MEVZUAT HABERİ

4735 Sayılı Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanması (Karar Sayısı: 8089) – Mevzuat

4735 Sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanununun Süreksiz 7 nci Hususunun Uygulanmasına Ait Temeller (Karar Sayısı: 8089)

16 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32431

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 8089

Ekli “4735 Sayılı Kamu İhale Kontratları Kanununun Süreksiz 7 nci Unsurunun Uygulanmasına Ait Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4735 sayılı Kanunun mezkûr unsuru mucibince karar verilmiştir.

15 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELİ KANUNUNUN SÜREKSİZ 7 NCİ UNSURUNUN UYGULANMASINA AİT ESASLAR

Başlangıç Hükümleri

MADDE 1- (1) Bu Temellerin maksadı, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu îhale Mukaveleleri Kanununun süreksiz 7 nci hususu uyarınca, artırımlı fiyat farkı hesaplanması ile müddet uzatımı verilmesine ait metot ve temellerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) 1/3/2023 tarihinden evvel 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa nazaran ihale edilen üretim işlerine ait Türk Lirası üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kanunun süreksiz 7 nci unsurunun yürürlüğe girdiği 28/12/2023 tarihi prestijiyle devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) kontratlarda, mukavelenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

a) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunan mukavelelerde, kontratına nazaran hesaplanan fiyat farkı fiyatı bu Asıllara nazaran artırılır.

b) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmayan mukavelelerde bu Temellere nazaran fiyat farkı hesaplanır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki mukavelelerde altı ayı geçmemek üzere bu Temellere nazaran mühlet uzatımı verilir.

(3) 4734 sayılı Kanunun 22 nci hususuna nazaran yapılan alımlara ait mukavelelerde bu Temeller uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Temeller, 4735 sayılı Kanunun süreksiz 7 nci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Asılların uygulanmasında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ait mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek kontrata bağlanan üretim işlerinde ödemeye temel toplam bedeli,

b) Ünite fiyat: İmal işlerinde, ön yahut kesin projelere ve bunlara ait mahal listeleri ile ünite fiyat tanımlarına dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve kontratta gösterilen ödemeye temel fiyatı,

c) Artırımlı fiyat farkı: 2 nci unsurun birinci fıkrasında belirlenen kontratlar için bu Asıllara nazaran hesaplanacak fiyat farkını,

ç) Fiyat Farkına Ait Temeller: 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Nazaran İhale Edilen İmal İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına Ait Temelleri,

d) Gün: Takvim gününü,

e) Yeni endeks: Uygulama ayma ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ilgili endeksi,

f) Yönetim: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

g) Kontrat: Anahtar teslimi götürü bedel, ünite fiyat yahut karma teklif almak suretiyle Türk Lirası üzerinden yönetim ile yüklenici ortasında imzalanan yazılı muahedeyi ya da çerçeve muahedeye dayalı olarak yönetim ile yüklenici ortasında imzalanan münferit mukaveleyi,

ğ) Temel endeks: İhale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ilişkin TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeksi,

h) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,

ı) Yıl: Takvim yılını, tabir eder.

(2) Bu Temellerde tarif bulunmayan hallerde Fiyat Farkına Ait Temellerde yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Zamlı Fiyat Farkı Hesabına Ait Hükümler

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunan sözleşmeler

MADDE 5- (1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunan kontratlarda, 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri ortasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat Farkına Ait Temellerin 5 inci unsurundaki formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanır. Lakin, Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı tarafından 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan imal işlerinde B katsayısı 0,90 yerine 1,15 olarak uygulanır.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmayan sözleşmeler

MADDE 6- (1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmayan mukavelelerde, 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri ortasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında;

2024 01 16 06 49 54

Zamlı fiyat farkı hesabına ait uygulama esasları

MADDE 7- (1) Bu Temellerde yer verilen şartları sağlayan mukavelelerde artırımlı fiyat farkı verilmesi zarurî olup, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin yönetime yazılı olarak müracaatta bulunma kuralı aranmaz.

