İŞKUR

Sağlık Bakanlığı 419 İşçi Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı 419 Personel Alım İlanı, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 419 (DÖRT YÜZ ON DOKUZ) DAİMİ PERSONEL ALACAK.

SAĞLIK BAKANLIĞI
419 (DÖRT YÜZ ON DOKUZ) DAİMA PERSONEL ALACAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞ BAŞVURU TARİHLERİ: 4 ARALIK 2023 – 8 ARALIK 2023

Sağlık Bakanlığı 419 Personel Alım İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 YILI ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE DAİMİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIM İLANI

AÇIKLAMALAR

1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu hususu ve ilgili kararları ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Uğraşta Malul Sayılmayacak Biçimde Yaralananların Personel Olarak Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde daima personel alımı yapılacaktır.

2. Adayların, müracaat süreçlerini tamamlamadan evvel iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve müracaat koşullarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen kaideleri taşımayanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ilişkin olacaktır. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

3. Müracaatlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 04/12/2023 –08/12/2023 tarihleri ortasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Sağlık Bakanlığı ihtiyacı doğrultusunda hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların vilayet seviyesinde karşılanması yoluna gidilecektir. Müracaatlarda, bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen takımlardan sırf bir işyerine müracaat yapacaktır.

6. Eski mahkumlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir.

7. Terörle uğraşta malul sayılmayacak formda yaralananlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından yoksun olanların ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir.

8. Müracaat listesinin İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip imtihana alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecektir. İmtihana alınacak adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle münhal takımın dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle de münhal takımın dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile belirlenen imtihana alınacak asıl ve yedek aday listeleri, İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

9. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, atamaya ait bilgi ve evraklar İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilan bildiri yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

10. Kura yöntemi ile belirlenen imtihana alınacak adayların listeleri (asıl ve yedek aday listeleri ile önceliklilerin asıl ve yedek aday listeleri), ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek olup taşra teşkilatına müracaat yapan adaylar müracaat dokümanlarını vilayet sıhhat müdürlüklerine, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına müracaat yapan adaylar ise müracaat dokümanlarını İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Ünitesine belirtilen tarihler ortasında teslim edeceklerdir. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve il sağlık müdürlükleri tarafından ilgili evrak denetimi yapılarak talep koşullarına uygun adaylar imtihana alınacaktır. Bakanlıkça kura sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan müddeti içerisinde müracaat yapmayanlar yahut mühleti içerisinde müracaat yapıp da müracaat koşullarını taşımayanlar ile imtihana katılmayanların yerine kura sonucu belirlenen yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle imtihana alınacaktır.

11. İmtihana alınacak adayların müracaat evraklarının teslim alınması, evraklarının incelenmesi ve imtihan süreçleri merkez teşkilatında İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Vilayet Sıhhat Müdürlüklerince yürütülecektir.

12. Uygulanacak imtihanın sistemi; “Sözlü Sınav” olup ölçme ve kıymetlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ait meslekî bilgi ve hünerlerle yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

13. İmtihana katılacak adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri merkez teşkilatında İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili Vilayet Sıhhat Müdürlüğünün internet adresinde, imtihan sonuçları ise İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar bildiri yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

14. Kelamlı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Fakat, muvaffakiyet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Sıhhat Bakanlığına bağlı işyerinde iş kazası yahut meslek hastalığı sonucu ölen personelin ya da malul kalanların eş ve çocuklarına, yaşı büyük olana yaşlarının tıpkı olması halinde imtihan kurulunca alınan diplomaları temel alınmak suretiyle daha üst tahsili bitirmiş olana, tahsil seviyelerinin de birebir olması halinde mezuniyet tarihi prestijiyle evvel mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir.

15. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İmtihana katılmayanların yerine, kura sonucu belirlenen yedek aday listesinin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle imtihana alınacaktır.

16. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5 inci unsurunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki karar mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

17. İmtihan kurulunca, öncelikli gönderme hakkına sahip olanlar da dahil edilerek tüm adayların imtihan sonuçlarına nazaran muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen takım sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecek ve İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.

