KAMU İŞÇİ ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı 29 İşçi Alacak

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI İŞÇİ ALIM İLANI (04-08 ARALIK 2023)

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Bakım Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D unsuru uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 29 (yirmi dokuz) daima emekçi alımı yapılacaktır.

1. GENEL KURALLAR:

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, cinsel hücum yahut çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kaideleri taşımak,

2. ÖZEL KURALLAR:

a. Müracaat yaptığı meslek kolunda vazifesini yapmaya mani olacak sıhhat sorunu bulunmamak,

b. Müracaatının son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 36 yaşını doldurmamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen konumların hizasında belirtilen koşullara haiz olmak,

ç. Müracaatın son tarihi prestijiyle iş gücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak yahut son müracaat tarihi prestijiyle ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik dokümanından en az birine sahip olmak ve belirtilen öbür özel kuralları sağlamak,

d. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları mucibince arşiv araştırması sonucuna nazaran atama süreci istikametinden bir manisi bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5’inci unsurunda belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan unsurun 1’inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Lakin bu doküman işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili seviyesinde karşılanacağından ilan tarihi prestijiyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

3. MÜRACAAT FORMU, YERİ VE TARİHİ:

a. Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 Aralık 2023 tarihleri ortasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

b. Adaylar daima personel alım ilanında yer alan takımlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla ilana müracaat yapanlar ile İçişleri Bakanlığında fiyatları genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan emekçilerden müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. KURA SÜRECİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

a. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar ortasından, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. (Silahçı iş ve meslek kolu için başvuranlar KPSS puanına tabi olduğundan noter kurasından muaftır.) Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden(www.jandarma.gov.tr)ayrıca duyurulacaktır.

b. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci unsuru yeterince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar ortasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir.

c. Noter kurasına ait sonuç Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru bildiri mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

ç. İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecek olup, Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listelerde ismi bulunmayan bireyler kura çekim alanına alınmayacaktır.

5. MESLEKSEL KELAMLI (UYGULAMALI) İMTİHAN İÇİN DOKÜMAN TESLİM SÜREÇLERİ:

a. Noter kurası sonucuna nazaran imtihana girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleksel yetkinliğine dair evrakları 14-16 Aralık 2023 tarihlerinde (08-30-17.00 saatleri arasında) Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası 2 No.lu Nizam Karakolu Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde denetim edilecektir.

b. Adayların; hangi dokümanları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden(www.jandarma.gov.tr)detaylı bir biçimde ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c.

Belge denetimine asıl ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar evrak denetimine gelirken, evrakların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

ç. Doküman denetimi sonucunda, yanlışlı evrak yahut eksik evrak nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen birinci sıradaki evrakı tam olan yedek adaydan başlayarak yazılı ve kelamlı (uygulamalı) imtihana kabul edilecektir.

d. Müddeti içinde evrak teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına nazaran dahil edilecektir.

e. Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları idarece sonlandırılacaktır.

f. Evrak denetimini ve teslimini müteakip imtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

6. MESLEKSEL KELAMLI (UYGULAMALI) İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA SÜREÇLERİ:

a. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, dokümanlarının incelenmesi sonucunda aranan koşulları taşıdıkları tespit edilenler, Jandarma Bakım Komutanlığı tarafından mesleksel kelamlı (uygulamalı) imtihana alınacaktır.

b. Mesleksel kelamlı imtihan, adayların başvurdukları meslek koluna ait mesleksel bilgi ve maharetler ile yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

c. Mesleksel kelamlı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak ve 60 (Atmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. İmtihan sonucunda, imtihanda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü ölçüsünce asil ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihan sonucu Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. İmtihan sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıyeten diğer bir tebligat yapılmayacaktır.

ç. Mesleksel kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde kelam konusu imtihanlara katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

d. İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar imtihan sonuçlarına ait itiraz dilekçelerini imtihan şurasına sunulmak üzere Jandarma Bakım Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri imtihan konseyine ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak sonuncu karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

e. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği takımın nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen yahut dokümanları teslim ettiği halde misyona başlamayanların yahut atama kurallarını taşımadığından misyona başlatılmayanların veyahut deneme mühleti içerisinde rastgele bir nedenle iş mukavelesi sona erenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran işe yerleştirme yapılabilecektir.

f. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe ters beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

g. Ataması yapılan emekçiler için üç aylık deneme müddeti uygulanacaktır. İş Kontratı Jandarma Bakım Komutanlığı tarafından deneme müddeti içinde bildirim müddetine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

ğ. Mesleksel kelamlı imtihanın tarihi, saati ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden(www.jandarma.gov.tr)ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular bildiri mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI

Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası

Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA 0 (312) 510 6010-6020 – 0 (312) 510 6023-6024

RESMİ İNTERNET ADRESİ:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI DAİMA PERSONEL ALIM İLANI (04-08 ARALIK 2023)

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Çiğdem IŞIK

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status