(2) Artırımlı fiyat farkı hesabına ait olarak bu kısımda karar bulunmayan hallerde Fiyat Farkına Ait Asıllar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Süre Uzatımı ve Başka Hükümler

Süre uzatımına ait uygulama esasları

MADDE 8- (1) Müddet uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin bu Temellerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yönetime yazılı olarak başvurması mecburidir. Yönetim tarafından yüklenicinin yazılı başvurusu hakkında 15 gün içinde karar verilir. Yüklenicinin müracaatta bulunması, mukaveleden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(2) Uzatılacak mühlete ait kararın yükleniciye bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek yönetimin onayına sunulur. Onaylanan revize iş programına nazaran işe devam edilir ve bu kontratlarda 1/1/2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş ölçüsüne ait fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak, ikinci kısımdaki kararlar gizli kalmak kaydıyla, ilgili mukaveleye temel ihalenin ilanı yahut duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat Farkına Ait Temellere nazaran yapılır.

(3) Uzatılacak mühletin belirlenmesinde aşağıdaki konular dikkate alınır:

a) 1/1/2024 tarihi prestijiyle yüklenici tarafından iş programına nazaran kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek meblağından daha fazla yahut bu meblağa eşit imalat yapılmış olması halinde uzatılacak mühlet idarece belirlenir.

b) 1/1/2024 tarihi prestijiyle iş programına nazaran kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek meblağından daha az imalat yapılmış olması halinde uzatılacak müddet, anılan tarih prestijiyle gerçekleştirilemeyen iş fiyatının günlük iş fiyatına bölünmesi suretiyle belirlenir. Günlük iş fiyatı, birinci kontrat bedeli mukavelede yer alan işin müddetine bölünerek hesaplanır.

c) Gecikme cezası uygulanarak devam eden kontratlarda, uzatılacak müddet cezalı çalışılan mühlet ile (b) bendine nazaran belirlenen müddetin toplamı dikkate alınarak belirlenir. Uzatılacak müddete karşılık gelen gecikme cezalan yükleniciye iade edilir.

(4) Bu Temellere nazaran verilecek müddet uzatımı altı ayı geçemez.

(5) Bu Temellere nazaran müddet uzatımı verilmesi halinde, uzatılan müddette gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı kararları uygulanır.

İstisna ve kapsam dışı alımlara ait hükümler

MADDE 9- (1) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yönetimlerin bu Kanundan istisna edilen (3 üncü hususundaki istisnalar dâhil) imal işlerine ait imzalanan ve 2 nci unsurda belirtilen kuralları sağlayan kontratlar için, bu Asılların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bu Asıllara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla;

a) 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri ortasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilir.

b) Altı ayı geçmemek üzere mühlet uzatımı verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki mukaveleler için hesaplanacak artırımlı fiyat farkı meblağı, bu Asıllara nazaran verilebilecek artırımlı fiyat farkı fiyatım aşamaz.

(3) 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu imal işlerine ait 2 nci hususta belirtilen kuralları sağlayan kontratlar için, bu Temellere uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 10- (1) Bu Asılların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili olup, tereddüt duyulan konulara ait olarak yönetimler tarafından bağlı, ilgili yahut bağlantılı olunan bakanlık; vilayet özel yönetimleri ve bunlara bağlı birlik, kuruluş, işletme ve şirketler tarafından İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, kuruluş, işletme ve şirketler tarafindan ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla, bakanlığın varsa husus hakkındaki görüşü ile birlikte Kuruma müracaatta bulunulması gerekir. Yükleniciler tarafindan tereddüt duyulan konulara ait müracaatlar ise öncelikle mukavelenin tarafı olan yönetime yapılır; idarece yapılan kıymetlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde, müracaat üstteki tarza nazaran Kuruma gönderilir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Asıllar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Temelleri Cumhurbaşkanı yürütür.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status