MEMUR ALIMI

Kamuya 158 Uzman Yardımcısı Alımı

Kamuya 158 Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacaktır.

32.Png#26.12

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI

158 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

BAŞVURULAR ( 8 Ocak – 29 Ocak) 2024

Kamuya 158 Uzman Yardımcısı Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

1. UZMAN YARDIMCISI ALIMI MÜSABAKA İMTİHANINA AİT BİLGİLER
Tarım ve Orman Bakanlığında, Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece
kadrolara atanmak üzere, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda belirtilen
alanlarda ve sayılarda, yarış imtihanı ile toplam 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 basamaklı yapılacaktır. Her aday “Tarım ve Orman
Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda belirtilen alanlardan yalnızca birine başvurabilecektir.
İlan metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran işlem
yapılacaktır.

Kamuya 158 Uzman Yardımcısı Alımı
Kamuya 158 Uzman Yardımcısı Alımı
Kamuya 158 Uzman Yardımcısı Alımı

2. UZMAN YARDIMCISI ALIMI YARIŞ İMTİHANINA BAŞVURU
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde
yer alan genel koşulları taşımak.

Son müracaat tarihi prestijiyle, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme Sınavı
(KPSS) sonuçları temel alınmak suretiyle, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda
yer alan her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan tipinden minimum 70 (yetmiş) puan almış
olmak.

Son müracaat tarihi prestiji ile son beş yıl içinde İngilizce, Rusça yahut Çince lisanlarından Yabancı
Dil Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) / Elektronik Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit Sınavından
(e-YDS) en az (D) seviyesinde puan almış olmak yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği
bulunan evraka sahip olmak.

Yarışma imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir).

En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik
Tablosu”nda belirtilen tahsil kısmından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından
kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yarışma İmtihanı için müracaatlar, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 29 Ocak 2024
Pazartesi günü saat 17.00’a kadar, “Kariyer Kapısı Platformu”
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak yeniden “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden
sisteme yüklemesi gerekecektir.

Son müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yarış sınavına
katılacak adaylardan gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir.

Başvuru sürecinin kusursuz, eksiksiz ve ilanda yer alan konulara uygun olarak yapılmasından
ve istenilen evrakların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara
riayet etmeyen aday, rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda
alınacağından posta yoluyla yahut şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. UZMAN YARDIMCISI ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAZILI İMTİHANA ÇAĞRI
Yazılı imtihana katılma kaidelerini taşıyan ve tarzına uygun olarak başvuranlardan, “Tarım ve
Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda yer alan her kısım için karşılarında belirtilen KPSS
puan cinsinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar aday yazılı sınava
çağrılacaktır.

Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır. Yazılı imtihan basamağına katılmaya hak kazanan adaylar ve imtihana giriş yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) imtihan tarihinden en az 10 (on) gün evvel ilan edilecek olup bu ilan tebligat kararındadır. Ayrıyeten adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru durumuna itiraz etmek isteyen adaylar, imtihana girmeye hak kazananların ilan tarihinden itibaren beş gün içinde Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı olarak dilekçe ile itirazda bulunabilirler.

4. UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAZILI SINAV
Yarışma imtihanının yazılı basamağı test metodunda, 23 Mart 2024 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilecektir.

Yazılı imtihan;

a. Genel kültür ve genel yetenek (yüzde on),

b. Bakanlığın yapısı, genel vazife alanı ve ilgili mevzuat (yüzde otuz),

c. Mezun olunan kısmın müfredatı kapsamında Bakanlığın misyon alanına giren meslekî
alan bilgisi (yüzde altmış) konularından oluşacaktır.

Sınav hususlarına ait mesleksel alan mevzu başlıkları “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı
Nitelik Tablosu”nda yer almakta olup Bakanlığın yapısı, genel vazife alanı ve ilgili mevzuat konuları
ise “Tarım ve Orman Bakanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri” ile “5488 Sayılı Tarım Kanunu”ndan oluşacaktır.

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı resmi
internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) ilan edilecek olup bu ilan tebligat kararındadır.
Yazılı imtihana ait metot ve temellerini içeren “Uygulama Kılavuzu” Tarım ve Orman Bakanlığı
resmi internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) yazılı imtihan tarihinden en az 10 (on) gün
önce yayımlanacaktır.

5. UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAZILI İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KELAMLI İMTİHANA ÇAĞRI
Uzamn Yardımcısı Alımı yazılı imtihanının kıymetlendirilmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar sözlü
sınava çağrılmazlar.

Yazılı imtihanda başarılı olanlar ortasından en yüksek puandan başlanarak “Tarım ve Orman
Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda yer alan her kısım için karşılarında belirtilen “Alınacak
Personel Sayısının” 4 (dört) katı kadar aday kelamlı imtihana çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit
puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

6. UZMAN YARDIMCISI ALIMI KELAMLI SINAV
Uzamn Yardımcısı alımı için sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar için kelamlı imtihanın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün evvel Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde
(https://www.tarimorman.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü imtihan;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonları (10 puan),

ç) Öz inancı, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
başlıklarından oluşacaktır.

Uzamn Yardımcısı alımı sözlü imtihanın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Kelamlı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

7. UZMAN YARDIMCISI ALIMI YARIŞ İMTİHANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzamn Yardımcısı alımı yarışma imtihanı muvaffakiyet puanı, yazılı ve kelamlı puanların aritmetik ortalamasıdır. Yazılı ve sözlü sınavın her ikisinden de başarılı olan adaylar ortasından, en yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere, başarı puanına nazaran sıralanarak “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda yer alan kadro sayısı kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.

Yedek aday sayısının kesirli çıkması durumunda sayı üst gerçek tamamlanacaktır. Adayların muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde birinci olarak yazılı puanı, yazılı puanının da eşit olması durumunda yarış imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Başarılı olan adayların listesi Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde
(https://www.tarimorman.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan adaylara bildiri yerine geçer. Adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. UZMAN YARDIMCISI ALIMI YARIŞ İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar imtihan sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde imtihan sonuçlarına yazılı
olarak Tarım ve Orman Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar 5 (beş) iş
günü içinde kıymetlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
İlanen duyurulur.

Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru ve İrtibat Bilgileri

Tarım ve Orman Bakanlığı Uzamn Yardımcısı Alımı 
Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 287 33 60 / 2011 – 2174
Uzamn Yardımcısı Alımı Sınav İrtibat Mail Adresi : pergem.sinavlar@tarimorman.gov.tr
Bakanlık İnternet Sayfası : www.tarimorman.gov.tr
Bakanlık Adresi :
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800,
Çankaya/

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status