MEVZUAT HABERİ

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecileri İdari ve Mali Şartları – Mevzuat

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Koşullar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32428

Radyo ve Televizyon Üst Konseyinden:

MADDE 1- 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Koşullar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü hususunun birinci fıkrasının (e) bendine “kablo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi, (f) bendine “uydu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi, (i) bendine “karasal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi ve (k) bendine “karasal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi ve birebir fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) Kurumsal internet sitesi: Medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini tanıtmaları hedefiyle kurdukları ve Kanunun 6 ncı unsurunun beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri içeren internet sitesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü hususunun üçüncü fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı” ibaresi “6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı” biçiminde değiştirilmiştir.

“i) İnternet Radyo ve Televizyon için: 50.000-TL”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrasında yer alan “28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanun” ibaresi “6362 sayılı Kanun” halinde ve “kara para aklama” ibaresi “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, terörizmin finansmanı” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Medya hizmet sağlayıcılar; idare konseyi kararında sorumlu müdür unvanını uhdesinde taşıdığının açıkça belirtilmiş olması kaydıyla, genel yayın direktörü yahut gibisi unvan ve vazifelerdeki şahısları sorumlu müdür olarak atayabilirler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ek-1’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birebir unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Yayın lisans müracaat formları Üst Konseyin internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak platform işletmecileri Ek-2’de, alt yapı işletmecileri Ek-3’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birebir unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yayın iletim yetkisi müracaat formları Üst Heyetin internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci unsurunun dördüncü fıkrasında yer alan “2499 sayılı Kanun” ibaresi “6362 sayılı Kanun” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı unsurunun ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Devredilen yayın lisansına ait fiyatın taksitle ödendiği durumlarda, kalan lisans mühletine tekabül eden lisans fiyatı fiyatında ve lisans müddeti kadar nakdi teminatı yahut teminat mektubunu,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “iflasına karar verilmesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Üst Heyetçe uygulanan idari yaptırım kararı sonucunda yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından kullanılmış olan logo ve davet işaretinin aynısının yahut ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tescili için yapılan müracaatlar reddedilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu hususu başlığıyla birlikte aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Bildirim ve yayın yükümlülüğü

MADDE 19- (1) Kanunun 6 ncı hususunun beşinci fıkrası kapsamında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların künye, irtibat ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini izleyici temsilcisinin ismini ve bağlantı bilgilerini Üst Konseye bildirmeleri ve kurumsal internet sitelerinde yayınlamaları mecburidir.

(2) Medya hizmet sağlayıcıların künye bilgileri;

a) Şirket unvanını,

b) Yayın lisans bilgilerini ve yayın ortamlarını,

c) Sorumlu müdürün ismini, soyadını ve bağlantı bilgilerini,

ç) Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde yer alan tebligata elverişli elektronik tebligat adresini,

d) Yayın hizmetinin iletildiği platformlar ile kurumsal internet sitesi haricindeki internet yayın hizmetini sunduğu internet sitelerini,

içerir.

(3) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar birinci ve ikinci fıkralarda sayılan bilgilerin yeniliğini sağlamakla ve değişikliklere ait alınan idare şurası kararlarını Üst Heyete bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Bu hususta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Kanunun 32 nci unsurunun altıncı fıkrası uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:1, EK:2 ve EK:3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik kararlarını Radyo ve Televizyon Üst Konseyi yürütür.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status