MEMUR ALIMI

TESKİ 10 Memur Alımı – Memur

TESKİ 10 Memur Alımı, TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 (on) memur alımı yapacağını duyurdu.

Teski-Logo

TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA 10 MEMUR ALACAK
BAŞVURU TARİHLERİ: 20 KASIM 2023 – 24 KASIM 2023

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öbür kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Tablo

TESKİ BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KURALLARI:

Genel Müdürlüğümüze üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

1-BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
f) İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kaidelerini taşımak.
g) Her aday, eğitim durumuna nazaran ilan edilen sadece bir takıma müracaat yapabilecektir.

2- MÜRACAAT ÖZEL KURALLARI:

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 cinsinde Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.
b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, Kurumumuzdan yahut Genel Müdürlüğümüzün (http://www.teski.gov.tr) internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

1. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.),
3. Yabancı Okul Mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
4. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Vazifesini devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
8. Hangi takıma başvuracağına dair dilekçe.(Her aday koşullarını sağladığı sırf bir takıma müracaat yapabilecektir.)
Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen evrakların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)

4- MÜRACAAT YERİ, TARİHİ,ŞEKLİ VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanları ile birlikte 20/11/2023 – 24/11/2023 tarihleri ortasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:4 ‘te bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)

a) Elektronik ortamda yapılan müracaatlar istenilen evraklar eklenmek suretiyle, müracaat tarihleri içerisinde Genel Müdürlüğümüzün insankaynaklari@teski.gov.tr mail adresine müracaat yapabileceklerdir.
b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
c) Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Genel Müdürlüğümüzce adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle, adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.
b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.
c) İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların kıymetlendirilmesine müteakip 01/12/2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün (http://www.teski.gov.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” Genel Müdürlüğümüzün (http://www.teski.gov.tr sayfasından temin edeceklerdir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.
e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Yanılgılı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.

6- İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE HUSUSLARI:

Memur ve veznedar takımlarına başvuran adaylar 11/12/2023 tarihinde saat 10.00’da başlamak üzere kelamlı imtihana tabi tutulacaktır. Adayların kelamlı imtihanları, Çiftlikönü Mahallesi Köse İlyas Caddesi No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında yapılacaktır.

Sınavlar tıpkı gün içerisinde bitmez ise sonraki gün ve müteakip günlerde devam edecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü İmtihan Hususları:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzuları ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ – İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sözlü imtihan; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensip ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat hususlarında 15’ er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan şurası üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması koşuldur.

Adayların atamaya temel müracaat puanı; Genel Müdürlük tarafından yapılan kelamlı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Genel Müdürlüğün internet adresinden (www.teski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Konseyi; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Genel Müdürlüğün internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status