SAĞLIK PERSONELİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Çok Sayıda Sağlık Personeli Alacak – Sağlık İşçi Alım İlanları

Selçuk Üniversitesi tarafından 23 Şubat 2024 Tarihli ve 32469 Sayılı Resmî Gazete’de Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı yayımlandı. Yayımlanan ilan metninde şu sözlere yer verildi;

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

“Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci unsurun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen durumlara toplam 110 (yüz on) adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Çok Sayıda Sağlık Personeli Alacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Çok Sayıda Sağlık Personeli Alacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Çok Sayıda Sağlık Personeli Alacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Çok Sayıda Sağlık Personeli Alacak

NOT: Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların mukaveleleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. unsurunda (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel koşullar aranır.

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Genel Başvuru Şartları

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

3.Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4.Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedelini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

5.Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7.Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

8.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. (Bu karara uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

9.Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Özel Başvuru Şartları

1.Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2.Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) imtihanına girmiş olması.

3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4.Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Eczacı unvanı için KPSS imtihan koşulu aranmayacaktır. Müracaatlar komitece incelenecek olup koşulları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Kaideleri uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Başvuru Belgeleri

1.Fotoğraf müracaat sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )

2.Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.

3.Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet dokümanı.

4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” ismine alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren BARKODLU doküman.

5.Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç evrakı.

6.Aranan nitelikleri kanıtlayıcı evraklar.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı evrak istenen unvanlarda her nitelik için başka ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)

7.Deneyim ve hizmet kuralı olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (BARKODLU) yahut 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli

8.Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum evrakı,

9.Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) işçi durumunda çalışmış olanlar için, daha evvel 4/B’li (sözleşmeli) işçi durumunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme müddetine tabi olmadığını gösteren doküman ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların “Ek unsur 7” hususu mucibince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Müracaat yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ait yazılı beyanları temel alınacaktır. Gerçeğe alışılmamış evrak verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu ehemmiyetle duyurulur.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ONLİNE MÜRACAATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun denetim edilmesi adayların sorumluluğundadır.

Adaylar yapmış oldukları müracaatın ayrıntılarına T.C. kimlik numarası ve müracaat sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, rastgele bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir. Müracaat evraklarının problemsiz yüklenmesi için adayların müracaatlarını taşınabilir aygıtlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT FORMU YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online müracaat halinde yapılacaktır. Şahsen yahut e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online müracaat bilgilerini doldurduktan sonra online müracaat sırasında istenen evrakları ilgili alana yükleyecektir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için unvan kodu belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online müracaat sırasında beyanda bulundukları dokümanların asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe alışılmamış evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararında yayınlanan Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların İmtihan Kaidesi başlığında yer alan Ek Husus 2/b “Yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” kararı yer almaktadır. Bu karara nazaran kaideleri sağlayan adayların sıralaması KPSS puanı temel alınarak belirlenecektir.

Müracaat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her takımın 1 ( BİR) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere müracaat olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır.

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen dokümanları tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Ünitesine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu müddet içerisinde dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Online Müracaat Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 23.02.2024 (saat 08:00’den) – 11.03.2024 (saat: 17:00 ‘a kadar)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM NUMARALARI: 0 332 241 50 00 /DAHİLİ 44245-44246-44247

Başvuru Biçimi:hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online müracaat formunda alınacaktır.”

Kamupersonel.com

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status