MEVZUAT HABERİ

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Değişiklik – Mevzuat

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32431

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Poliklinikler yalnızca A tipi ya da B tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılır. A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından ortaklaşa açılabilen ve işletilebilen, hizmet üniteleri direkt birbiriyle ilişkili olacak formda oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen minimum koşulları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından ortaklaşa işletilebilen sıhhat kuruluşudur. Poliklinikte minimum iki tabip takımı bulunur. İki ve daha fazla takımı bulunan polikliniklere Bakanlıkça ek takım verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu unsurunun yedinci fıkrasında yer alan “Tabip” ibaresi “Tabip/uzman tabip”, “tabip” ibaresi “tabip/uzman tabip” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci hususuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Özel sıhhat kuruluşları tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi aygıt ve gereç kullanımına yönelik sıhhat raporlarını ve ilgili mevzuat kapsamında sürücü/sürücü adayı sıhhat raporlarını düzenleyebilirler. Bakanlıkça, bölgenin muhtaçlığı, kamu sıhhat hizmet sunucularının kapasitesi, özel sıhhat hizmet sunucusunun takım durumu ve raporun çeşidine nazaran kıymetlendirme yapılarak raporlara ait müsaade verilebilir. Bakanlıkça müsaade verilen haller hariç olmak üzere; adabına uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özel sıhhat kuruluşları; bu fıkrada belirtilenler dışında durum bildirir raporları düzenleyemezler. Özel sıhhat kuruluşlarına durum bildirir sıhhat raporu düzenleme müsaadesinin verilebilmesi için iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji yahut fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji yahut ruh sıhhati ve hastalıkları uzmanlık kısımlarının özel sıhhat kuruluşlarının ruhsat/faaliyet müsaade evrakında kayıtlı bulunması ve bu branştaki şura üyesi doktorun de özel sıhhat kuruluşunda tam gün aslına nazaran çalışması mecburidir.

(3) Raporlara ait yapılacak itirazlar ile raporların form kurallarına ait konular Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Sıhhat kuruluşları tarafından yapılacak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıhhat Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kararlarına uygun olarak yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 32 nci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde yine düzenlenmiştir.

“(1) Özel sıhhat kuruluşları; EK-6’da yer alan Kontrol Sorgu ve İdari Yaptırım Formlarında belirtilen kriterlere nazaran denetlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci hususunun on üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ve on dördüncü fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Planlama kapsamındaki özel sıhhat kuruluşları birebir vilayet hudutları içinde tıp merkezi bünyesinde birleşebilir.”

“(14) Bu Yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki yer ve minimum tıbbi donanımın sağlanması kaidesiyle, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde; deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sıhhat kuruluşunda müsaade verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik gayeli sıhhat hizmetleri sunulabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 14 üncü hususunda yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2024” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 18- (1) 7 nci unsurun birinci fıkrası kapsamında halihazırda bir tabip/uzman tabip takımı bulunan polikliniklere Bakanlıkça ek olarak bir tabip takımı verilir. Anılan karar kapsamında bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten evvel farklı isimlerle ruhsatlandırılmış olan polikliniklerin ruhsat evrakları yenilenerek eski ruhsat dokümanı iptal edilir. Bu sürece istinaden ruhsat evrakları yenilenen polikliniklerden ruhsat harcı alınmaz. Bu süreçler 31/12/2024 tarihine kadar tamamlanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin EK-6’sı ekteki biçimde değiştirilmiş ve Ek-15’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci hususu 31/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Öteki hususları yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik kararlarını Sağlık Bakanı yürütür.

Tüm kamu ve özel mevzuat haberleri resmi gazete çıktığı anda sitemizden bulabilirsiniz.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status