BELEDİYE

Muratlı Belediye Başkanlığı Personel Alımı

Muratlı Belediye Başkanlığı Personel Alımı Detayları;

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: 18 ARALIK 2023 – 21 ARALIK 2023

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA BİRİNCİ SEFER ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Tekirdağ ili Muratlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu hususu ile Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve başka kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş konumlara tam vakitli sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Muratlı Belediye Başkanlığı sözleşmeli personel alımı boş bulunan durumlar için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kaideler aşağıdadır:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen konumlara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
• Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
• İlan edilen konumlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• İlan edilen unvan için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.
• Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALMI BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.muratli.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak müracaat formuna aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

• Nüfus cüzdanı aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Misyonunu devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• Hangi konuma başvuracağına dair dilekçe.(Her aday kaidelerini sağladığı sırf bir konuma müracaat yapabilecektir.)

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen evrakların aslının imtihan tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ, TARİHİ, FORMU VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü imtihana katılabilmek için;

1. Adaylar, müracaat esnasında istenilen evrakları ile birlikte 18/12/2023-21/12/2023 günü mesai bitimine kadar (saat 08.00-12.00- 13.00-17.00 arasında) Muradiye Mahallesi 100.Yıl Caddesi No:85 T.C. Muratlı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Muratlı/TEKİRDAĞ adresine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaat yapabileceklerdir.
2. Elektronik ortamda yapılan müracaatlar, istenilen evraklar eklenmek suretiyle, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin yaziisleri@muratli.bel.tr mail adresine yapılacaktır.
3. Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş konum sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.
• İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır.
• İmtihana girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile 28/12/2023 tarihinde Belediyemiz web sayfası https://www.muratli.bel.tr adresinden ilan edilecek olup adaylar “Sınav Giriş Belgesi”ni bu adres üzerinden temin edeceklerdir. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.
• İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVIN YERİ, VAKTİ VE KONULARI

Sözlü imtihan;

04/01/2024 tarihinde saat 09.00’da Muradiye Mahallesi 100.Yıl Caddesi No:85 Muratlı/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Muratlı Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır.

Sözlü imtihan, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir. İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü imtihan;

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk Unsurları ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat hususları ile konum unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahislerinde 15’er puan, durum unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak durum sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı konumlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde (https://www.muratli.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU SONUCU

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status