İŞKUR

Jandarma Genel Komutanlığı 29 İşçi Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı 29 Personel Alımı,

jANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 29 (YİRMİ DOKUZ) DAİM, PERSONEL ALACAK.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
29 (YİRMİ DOKUZ) DAİMİ İŞÇİ ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 4 ARALIK 2023 – 8 ARALIK 2023

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI  JGK İŞÇİ ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanliği  Jgk İşçi̇ Alim İlani

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Bakım Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D hususu uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 29 (yirmi dokuz) daima personel alımı yapılacaktır.

1. jANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI GENEL KAİDELER:

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, cinsel taarruz yahut çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.
ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kuralları taşımak,

2. jANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖZEL KURALLAR:

a. Müracaat yaptığı meslek kolunda misyonunu yapmaya mani olacak sıhhat sorunu bulunmamak,

b. Müracaatının son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 36 yaşını doldurmamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen konumların hizasında belirtilen koşullara haiz olmak,

ç. Müracaatın son tarihi prestijiyle iş gücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak yahut son müracaat tarihi prestijiyle ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik evrakından en az birine sahip olmak ve belirtilen öbür özel koşulları sağlamak,

d. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucuna nazaran atama süreci istikametinden bir pürüzü bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5’inci hususunda belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan unsurun 1’inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Lakin bu evrak işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili seviyesinde karşılanacağından ilan tarihi prestijiyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

3. MÜRACAAT FORMU, YERİ VE TARİHİ:

a. Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 Aralık 2023 tarihleri ortasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

b. Adaylar daima personel alım ilanında yer alan takımlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla ilana müracaat yapanlar ile İçişleri Bakanlığında fiyatları genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan emekçilerden müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. KURA SÜRECİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

a. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar ortasından, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. (Silahçı iş ve meslek kolu için başvuranlar KPSS puanına tabi olduğundan noter kurasından muaftır.) Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) ayrıyeten duyurulacaktır.

b. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci unsuru mucibince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar ortasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir.

c. Noter kurasına ait sonuç Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru bildirim mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

ç. İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecek olup, Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listelerde ismi bulunmayan bireyler kura çekim alanına alınmayacaktır.

5. MESLEKSEL SÖZLÜ (UYGULAMALI) İMTİHAN İÇİN DOKÜMAN TESLİM SÜREÇLERİ:

a. Noter kurası sonucuna nazaran imtihana girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleksel yetkinliğine dair dokümanları 14-16 Aralık 2023 tarihlerinde (08-30-17.00 saatleri arasında) Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası 2 No.lu Nizam Karakolu Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde denetim edilecektir.

b. Adayların; hangi evrakları teslim edeceği, doküman teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) ayrıntılı bir formda ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c. Doküman denetimine asıl ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar evrak denetimine gelirken, dokümanların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

ç. Evrak denetimi sonucunda, yanlışlı evrak yahut eksik evrak nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen birinci sıradaki dokümanı tam olan yedek adaydan başlayarak yazılı ve kelamlı (uygulamalı) imtihana kabul edilecektir.

d. Mühleti içinde doküman teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına nazaran dâhil edilecektir.

e. Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları idarece sonlandırılacaktır.

f. Evrak denetimini ve teslimini müteakip imtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

6. MESLEKSEL SÖZLÜ (UYGULAMALI) İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA SÜREÇLERİ:

a. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, evraklarının incelenmesi sonucunda aranan koşulları taşıdıkları tespit edilenler, Jandarma Bakım Komutanlığı tarafından mesleksel kelamlı (uygulamalı) imtihana alınacaktır.

b. Mesleksel kelamlı imtihan, adayların başvurdukları meslek koluna ait mesleksel bilgi ve marifetler ile yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

c. Mesleksel kelamlı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak ve 60 (Atmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. İmtihan sonucunda, imtihanda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü ölçüsünce asil ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihan sonucu Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. İmtihan sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıyeten öteki bir tebligat yapılmayacaktır.

ç. Mesleksel kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde kelam konusu imtihanlara katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

d. İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar imtihan sonuçlarına ait itiraz dilekçelerini imtihan heyetine sunulmak üzere Jandarma Bakım Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri imtihan konseyine ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak kesin karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

e. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği takımın nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerisinde teslim etmeyen yahut evrakları teslim ettiği halde misyona başlamayanların yahut atama koşullarını taşımadığından misyona başlatılmayanların veya deneme mühleti içerisinde rastgele bir nedenle iş kontratı sona erenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran işe yerleştirme yapılabilecektir.

f. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe karşıt beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

g. Ataması yapılan emekçiler için üç aylık deneme mühleti uygulanacaktır. İş Kontratı Jandarma Bakım Komutanlığı tarafından deneme mühleti içinde bildirim müddetine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

ğ. Mesleksel kelamlı imtihanın tarihi, saati ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular bildirim mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA 0 (312) 510 6010-6020 – 0 (312) 510 6023-6024

RESMİ İNTERNET ADRESİ: www.jandarma.gov.tr

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status