KAMU PERSONELİ ALIMI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İşçi Alımı Yapılacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

18 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 12 Aralık – 26 Aralık) 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yer alan Ek 2 nci unsurun (b) fıkrası gereğince
“Yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen konumlara kontratlı işçi alınacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Personel Alımı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KAİDELER:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,
3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu prestijiyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek konumun karşısında yer alan kaideleri ilanın birinci müracaat tarihi prestijiyle taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için
2022 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.
9. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. İş deneyimleri ve istenilen sertifikalar ilan koşullarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın birinci müracaat tarihinden evvel adayda bulunması gerekmektedir.
11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar
hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde mukavelenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

▪ Ortaöğretim Kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.
▪ 2022 Kamu İşçisi Seçme İmtihanında (KPSS P94) cinsinde puan almış olmak.
▪ En az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile
belgelendirmek.
▪ Paklık, kolay bakım-onarım, taşıma ve ısıtma hizmeti işlerini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık ve gibisi mahzurları bulunmamak.
▪ Vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak.
▪ Muhtaçlığa binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm ünitelerde paklık basit
bakım, tamir, taşıma ve ısıtma işlerini yapmak üzere görevlendirilecektir
12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde
feshedilecektir.
13. Adaylar, ilan edilen durumlardan yalnızca birine başvurabilirler. Birden fazla konuma müracaat yapan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.
14. Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU BİÇİMİ, YERİ, VAKTİ ve İSTENİLEN EVRAKLAR:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlan Müracaat Tarihleri: 12/12/2023 – 26/12/2023 tarihleri ortası (mesai saatleri içinde müracaatlar alınacaktır.)
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 05/01/2024
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Başvuru Formu: : www.bilecik.edu.tr adresinde ilan tarihi prestijiyle temin edilecek müracaat formu ve istenilen dokümanlarla birlikte müracaatlar şahsen yahut noter
vekaleti yoluyla Üniversitemiz Yazı İşleri ve Evrak İdaresi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanallardan yapılacak başvurular
değerlendirilmeyecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmesi gerekmektedir. İlan numarası, başvurulan unvan belirtilmeyen
ve eksik dokümanlı müracaatlar değerlendirilmeyecektir. Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar da değerlendirilmeyecek olup son müracaat tarihi mesai bitimine
kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz Yazı İşleri ve Doküman İdaresi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Adayların KPSS puan çeşidi, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen durumda belirlenen KPSS puan tipi ve yılı
ile uygun olmaması durumunda müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ön Müracaatta İstenilen Evraklar:
1. Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)
2. 2022 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı,
3. Mezuniyet Dokümanı, (e-devlet üzerinden alınan doküman kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
5. 11 No.lu İlan için son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühletinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı ve sıhhat kuruluşlarından
alınacak uzunluk uzunluğunu gösterir onaylı evrak.
6. 07 No.lu İlan için Avukatlık Ruhsatnamesinin fotokopisi.
7. “Kişisel Dataların Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli İşçi Adayı Açık İstek Metni” ve “Sözleşmeli İşçi Adayı Aydınlatma
Metni”
8. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
9. Aranılan nitelikler kısmında istenilen evrak ve sertifikalar
Gerçeğe alışılmamış doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup, yerleştirme süreci yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi başvurusu sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak belirlenecek olan kontrat yapmaya hak
kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli evraklar ve bu evrakların teslim
edileceği yer ve vakit, müracaat bitim tarihi prestijiyle en geç 05/01/2024 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.
Değerlendirmeler, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 2’nci hususu uyarınca oluşturulan komite tarafından KPSS puan sıralamasına
göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi evvel olan, bununda birebir olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayların kurallarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek
adaylardan (ilan edilen takım sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup) muvaffakiyet sırasına nazaran çağrılarak atama yapılacaktır.
Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı kaideleri taşımalıdır.
Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu Kararları yeterince Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucu olumlu olan adaylarla mukavele yapılacaktır.
Üniversitemiz müracaat takviminde zarurî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli fiyat ve ilanın her evresini iptal edebilir.
Bu ilan ve http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ adresinde yayımlanacak ilan sonuçları ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıyeten yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca kontratlı çalışanın öbür bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM :
Adres :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Binası Yazı İşleri ve Doküman İdaresi Şube Müdürlüğü Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:27
11100 Merkez/BİLECİK
Telefonlar : (0228) 214 25 85, (0228) 214 19 32

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status