KAMU İŞÇİ ALIMI

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Personel Alımı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşçi Personel Alımı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 3 (ÜÇ) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu

Kilis-7-Aralik-Univ-Logo

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca 2022 Yılı KPSS puan sıralaması temel alınmak suretiyle yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın aşağıda belirtilen durumlara toplam 3 (üç) adet kontratlı işçi alınacaktır.

Kilis-7-Aralik-Universitesi-Personel-Alimi

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ (4/B) ALIM İLANI

PERSONEL ALIMI ADAYLARINDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususundaki kaideler aranır.
3- Her hangi bir sebeple kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına, mani olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili pürüzü bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.
8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak misyon gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak.
10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (P3) puanı, Önlisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) kümesi (P94) puanı temel alınacaktır.

Ofis çalışanı ile spor uzmanı takımına başvuran adayların en az 60 (altmış), dayanak çalışanı takımına başvuran adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir.
11- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrakın ibraz edilmesi zaruridir.
12- Kontrat imzalamaya hak kazanan adayların, misyon tarifinde belirtilen misyonun devamlı yapılmasına mahzur teşkil edecek beden, akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan aldığı sıhhat raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
13- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU, VAKTİ, İSTENİLEN EVRAKLAR VE YERİ:

Personel Alımı Başvuru Tarihleri:

1- İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. (Başlama: 17/11/2023-Bitiş: 01/12/2023 tarihi mesai bitimi)
2- Adaylar müracaatlarını, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/ personel) yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen dokümanlarla birlikte Üniversitemiz İşçi Dairesi Başkanlığına şahsen yahut posta/kargo ile yapmaları gerekmektedir.
3- Faks yahut internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta/kargo ile yapılacak müracaatların, son müracaat tarihine kadar müracaat yapılacak üniteye ulaşması gerekmektedir.
4- Posta/kargo yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşabilecek gecikmeler nedeniyle son müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- Müracaat formunun eksiksiz bir formda doldurulması ve dokümanlarda eksiklik bulunmaması ger ekmektedir. Doldurulması yahut imza gereken alanlarda yahut dokümanlarda eksiklik olması durumunda (başvuru kodu, konum vb.) müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Gereken evrakları tam ve eksiz olarak hazırlayıp teslim etmek/ulaştırmak adayın sorumluluğundadır.
6- Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca bir adedine başvurabileceklerdir. Birden fazla konuma müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Personel Alımı Başvuru Sırasında İstenilecek Dokümanlar:

1- Fotoğraflı olacak biçimde kontratlı işçi müracaat formu (Üniversitemiz İşçi Dairesi Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir).
2- 2022 KPSS puanını gösterir kare kodlu ÖSYM sonuç dokümanı.
3- Diploma yahut mezuniyet evrakının ıslak imzalı onaylı fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu evrak.
4- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman.
5- Sertifika yahut doküman istenilen durumlar için evrakın ilan tarihinden evvel alınmış olmak kaydıyla ilgili evrakın aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı yahut ıslak imzalı onaylı sureti (ilan
tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir).
6- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).
7- Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu).
8- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman kabul edilecektir).
9- Sıhhat durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.
10- Açık istek beyan formu (Üniversitemiz İşçi Dairesi Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir).

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

– Müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen evrakları eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır. Her bir takım için 3 (üç) adet yedek aday belirlenecektir.
– 2022 KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların bilgileri müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.kilis.edu.tr adresinden ilân edilecektir.

Bu ilân bildiri mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Yerleştirme sonuçları ve atama için istenilen evraklar www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
– Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların www.kilis.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen İşçi Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
– İşe başlama için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgilerin www.kilis.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen mühlet içerisinde başvuran olmadığı yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen müddet içerisinde istenilen evrakları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
– Mukavele yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, kelam konusu sonucun olumlu olması halinde kontrat yapılacaktır.
– Müracaat ve atama süreçleri sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz. Mukavele yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu şahıslara Üniversitemizce rastgele bir fiyat ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve rastgele bir hak sav edemeyeceklerdir.
– Adaylarla yapılacak hizmet kontratında belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya müracaat takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
– İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ/ADRESİ VE İRTİBAT:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Dairesi Başkanlığı 3. Kat Mehmet Ulu Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS

Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1079-1084

*** Kamu İşçi ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
belediye İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
KAMU İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
ASKERİ İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ MEVZULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Personel Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status