MEMUR ALIMI

Amasra Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

Amasra Belediyesine Zabıta Memuru Alımı Yapılacaktır.

Bel2

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

2 MEMUR ALACAK

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULAR ( 5 Şubat – 9 Şubat) 2023

Amasra Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

Bartın ili Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru 
alınacaktır.

Amasra Belediyesine Zabıta Memuru Alımı
ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KAİDELERİ:
Belediyemizin üstte belirtilen boş zabıta memuru takımları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.
 
1 – ZABITA MEMURU ALIMI MÜRACAAT GENEL KAİDELERİ:
İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı unsuru ile 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.
 
Türk vatandaşı olmak.
 
Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 
Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm
olmamak.
 
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veyahut ertelenmiş olmak yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 
 Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek vücut ve akıl hastalığı yahut bedensel
engeli bulunmamak.
 
 İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kurallarını taşımak.
 
2 – ZABITA MEMURU ALIMI MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI:
 
 İlan edilen zabıta memuru takımları için; mezun olunan okul prestiji ile tahsil şartını
taşımak ve bu tahsille ilgili olarak lisans 2022-KPSSP3 tipinde Kamu Personeli
Seçme İmtihanından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan
türlerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.
 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen
şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer alan özel
şartlara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce
yapılacaktır.)
 
 İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 
 Tablonun nitelik kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (E) düzeyinde
puan almış olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir
belgeye sahip olmak.
 
 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak,
 
 Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
 
3- ZABITA MEMURU ALIMI MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:
Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin www.amasra.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.
 
 Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
 
 Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 
 KPSS sonuç evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 
 Misyonunu devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,
 
 Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
 
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 
 Hangi takıma başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar koşullarını sağladığı sırf bir
kadroya müracaat yapabileceklerdir.)
 
4 – ZABITA MEMURU ALIMI MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜHLETİ:
BAŞVURULAR https://www.amasra.bel.tr/duyuru/
 
 Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;
 
 Üstte sayılan müracaat evraklarını 05/02/2024-09/02/2024 tarihleri arasında mesai
saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşler Müdürlüğü; Kum Mahallesi Küçük Liman
Cad. No:2 Amasra/ BARTIN adresine şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir.
 
 Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut başka biçimlerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
 
 Adayların uzunluk ve kilo ölçümü müracaat tarihleri ortasında müracaatın yapıldığı adreste
yapılacaktır.
 
 Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.
 
5 -ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
 
a)T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı ve
uygulamalı imtihana çağrılacaktır.
 
b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öbür adaylar da sınava
çağrılacaktır.
 
c)Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 19/02/2024 tarihinde Belediyemizin
www.amasra.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 
d)Başvuruları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ Belediyemizin
(www.amasra.bel.tr) resmi internet adresinden temin edilecektir. Bu doküman imtihana girişte
ibraz edilecektir.
 
e)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 
6 – ZABITA MEMURU ALIMI İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE HUSUSLARI:
 
Zabıta memuru alımı için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; kelamlı ve
uygulamalı imtihan 26-27 Şubat 2024 tarihleri ortasında Saat 09:00’da başlamak üzere Amasra
Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. Katı Toplantı Salonunun yer aldığı Kum Mahallesi Küçük
Liman Cad. No:2 Amasra/ BARTIN adresinde yapılacaktır.
 
Sözlü ve uygulamalı imtihan, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam
edilecektir.
 
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 
Sınav Mevzuları:
Sözlü imtihan;
 
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 
– Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,
 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 
– Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahislerini kapsar.
Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.
 
7 – ZABITA MEMURU ALIMI İMTİHAN DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
 
a) Kelamlı imtihan; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat konularında
25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve imtihan kurulu
üyelerince verilen puanlar başka ayrı tutanağa geçirilir.
 
b) Uygulamalı imtihan; 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen
puanlar farklı başka tutanağa geçirilir.
 
c) İmtihanda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50’si, uygulamalı imtihanın %50’si alınarak
sınav puanı hesaplanır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar başka ayrı tutanağa
geçirilir. İmtihanda başarılı sayılmak için her iki imtihanın ortalamasının en az 60 puan
olması koşuldur.
 
d) Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, bu hususun (c) bendinde hesaplanan sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
 
e) Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
 
f) En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday
listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.amasra.bel.tr) ilan edilecektir.
 
g) İmtihan Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan
edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
 
h) Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların
atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi
atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.
 
i) İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde
(www.amasra.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, imtihan konseyi tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı
olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status