaran; Özel güvenlik vazifelisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü unsurunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle bitirmiş olmak kuralıyla, valilikçe çalışma müsaadesi verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik vazifelileri hakkında yalnızca arşiv araştırması yapılır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci hususunun birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, güç kullanmanın son etabı olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.

Silahlı olarak misyon yapacak özel güvenlik vazifelileri için Kanunda yaş sonu bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına Ait 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrası ile 16 ncı unsuru kararları doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı misyon yapacak özel güvenlik vazifelilerinin 21 yaşın üzerinde olması kuralı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ilişkin sıhhat kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli sıhhat konseyi raporu istenecektir.

Koruma ve güvenlik vazifelisi (silahlı) unvanı için ilan edilen kontratlı işçi konumlarını, tercih süreçleri için son müracaat tarihi olan 29/11/2023 tarihi prestijiyle 21 yaşını tamamlamış olan adaylar (29.11.2002 tarihi ve öncesi doğumlu olanlar) tercih edebileceklerdir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi takım ve konumlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME PARASININ YATIRILACAĞI BANKALAR*

Cevre-Sehircilik-Bakanligi--Personel-Alimi-Yerlestirme-Ucretleri

* Yerleştirme fiyatı 50,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme fiyatını yatıracaklardır. Yerleştirme fiyatını yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme sürecine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme fiyatları her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. Yerleştirme fiyatını banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışındaki personel alımı adayları, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme fiyatını ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul personel alımı ilanları için tıklayınız.

Ankara personel alımı ilanları için tıklayınız.

İzmir personel alımı ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status