KAMU PERSONELİ ALIMI

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı İlanları

ÜNİVERSİTELERARASI KONSEY BAŞKANLIĞI 4 (DÖRT) SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALACAK.

ÜNİVERSİTELERARASI ŞURA BAŞKANLIĞI
4 (DÖRT) SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 20 KASIM 2023 – 1 ARALIK 2023

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname’ye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 nci unsurun (b) ve (c) fıkrasına nazaran KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan kontratlı işçi durumlarından Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı unvanlarına 2022 yılı KPSS (B) kümesi P3 puan sıralaması temel alınarak 10 (on) katına kadar aday ortasından yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran yerleştirme yapılacaktır. Ofis Çalışanı unvanlarına 2022 yılı KPSS (B) kümesi P3 ve P93 puan sıralamasına nazaran yerleştirme yapılacak olup aşağıda belirtilen konumlara toplam 4 (dört) adet kontratlı işçi alınacaktır. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı ilanları aşağıdadır.

– Adaylar sadece bir konuma başvurabilecektir.

Memur 2
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı İlanları Genel Şartlar;

1) Türk vatandaşı olmak.
2) İlan edilen konumlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen koşullardan rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların kontratları yapılmış ise derhal feshedilecek, haklarında yasal süreç yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince kontratlı olarak istihdam edilenlerin hizmet mukavelesine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen genel kaideler aranır.
5) Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
6) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması gerekmektedir.
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsurunun kararları gizli kalmak kaydıyla çalışmasına ve misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile mahzuru bulunmaması gerekmektedir. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden alınacak sıhhat raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
8) Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller ile Kamu Vazifelerine Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kararları geçerlidir.
9) Yönetim gerekli gördüğü takdirde ilanın her evresini iptal etme yahut güncelleme hakkına sahiptir.
10) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na nazaran ilgili kişinin sonucunun olumlu olması gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı müracaat ve özel şartları aşağıdadır.

Memur3
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı İlanları Genel Şartlar;

MÜRACAAT İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1) İlan edilen konumlar için gerekli tahsil kaidesini taşımak.
2) Bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacak durumlar için belirtilen puan çeşitlerinden minimum KPSS puanını almak.

MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Müracaat Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet dokümanı,
4) KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı durumlarına başvuracak adaylardan talep edilen YDS sonuç evrakının doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı durumlarına başvuracak adayların öz geçmişi,
7) Programcı konumuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ait ders aldığını gösteren transkript yahut varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika. Sertifikaların bu ilanın yayımlandığı tarihten evvel olması gereklidir,
8) Sistem Programcısı-Çözümleyici konumuna başvuracak adaylar için Java programlama lisanı ile öbür programlama lisanlarından bir adedi aktüel olmak üzere en az 2 (iki) programlama lisanını bildiğini belgeleyen transkript yahut varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika. Sertifikaların bu ilanın yayımlandığı tarihten evvel olması gereklidir,
9) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum evrakı,
10) İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu evrak kabul edilecektir.),

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Yer ve Zamanı

1) Müracaat müddeti, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü olup 20/11/2023-1/12/2023 (dahil) tarihleri ortasında yapılacaktır. Müracaatlar, Üniversitelerarası Şura Başkanlığı – İşçi Ünitesi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine posta ile gönderilmek yahut şahsen müracaat yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle vaktinde ulaşmayan müracaatlar ile dokümanı eksik olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
2) Adaylar yalnızca tek bir konum için müracaat yapacaklardır. Birden fazla duruma müracaat yapıldığı takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
3) Müracaat formunu yanlışlı dolduranların, eksik ya da kusurlu bilgi/belge ibraz edenlerin müracaatları katiyetle kabul edilmeyecektir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı sonucu aşağıdaki gibidir.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı Sonuç;

1) Sistem Programcısı-Çözümleyici ve Programcı durumları için KPSS (B) kümesi puanı temel alınmak kaydıyla muvaffakiyet sırasına nazaran alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan kontratlı işçi durumun 10 (on) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılacaktır. Sonuncu aday ile tıpkı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya kelamlı imtihana çağırılacaktır.
2) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı konumlarında yazılı ve/veya kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar web sayfamızda yayımlandıktan sonra yapılacak olan yazılı ve/veya kelamlı imtihan tarihleri, imtihan formu, imtihan kriterleri ve imtihan yeri; daha sonraki bir tarihte web sayfamızda duyurulacaktır.
3) Ofis Çalışanı durumu için KPSS muvaffakiyet sırasına nazaran yerleştirme yapılacak olup her durumun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit bilgilerini web sayfamızdan takip edebileceklerdir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı ilanı.
5) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak Üniversitelerarası Heyet Başkanlığı İşçi Birimi’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu müddet içerisinde istenilen dokümanları teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen dokümanlar ve gerekli bilgiler ayrıyeten duyurularda yayımlanacaktır.)
6) Asıl kazananlardan mühleti içerisinde başvurmayan yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne nazaran yerleştirme yapılacaktır.
7) Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara bildiri mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
8) Yerleştirme sonuçlarına ait itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Şura Başkanlığı İşçi Birimi’ne yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Karar sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan yahut T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
9) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonuçlarının olumlu olması kaydıyla, hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı detayları aşağıdadır.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı Detaylı Bilgi İçin:

Üniversitelerarası Şura Başkanlığı İdare Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşçi Birimi
Telefon: 0312-291 82 45
Telefon: 0312-291 82 47
Adres: Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA (Üniversitelerarası Şura Başkanlığı, Yükseköğretim Heyeti yerleşkesi içerisindedir.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı için aşağıdaki linklerden bizi takip edebilirsiniz.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM   —  https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK   –  https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM  –  https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE  –  https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status