KAMU PERSONELİ ALIMI

Binali Yıldırım Üniversitesi 15 Personel Alımı

Binali Yıldırım Üniversitesi 15 İşçi Alımı Yapılacaktır.

Binali Yıldırım Üniversitesi 15 Personel Alımı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KAMU PERSONEL ALIMI

15 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARI ( 18 Aralık – 5 Ocak) 2024

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran Üniversitemizde istihdam edilmek üzere;

06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe giren Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 2. hususunun (b) fıkrasına nazaran yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın;

KPSS (B) kümesi (ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan çeşitleri dikkate alınacaktır.) puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda müracaat kuralları belirtilen durumlara toplam 15 (on beş) adet kontratlı işçi alınacaktır.

Binali Yıldırım Üniversitesi 15 Personel Alımı

Binali Yıldırım Üniversitesi 15 Personel Alımı


1. MÜRACAAT TAKVİMİ, MÜRACAAT ADRESİ VE İRTİBAT BİLGİLERİ

1.1. Müracaat Takvimi
Binali Yıldırım Üniversitesi İlan Yayım Tarihi 18.12.2023

Binali Yıldırım Üniversitesi Başvuru Başlangıç Tarihi 18.12.2023
Binali Yıldırım Üniversitesi Son Müracaat Tarihi 05.01.2024
(*)Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 19.01.2024
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi https://ebyu.edu.tr/

Binali Yıldırım Üniversitesi zarurî hallerde müracaat takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda ilanın her kademesinde iptal hakkına sahiptir. İlanın herhangi
bir etabında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu konuda ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

(*) Kıymetlendirme Sonuçları ilan edildikten sonra; sonuçlara itirazda bulunulması durumunda kıymetlendirme sonuç listelerindeki sıralamada olan
değişiklikler sıralaması değişen aday için rastgele bir hak talebi doğurmayacaktır.

1.2. Binali Yıldırım Üniversitesi Müracaat Adresi ve İrtibat Bilgileri

-Adayların müracaat formu ve ilandaki durum için istenilen evrakları eksiksiz halde müracaat mühleti içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunmaları
gerekmektedir. PTT, kargo yahut e-mail ile yapılan müracaatlar ile birden fazla ilan numarası ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müddeti içinde yapılmayan ve eksik belgeli
başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile müracaatlarda yalnızca noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak müracaatlarda vekâletnamenin aslı ve
vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zaruridir.)

-Binali Yıldırım Üniversitesi ilanı adayları müracaat süreciyle ilgili olarak yalnızca ahmet.ozmen@erzincan.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

2. BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT ŞARTLARI

2.1. Binali Yıldırım Üniversitesi Genel ve Özel Şartlar

Başvuracak adaylarda tercih edilen durum için belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunda belirtilen aşağıdaki genel kaideler aranır.

a)Türk vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden alınacak sıhhat raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç)Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

d)7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca;

-Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması,

-Diğer konumlar için yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e)Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Kararında Kararnameler uyarınca kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

f)2022 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak; ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan çeşidi dikkate alınacaktır.

g)Erkek adaylar için; askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak. (İlan müracaat tarihi itibariyle askerliğini yapıyor olanlar müracaat yapamazlar.)

3. BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

-Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu https://ebyu.edu.tr/ adresinde yayımlanacaktır.)

-2022 KPSS Sonuç Evrakı,

-1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

-e-Devlet üzerinden alınan İsimli Sicil Evrakı,

-e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti yahut kimlik dokümanının ön yüzünün fotokopisi,

-e-Devlet üzerinden alınan Mezun Dokümanı, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir doküman müracaat formuna
eklenmelidir.)

-e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Evrakı,

-Sertifika/belge istenilen konum için ilgili evrakın onaylı sureti. (Onaysız evraklarda müracaat geçersiz sayılacak olup, evrakın aslını ibraz edilmesi kaydıyla aslı üzeredir yapılabilecektir.)

-Tecrübe istenilen konumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde yalnızca e-Devletten alınan dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet
dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen durumun uyumlu olması koşuldur.)

-Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için; Geçerlilik müddeti dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı.

-Başvuru müddeti içerisinde alınmış olması kaydıyla müdafaa ve güvenlik vazifelisi durumları için vücut kitle endeksini gösterir dokümanın aslı. (resmi yahut özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden müracaat müddeti içerisinde alınan evrakta uzunluk uzunluğu ile vücut kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır. Uzunluk uzunluğu ile vücut kitle endeksi olmayan
belgelerle yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.)

