MEMUR ALIMI

Celal Bayar Üniversitesi Personel Alımı

Celal Bayar Üniversitesi İşçi Personel Alımı, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 172 (YÜZ YETMİŞ İKİ) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.

Celal-Bayar-Univ-Logo

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FARKLI MESLEKLERDEN 172 (YÜZ YETMİŞ İKİ) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.
PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: 20 KASIM 2023 – 1 ARALIK 2023

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B KONTRATLI İŞÇİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Temellerde yer alan ek 2’nci hususun (b) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması (Eczacı durumu hariç) temel alınmak suretiyle ekli listede belirtilen konumlarda toplam 172 (yüz yetmiş iki) adet kontratlı işçi alınacaktır.

PERSONEL ALIMI GENEL KOŞULLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)

1- Personel alımı ilanına başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen aşağıdaki genel kurallar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla, vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” mucibince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırtılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip mukavele imzalanacak aday ile bağlantıya geçilecektir.
3- Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son müracaat tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.
4- Adaylar yalnızca ilanda belirtilen tek bir nitelik kodu için müracaat yapabileceklerdir. Adayın birden fazla nitelik koduna müracaat yaptığının tespiti halinde, her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve genel kuralların (mezuniyet, KPPS puanı, yaş kuralı, cinsiyet, istenen unvanlar için tecrübe kuralı, vb.) tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
6- 2022 yılı KPSS imtihanına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı temel alınmaktadır. Adayların KPSS puan tipinin, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet kaidesine uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın 2022 KPSS puan cinsinin de önlisans seviyesinde olması gerekmektedir.)
7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı takıma ait hizmetleri ve kurumun vereceği gibisi öteki vazifeleri daima yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi mahzuru bulunmamak.
9- Görevini yerine getirmeye mani olabilecek zihinsel ya da fizikî rastgele bir pürüze sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sıhhat dokümanına sahip olmak. (bu evrak adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir.)
10- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya tarzı çalışmasına mahzur olabilecek bir durumu bulunmamak.
11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B unsuru yeterince, “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

Eczacı Konumuna Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Kaideler:

Eczacı konumuna başvuran adaylarda “Sözleşmeli İşçi Çalışmasına Ait Esaslar” uyarınca KPSS puan koşulu aranmayacaktır. Müracaatta bulunan aday sayısının ilanda belirtilen takım sayıdan fazla olması durumunda, adaylara mülakat yapılacak olup, kazanan adaylar mülakat muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenecektir. Mülakat yapılması durumunda, mülakatın tarihi, yeri ve saati Üniversitemiz “www.mcbu.edu.tr” internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU HALİ, YERİ VE VAKTİ:

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 10 (on) işgünü içerisinde (20.11.2023 – 01.12.2023 tarihleri ortasında mesai saatleri içerisinde) Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfasında yayınlanacak ilandan temin edilerek doldurulacak müracaat formu ve müracaat edilen nitelik kodu için istenen evraklar ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan İşçi Daire Başkanlığına şahsen (ya da noter vekaleti verilmiş vekili tarafından) müracaat halinde yapılacaktır.

Posta, elektronik posta ya da diğer bir sistemle yapılan müracaatlar katiyen kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe ters evrak teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Müracaatta bulunan adayların müracaat evrakları Kıymetlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve KPSS (B) kümesi puan sıralamasıyla (Eczacı konumu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Asil kazananlardan müddeti içerisinde başvurmayan olduğu takdirde yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1- Fotoğraflı Kontratlı İş Talep Müracaat Formu (Form aday tarafından eksiksiz doldurulup ilgili alana fotoğraf yapıştırıp imzalanacak ve ekine, başvurulan nitelik kodu için istenen dokümanlar eklenerek müddeti içerisinde teslim edilecektir.)
2- Mezuniyet Evrakı (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde istenen mezuniyet koşulunu karşılayan mezuniyet dokümanının barkotlu e-devlet çıktısı yahut ilgili alandaki diplomanın bir fotokopisi teslim edilecektir.)
3- 2022 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakının internet çıktısı. (Eczacı durumu hariç) (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan KPSS Puan Çeşidi kaidesini sağlayan sonuç denetim kodu olan 2022 KPSS sonuç dokümanının internet çıktısı teslim edilecektir.)
4- Tecrübe Evrakı (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde mesleksel tecrübe kuralı istenmişse; adayların barkotlu SGK hizmet dokümanına ek olarak mesleksel tecrübe istenen serviste istenen mühlet kadar çalışıldığını gösterir çalışılan kurumdan alınacak imzalı/kaşeli evrak teslim etmeleri gerekmektedir.)

* Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son müracaat tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.

Personel Alımı Başvuru Adresi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

Başvuru Formu: Yalnızca şahsen (ya da noter vekaleti verilmiş vekili tarafından) müracaat alınacaktır. Öbür formüllerle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Personel Alımı Başvuru Tarihleri: 20.11.2023 – 01.12.2023 (mesai saatleri içerinde)

Celal-Bayar-Universitesi-Personel-Alimi
Celal-Bayar-Universitesi-Personel-Alimi2

*** Kamu İşçi ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
belediye İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
KAMU İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
ASKERİ İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ MEVZULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Personel Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status