KAMU İŞÇİ ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 İşçi Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET ÜNİTELERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 1.500 TARIM PERSONELİ ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım Çalışanı alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel kurallar ile öbür bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 13/02/2024-19/02/2024 tarihleri ortasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen kaideleri taşıyan adaylar ilan mühletince müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen takımlara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak daima personeller, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararlarına nazaran İŞKUR tarafından bildirilen müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday imtihana tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna nazaran belirlenecektir.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım sürecine ait tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Müracaat koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları idarece iptal edilebilecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR KAMUPERSONEL ALIMI AÇIKLAMALAR

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 tarım personeli alımı yapılacaktır.

2. Adayların, müracaat süreçlerini tamamlamadan evvel iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve müracaat kaidelerini dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen koşulları taşımayanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ilişkin olacaktır. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

3. İlanda belirtilen kaidelerin tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13/02/2024 – 19/02/2024 tarihleri ortasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak müracaatlarını yapabileceklerdir(şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir).

4. Bakanlığımızın muhtaçlık duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların vilayet seviyesinde karşılanması yoluna gidilecektir (Aynı Vilayet’in farklı ilçelerinde ünitesi olan Hizmet Ünitelerine alınacaklar, alımı yapılacak Hizmet ünitelerinin gereksinim duyduğu ilçelerde çalıştırılabilecektir). Müracaatlarda, şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından yoksun olanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

6. İlan edilen takımlara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak daima personeller, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararlarına nazaran İŞKUR tarafından bildirilen müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl olarak da ilan edilen sayının 4 (dört) katı kadar yedek aday imtihana tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca direkt noter kurası ile belirlenecektir.

7. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve dokümanlar ile öbür her türlü duyurular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

8. Tarım ve Orman Bakanlığı ilan edilen takımlara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya temel evrakları denetim edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

9. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme süreci yapılanlardan, istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; müddeti içerisinde müracaat yapıp da müracaat koşullarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen müddet içerisinde vazifeye başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık yahut zorlayıcı sebeple vazifeye başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek şartıyla hariç olmak üzere); atanma kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılarak vazifeye başlatılmayanlar; vazifeye başlatılıp da sonradan atama kurallarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle aranan koşulları haiz olanlardan atama yapılacaktır.

10. Birebir meslek için farklı tahsil düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

11. Halihazırda, kamu kurum ve kuruluşlarında daima emekçi takımında misyon yapanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci hususunda belirtilmesine karşın çalıştığını belirtmeyerek müracaat yapan adayların atamaları geçersiz sayılacaktır.

12. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı alanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

2 000003 2 000004

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PESONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR kamu iş  ilanlarına başvuran adayların aşağıdaki kaideleri taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

3. Tarım ve Orman Bakanlığı ilanına müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel koşullarda belirtilen tahsil ve üst yaş kaidelerine haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi prestijiyle mezun olmak ve istenilen öteki evraklara ilanın yayımlanmasından evvel sahip olmak.

7. Mesleksel niteliklerde tıpkı vakitte ehliyet kaidesi arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma nizamını, ziraî faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde misyonunu yerine getirmeye mani alerjik rahatsızlığı olmadığını ve yönetimin unvanına uygun vereceği öbür işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur sıhhat sorunu bulunmadığını belgelemek.

– Çalışmasına mani olacak akıl ve ruh sıhhati sorunu olmadığını, vazifesini yapmasına mani hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi kurallarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sıhhat hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sıhhat konseyi raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

– Sıhhat Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucuna nazaran atanmaya mani hali bulunmamak.

11. Her bir aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve meslek koluna müracaat yapabilecektir.

12. Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan emekçilerin yerleştirildikleri müdürlüklerde gereksinim fazlası olması halinde birebir Vilayet’te bulunan ve muhtaçlık belirten Bakanlığımız öbür hizmet ünitelerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

13. Alınacak emekçilerin deneme mühleti 90 (doksan) gün olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim mühleti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14. Tarım ve Orman Bakanlığı ilan edilen takımlara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya temel evrakları denetim edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Bu bireylerin atamaları yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

15. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen mühlet içerisinde misyona başlamayan yahut feragat eden adaylar misyona başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin birinci sırasındaki adaydan başlamak üzere kuralları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

16. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve evraklar ile öbür her türlü duyurular Tarım ve Orman Bakanlığı ve İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen dokümanlar, dokümanların teslim yeri ve tarihleri ile öteki konular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.

18. Kura sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde vazifeye başlamayanlar (doğum, hastalık yahut zorlayan sebeple misyona başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek şartıyla hariç olmak üzere) ile atanma kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılarak vazifeye başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama kaidelerini taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle aranan koşullara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar rastgele bir hak savında bulunamazlar.

İlanen duyurulur.

1503/1-1

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status