-Destek İşçisi konumu için; paklık, kolay bakım ve tamir, ısıtma, soğutma üzere iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma vazifelerini devamlı
yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi manileri bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)

Not 1: Adaylardan istenilen ek dokümanlar 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” bahisli Başbakanlığın 2007/17 sayılı
genelgesi kapsamında pahalandırılacak olup, kelam konusu Genelgeye uygun olmayan dokümanlar geçersiz sayılacaktır.

Not 2: Yerleşmeye hak kazanan adaylardan;

1)Büro İşçisi konumu için misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı olmadığına ait adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden
“Büro İşçisi Olabilir” ibaresinin bulunduğu sıhhat raporu istenecektir.

2)Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı olmadığına ait adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite
hastanesinden “Vardiyalı Olarak Çalışabilir” ve “Koruma ve Güvenlik Vazifelisi Olabilir” ibarelerinin bulunduğu sıhhat raporu istenecektir.

3)Destek Çalışanı konumu için vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı olmadığına ait adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden
“Vardiyalı Olarak Çalışabilir” ve “Hizmetli Olabilir” ibarelerinin bulunduğu sıhhat raporu istenecektir.

4. BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DİĞER AÇIKLAMALAR VE DEĞERLİ HUSUSLAR

a)Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, hizmet mukavelesinde yer alan ve ünitelerince kendilerine bildirilen misyon yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen
adayların hizmet mukavelesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

b)Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Tekrar Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci unsurunun (b) fıkrasına eklenen

“Sözleşmeli işçinin, hizmet kontratı esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında yine istihdam edilemez.”

kararına karşıt durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama evresinde ilgili evrakın ibrazı istenecektir.)

c)Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

ç)Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar kontratta belirtilen misyon yerinde ikamet etmek zorundadır.

d)Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir doküman müracaat formuna eklenmelidir.

e)Adaylar birebir ilan periyodu içerisinde özel kurallarını taşıdığı yalnızca bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

f)İdare iş ve süreçlerin değişkenliğine bağlı olarak bütün durumlar için yeni misyonlar ekleme hakkını gizli meblağ.

g)Mezun olduğunuz program, tercih etmiş olduğunuz kontratlı durum için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz müracaat kabul edilmeyecektir. Müracaatınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

ğ) Müracaat formunun kusurlu olması, müracaat tarihinin gecikmesi ya da eksik evrak ibraz edilmesi halinde müracaat sürece alınmayacaktır. Ayrıyeten müracaat evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

(Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri evrak ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)

h)Binali Yıldırım Üniversitesi gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ı)Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurarak Üniversitemize göndermesi gerekmektedir.

i)Binali Yıldırım Üniversitesi için başvuru yapan adaylar ilan metnindeki bütün koşulları kabul etmiş sayılır.

j)Atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle vazifeye başlayamayacak olanların;

bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde başka atama kurallarını taşımaları kaydıyla vazifeye başlamalarına mani durumun sona ermesine müteakip en geç 30 gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

k) İş bu kontratlı işçi alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu kapsamında ferdî datalarının kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

l) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 13 üncü unsuru kararları uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve mühletleri kontratlı işçi için de uygulanır.

m) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek-3 üncü hususu kararları uyarınca kontratlı işçinin başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.

n) İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar/belgeler kabul edilmeyecektir.

5. BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı eki Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde;

ofis işçisi, muhafaza ve güvenlik vazifelisi ve dayanak işçisi unvanlı konumlar için yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın, genel kurallar ile durumla ilgili aranan özel koşulları taşıyan adaylar ortasından 2022 yılına ilişkin KPSS (B) kümesi olmak üzere puan sıralaması temel alınmak suretiyle yerleştirme süreci yapılacaktır.

b)Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi evvel olanlar, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan (yaşça büyük olan) öncelikle yerleştirilecektir.

c)İlan edilen işçi sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın koşulları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

ç)KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Durum için belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak tez edemeyecektir.

d)Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e)Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıyeten misyona başlama süreçleri için rastgele bir doküman gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

f)Üniversitemiz gereksinime bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği vilayet merkezi yahut ilçelerdeki üniteler ortasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir. Adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

g)İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

6. BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İTİRAZLAR

-Sonuçların Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir. İtirazlar dilekçe ile İşçi Daire Başkanlığına yapılacak olup, telefonla yahut e-mail ile yapılan itirazlar ile üç günlük mühlet sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

-Yapılan itirazlar “Başvuru Kıymetlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu” tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde incelenip, itiraza ait sonuç itiraz edene mail yoluyla iletilecektir. İlgili
kişi/kişilere öteki bir tebligat yapılmayacaktır.

-İtiraz sonucunda kıymetlendirme listesinde olan değişikliklerde; listede yeri değişen adaya mail yoluyla ayrıyeten bildirimde bulunulacaktır.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status