SAĞLIK PERSONELİ

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı – Sağlık Personel Alım İlanları

Erciyes Üniversitesi tarafından 01 Şubat 2024 Tarihli ve 32447 Sayılı Resmî Gazete’de Kontratlı Sağlık İşçisi Alımı İlanı yayımlandı. Yayımlanan Erciyes Üniversites ilanında şu sözlere yer verildi;

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

“ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAN YAYIN TARİHİ : 01/02/2024 SON MÜRACAAT TARİHİ : 15/02/2024

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ünitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve masrafları özel bütçeden ve özgelir bütçesinden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı, temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda kontratlı işçi alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi personel alım kontenjan ve başvuru bilhilerini yazının devamında bulabilirsiniz

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı

ERCİYES ÜNİVERİSTESİ İŞ İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. ERCİYES ÜNİVERİSTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A hususunda belirtilen kaideleri taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.
4. Vazifesini devamlı yapmasına mani sıhhat sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek konumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, müracaatın son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak, lisans seviyesi için KPSSP3, ön lisans seviyesi için KPSSP93 ve ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 çeşidinde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu durumun puan çeşidine uygun olması gerekmektedir.
8. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrasının “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun nitelikleri taşımak.
10. Çalıştırılacak üniteye nazaran 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
11. Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek çalışanın (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, ağır bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan hususlarla süreç yapılan üniteleri olmak üzere) nöbet yöntemi çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında yahut gece vardiyasında çalışmasında sıhhat, toplumsal yahut ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sıhhat ve Güvenlik (İSG) Ünitesi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu kademede şahısların hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sıhhat durumlarının aranılan kaidelere uygun olup olmadığı, başvurdukları takım unvanı ile kurumumuzda vazife yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” mucibince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
14. Dayanak İşçisi konumuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.
15. Müracaat edecek adaylarda son müracaat tarihi (15/02/2024) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak kaidesi aranacaktır. (16/02/1989 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B. ERCİYES ÜNİVERİSTESİ İŞ MÜRACAAT YERİ, HALİ VE SÜRESİ

1. Müracaatlar e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 01/02/2024 – 15/02/2024 tarihleri ortasında alınacaktır.
2. Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir. Birden fazla duruma müracaat eden adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan müracaat evresinde bu dokümanlar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde yanılgı mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri evraklar Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat aktüel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet evraklarını pdf formatında eDevlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, denklik gösterir evraklarını Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
8. Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler.
9. Müracaat sürecinin müddeti içinde kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen evraklardaki yanlışlıklar ile eksik dokümanlardan adaylar sorumludur.
10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat dokümanlarının sorumluluğu kendilerine aittir.

C. ERCİYES ÜNİVERİSTESİ İSTİHDAM EDİLECEK ÜNİTE VE İSTENİLEN BELGELER

1. BP01- BP02-BP03-BP04 Ofis İşçisi; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı ünitelerinde istihdam edilecektir.
2. PS01 Psikolog; Üniversitemiz Meslek Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezinde istihdam edilecektir.
3. H01 ve H02 Hemşire, DS01 Öteki Sıhhat Çalışanı, ST01 ve ST02 Sıhhat Teknikeri; Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.
4. ST03 Sıhhat Teknikeri; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.
5. DP01 Takviye İşçisi; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı ünitelerde ve Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, müracaat esnasında adaylar Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı yahut Yükseköğretim Kurumlarının Daima Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” Sertifikası yahut “Kurs Bitirme Belgesi” Meslek Kapısı Sistemi ek evrak kısmına yüklenecektir.
6. DP02 Dayanak Çalışanı; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı yahut Yükseköğretim Kurumlarının Daima Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Bahçıvanlık” yahut “Peyzaj Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme Evrakı yahut bu alanların birinden Ustalık Dokümanı Meslek Kapısı Sistemi ek evrak kısmına yüklenecektir.
7. DP03 Dayanak Çalışanı; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir. Aranılan niteliklerde belirtilen Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı yahut Yükseköğretim Kurumlarının Daima Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” sertifikası Meslek Kapısı Sistemi ek belge kısmına yüklenecektir.
8. Destek İşçisi unvanı kapsamında istihdam edilecek şahıslar; Üniversitemiz ünitelerinin hizmet sunumu alanına nazaran ve açık-kapalı alanların paklığı, kolay bakım ve tamir, ısıtma, soğutma üzere iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma üzere hizmetlerde çalıştırılacaktır.
9. Takviye Çalışanı unvanı kapsamında istihdam edilecek bireyler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun X. Kısmında yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil olan işlerde çalıştırılacaktır.
10. DP03 nitelik kodlu Takviye Çalışanı unvanları için hizmet içeriği fiziki güç gerektirdiğinden cinsiyeti erkek olmak kaidesi aranmaktadır.
11. Sertifika kuralı bulunan dayanak çalışanı unvanları için; ilgili ilanda istenilen sertifika alanından mezun olan adaylarda sertifika kuralı aranmayacaktır.
12. Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek tüm adaylarda “Ameliyathane, ağır bakım ve öbür ünitelerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sıhhat, toplumsal yahut ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.” koşulu aranacak olup, durumunu yerleştirilmesi halinde sıhhat raporu ile belgelendirmesi talep edilecektir.
13. İlgili tüm konumlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ilgili ünitelerinde görevlendirilecektir. Gereksinim halinde işçi planlamaları dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı ünitelerde de görevlendirilebileceklerdir.
14. DP03 nitelik kodlu Dayanak Çalışanı unvanları için atanmaya hak kazanan adaylardan vazifeye başlama esnasında hayvan bakımı ve paklığı ve hayvan barınakları paklığı hizmetlerinde açık ve kapalı alanlarda misyon yapmaya mahzur rastgele bir sıhhat sorunu bulunmadığı ve vardiyalı çalışmaya mani durumu bulunmadığına dair beyan alınacaktır.

D.ERCİYES ÜNİVERİSTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından mühleti içinde yapılan müracaatlar, evrakların eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen kuralları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen müracaat kaidelerini taşıyan adayların müracaatları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın 2022 KPSS (B) kümesinin ilgili puan tipinde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama temel alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu durum adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli evraklar, bu dokümanların teslim edileceği yer ve vakit, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son müracaat tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları bildiri mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl olarak kazanan adaylardan müddeti içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak başvurmayan, feragat eden yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıyeten, adaylar imtihan sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı konuma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Durum için belirtilen genel ve özel kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak tez edemeyecektir.
6. Erciyes Üniversitesi iş müracaatı ve mukavele imzalama süreçleri sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz, kontrat yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç sonunda ilan edilen durumlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet kontratı yapılacak olup kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe muhalif evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
8. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.
9. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 6’ncı unsuru gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
10. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen kurallara ait tüm dokümanların asıl yahut yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların yerleştirilmesine müteakip istenilecektir.

E. ERCİYES ÜNİVERİSTESİ İRTİBAT BİLGİSİ:

Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen bağlantı kanallarından bilgi alabileceklerdir.

Erciyes Üniversitesi İletişim Kanalları

Erciyes Üniversitesi Tel : 0352 207 66 66
Dâhili : 10603-10604-10616
e-Posta : personeldb@erciyes.edu.tr)

F. ERCİYES ÜNİVERİSTESİ İŞ İLANI İÇİN DİĞER KONULAR:

1. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca kontratlı çalışanın öteki bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her basamağında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3. Müracaat dokümanlarının Erciyes Üniversitesi tarafından incelenmesi süreçlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.”

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status