MEVZUAT HABERİ

50 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı – Mevzuat

50 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri Taslağı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:50 )

3065 sayılı Katma Kıymet Vergisi Kanununda 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ait metot ve asılların belirlenmesi hedefiyle Katma Bedel Vergisi Genel Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan bahislerin geliştirilmesi, değiştirilmesi yahut katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve tekliflerinizi 19/1/2024 Cuma günü sonuna kadar fsayimoglu@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

MADDE 1– 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Bedel Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) kısmının ikinci ve üçüncü paragrafları ile “Örnek” yürürlükten kaldırılmış ve birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda, Bildirinin (III/C-1.1.) kısmındaki açıklamalar dikkate alınır.”

MADDE 2– Tıpkı Bildirimin (I/C-2.1.3.2.13.) kısmında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3– Tıpkı Bildirinin (I/C-2.1.3.4.1.) kısmının üçüncü paragrafında yer alan “2.000 TL’yi” ibaresi “işlemin yapıldığı yıla ait olarak 213 sayılı Vergi Adap Kanununun 232 nci unsuruna nazaran belirlenen fatura düzenleme sınırını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4– Tıpkı Bildirimin (I/C-2.1.4.1.) kısmında yer alan “Örnek” aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“ Örnek: Pamuk toptancısı (A), 14/4/2024 tarihinde dokuma firması (B)’ye 500.000 TL karşılığında pamuk teslim etmiş, hesaplanan (500.000 x 0,10 =)50.000 TL KDV’nin (50.000 x 0,10 =)5.000 TL ’lik kısmı (A) ’ya ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (50.000 x 0,90 =) 45.000 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Nisan/2024 devri beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiştir.

İşleme ait fatura (B) tarafından 21/4/2024 tarihinde yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A) ’ya ödediği 5.000 TL ile sorumlu sıfatıyla beyan edip 23/5/2024 tarihinde ödediği 45.000 TL ’yi Nisan/2024 periyoduna ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır.

Söz konusu pamuğun (1/5) ’i 10/6/2024 tarihinde (A) ’ya iade edilmiştir.

Bu durumda (B), (A) ’dan 101.000 TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği periyotta, 1.000 TL ’yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

(A) ise, tıpkı periyotta 1.000 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Bu süreçler nedeniyle defter kayıtlarında KDV’nin yalnızca tevkifata tabi tutulmayan 1.000 TL’lik kısmı için düzeltme süreci yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiş ve indirim konusu yapılmış olan meblağ için düzeltme süreci yapılmayacaktır.”

MADDE 5– Tıpkı Bildirimin (I/C-2.1.4.2.) kısmında yer alan “Örnek” aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir süreç için alıcı (B) Firmasına, 2024/Nisan devrinde bu işle ilgili olarak 1.000.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (1.000.000 x 0,20 =) 200.000 TL KDV’nin (200.000 x 0,30=) 60.000 TL’si (A)’ya ödenmiş, (200.000 x 0,70=) 140.000 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiştir.

Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 200.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2024/Mayıs periyodunda ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna nazaran satıcı (A), alıcı (B) ’ye 200.000 TL ile birlikte bu fiyata ilişkin (200.000 x 0,20=) 40.000 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (40.000 x 0,30=) 12.000 TL ‘sini (toplam 212.000 TL) iade edecek, 2024/Nisan devrinde beyan ettiği 12.000 TL ’yi 2024/Mayıs periyoduna ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Alıcı (B) ise 2024/Nisan periyodunda indirim konusu yaptığı 12.000 TL’yi, 2024/Mayıs periyodunda 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

Alıcı (B) ’nin bu süreç nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan edip ödediği verginin, 200.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (40.000 x 0,70=) 28.000 TL’si tıpkı vakitte indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme sürecine mevzu olmayacaktır.”

MADDE 6- Tıpkı Bildirimin (I/C-2.1.5.1.) kısmının son paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7– Tıpkı Bildirinin (I/C-2.1.5.2.1.) kısmının ikinci ve üçüncü paragrafları yürürlükten kaldırılmış, altıncı paragrafının birinci cümlesinde yer alan “belge ya da” ibaresi Bildiri metninden çıkarılmış ve birebir paragrafın son cümlesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“30 günlük ek mühletten sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih prestijiyle yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe bildiri edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri tam olarak giderdiği tarih ortasında geçen müddet için gecikme artırımı uygulanır. Bu talebe ait vergi dairelerinde yapılan süreçler sırasında geçen mühletler için ise gecikme artırımı uygulanmaz.”

MADDE 8– Tıpkı Bildirimin (II/B-11.6.) kısmının dördüncü paragrafında yer alan “beyan edilen bu vergi, birebir periyoda ait” ibaresi “beyan edilerek ödenen bu vergi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Tıpkı Bildirinin (II/E-3.) kısmının birinci paragrafında ve (II/E-3.1.1.) kısmının ikinci paragrafında yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2028” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10– Birebir Bildirimin (II/G-2.) kısmının ikinci paragrafında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11– Birebir Bildirimin (II/G-6.) kısmında yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2028” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Birebir Bildirimin (II/G-7.) kısmında yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2028” olarak değiştirilmiştir.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status