BELEDİYE

Sultangazi Belediyesine 30 Zabıta Memuru Alımı

Sultangazi Belediyesine 30 Zabıta Memuru Alımı Yapılacaktır.

Sultangazi Belediyesine 30 Zabıta Memuru Alımı
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 ZABITA MEMUR ALIMI

BAŞVURULAR ( 23 Ocak – 29 Ocak) 2024

Sultangazi Belediyesine 30 Zabıta Memuru Alımı, İçin Kurallar Nelerdir?

İstanbul ili Sultangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öbür kuralları taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin üstte belirtilen boş zabıta memuru alımı için yapılacak müracaatlarda aranan genel ve özel kaideler aşağıda belirtilmiştir.

MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru alımı atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki koşullara sahip olmaları gerekmektedir;

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,

İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

ZABITA MEMURU ALIMI MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI:

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestijiyle tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, lise mezunları için 2022-KPSS P94 ve ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93 puan çeşidinde, Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan cinslerinden belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,

Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen genel kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer alan özel koşullara nazaran, zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce müracaat evrakları teslim alınmadan evvel yapılacaktır),

Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (A) yahut en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (www.sultangazi.bel.tr) temin edeceklerdir. Elektronik ortamda dolduracakları müracaat formlarının çıktısını alıp imzalayarak, müracaat formuna aşağıdaki evrakları ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Son altı ay içinde çekilmiş 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır)

Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi (Adaylar kaidelerini sağladığı sadece bir takıma müracaat yapabileceklerdir).

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU YERİ, TARİHİ, FORMU VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

Yukarıda sayılan müracaat evraklarını, 01.2024 – 29.01.2024 tarihleri ortasında saat 16.30’a kadar (Başvurular mesai günlerinde saat 09:30-16:30 arasında) Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığına (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Zabıta Memuru Alımı Başvuruları şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut başka biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ -BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı imtihana çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların kıymetlendirilmesine müteakip 16.02.2024 tarihinde Belediyemizin (sultangazi.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Başvuruları kabul edilip imtihana çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Belediyemizin resmi internet sayfasından (sultangazi.bel.tr) temin edilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

ZABITA MEMURU ALIMI SINAV YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı imtihan 21.02.2024 tarihinde saat 10.00’da başlamak üzere Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan Sultangazi Belediye Başkanlığı Lale Nikâh Salonunda yapılacaktır.

Sözlü ile uygulamalı imtihan birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Hususları:

Sözlü imtihan;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat

konularını kapsar.

b) Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak halde yapılacaktır.

ZABITA MEMURU ALIMI SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sözlü imtihan; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve imtihan heyeti üyelerince verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı imtihan; 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan heyeti üyelerince verilen puanlar başka ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme imtihanın %50’si, uygulamalı imtihanın %50’si alınarak imtihan puanı hesaplanır ve imtihan konseyi üyelerince verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir. İmtihanda başarılı sayılmak için her iki imtihanın ortalamasının en az 60 puan olması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, bu hususun (c) bendine hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (sultangazi.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Zabıta memuru alımı sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde (sultangazi.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan konseyi tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status