18. Adaylar, imtihan sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde imtihan sonuçlarına ait itiraz dilekçelerini, imtihan heyetine sunulmak üzere merkez teşkilatı için İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatı için ilgili Vilayet Sıhhat Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri acele olarak imtihan konseylerine iletilecek ve ilgili şuralar 2 (iki) iş günü içinde itirazları değerlendirecektir.

19. İtiraz eden adayların kıymetlendirme sonuçları ile imtihanda muvaffakiyet göstererek atanmaya hak kazanan adayların en son muvaffakiyet listesi İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlanacaktır. Yapılan ilan bildirim yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

20. Atanmaya hak kazananlardan mazeret (doğum, hastalık, askerlik vb.) nedeniyle vazifeye başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirerek ilgili Vilayet Sıhhat Müdürlüğü kanalı ile İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, öteki atama koşullarını taşımaları kaydı ile vazifeye başlamalarına pürüz durumun sona ermesini müteakip uygun görülen mühlet içerisinde yerleştirildiği hizmet ünitesine atamaları yapılarak vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

21. Sözlü imtihan sonucu atamaya hak kazanan adaylardan atamaya temel müracaat evraklarını atama süreçlerine ait ilanda belirtilen müddet içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen yahut ataması yapılıp bildiri edildikten sonra mazeretsiz olarak misyona başlamayanlar ile kendi isteğiyle vazifeye başlamak istemeyenlerin, atanma kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar ile misyona başlatılıp da sonradan atama kaidelerini taşımadığı anlaşılanların ve İşletme Toplu İş Kontratının 15 inci unsuru mucibince bir aylık deneme mühleti içerisinde kontratı feshedilenler ile deneme müddetinde mukavelesini feshedenlerin yerine kelamlı imtihan sonucuna nazaran belirlenen yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle aranan kaidelere haiz olanlardan belirtilen müddet içerisinde tıpkı tarza nazaran atama süreçleri yapılabilecektir.

22. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Ataması yapılsa dahi süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen dokümanları mazeretsiz mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

23. Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında daima emekçi takımında misyon yapanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci hususunda belirtilmesine karşın çalıştığını belirtmeyerek müracaat yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır.

24. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucunda atama süreci tarafından bir mahzuru bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

25. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı alanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

26. Sağlık Bakanlığı daimi personel kadroduna atanan adaylar, yasal taban fiyat ile vazifeye başlatılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kadrosuna başvuran adayların aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun kararları gizli kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen kurallarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Çabada Malul Sayılmayacak Biçimde Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı biçimde eski hükümlü yahut,

4 üncü unsurun birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı formda terörle çabada malul sayılmayacak halde yaralanan olmak. Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, millî savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, cinsel atak yahut çocuğun cinsel istismarı cürümlerinden mahkûm olmamak koşuluyla; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezası alan ya da ceza mühletine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden karar giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, şartlı salıverilenler, kontrollü özgürlükten yararlananlardan eski hükümlü evrakı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle gayrette malul sayılmayacak halde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yahut 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Gayret Kanununun 21 inci unsurunda sayılan terör olaylarının sebep ve etkisi sonucu malul sayılmayacak formda yaralananlardan sıhhat raporu ve terörle uğraşta yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kaideleri taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. Sağlık Bakanlığı İŞKUR ilanı tarihinde 40 yaşını doldurmamış olmak (04 Aralık 1983 ve daha sonraki doğumlular müracaat yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi (08 Aralık 2023) prestijiyle mezun olmak ve istenilen evraklara son müracaat tarihi prestijiyle sahip olmak.

7. Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olacak bedenen, aklen ve ruhen sıhhat sorunu olmadığını belgelemek (Sözlü imtihan sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İLANI BAŞVURU HALİ, YERİ VE TARİHİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ: 04/12/2023 – 08/12/2023 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları kısmında 08.12.2023 tarihinde ilan edilecek ve 4 gün ilanda kalacaktır.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL MÜRACAAT YAPILABİLİR ?

İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayınız. …SAĞLIK BAKANLIĞI…. Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya şifrenizi girerekten müracaat yapabilirsiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status