MEMUR ALIMI

Bolu İl Özel İdaresi Mühendis Alımı

Bolu İl Özel İdaresi Mühendis Alımı Yapılacaktır.

Bolu İl Özel İdaresi Mühendis Alımı

 

 

 

 

 

 

BOLU VİLAYET ÖZEL İDARESİ MÜHENDİS ALIMI 

4 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 8 Ocak – 12 Ocak) 2023

Bolu İl Özel İdaresi Mühendis Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

Bolu Vilayet Özel Yönetimi bünyesinde 5302 sayılı Vilayet Özel Yönetimi Kanununun 36. Maddesi
gereğince; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu hususu ile Mahalli Yönetimlere Birinci Defa
Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öbür kuralları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş takımlara tam vakitli sözleşmeli işçi alınacaktır.

Bolu İl Özel İdaresi Mühendis Alımı

MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Bolu Vilayet Özel Yönetiminde boş bulunan mühendis
kadrosu için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kaideler aşağıdadır.

1. MÜHENDİS ALIMI MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen mühendis takımına atanmak için
başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı hususu ile 48 inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.

 Türk Vatandaşı olmak,

 Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

 Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen
bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak.

 İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak,

2. MÜHENDİS ALIMI MÜRACAAT ÖZEL KURALLARI:

 İlan edilen unvan için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2022 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların
karşısında belirtilen puan cinslerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

 Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

3. MÜHENDİS ALIMI MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar ekte ve http://www.boluozelidaresi.gov.tr internet adresinde
yer alan MÜRACAAT FORMUNU imzalayarak aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

● Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

● Diploma yahut Mezuniyet dokümanı yahut e-Devlet Kapısı üzerinden alınan doğrulama kodlubarkodlu Mezun Dokümanı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Yönetimimizce tasdik edilebilir),

● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Yönetimimizce tasdik edilebilir),

● KPSS sonuç evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair doküman,

● Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmadığına dair beyan,

● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Yönetimimize ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Yönetimimizce tasdik edilecektir.)

4. MÜHENDİS ALIMI MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

 Adaylar, müracaat esnasında istenilen evraklar ile birlikte 08/01/2024 – 12/01/2024 tarihleri
arasında (mesai saatleri 08:30-17:30 içinde) şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile (Bolu
İl Özel Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne) müracaatlarını
yapabileceklerdir.

 İstenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Bolu Vilayet Özel Yönetimine ait
info@boluozelidaresi.gov.tr mail adresine elektronik ortamda müracaat yapılabilecektir.

 Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar İdaremizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate
alınmayacaktır.

5. MÜHENDİS ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

İdaremiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini kontrol
etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan başka adaylar da sınava
çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 17/01/2023 tarihinde kurumumuzun
genel ağ sayfasında http://www.boluozelidaresi.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınav
giriş evraklarına bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde eden ya da edemeyen adaylara ayrıyeten rastgele bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

6. MÜHENDİS ALIMI İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Sözleşmeli işçi takımı için yapılacak kelamlı imtihan 22/01/2023 tarihinde saat 09:30’da
Kültür Mahallesi, Şehitler Caddesi, No:47 Merkez/BOLU adresinde bulunan Bolu Vilayet Özel İdaresi
Hizmet Binasının giriş katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sözlü imtihan, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.
Personel alım sürecinin başka evreleri yapılacak imtihana ve sonuçlarına bağlı olduğundan
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü imtihan;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli yönetimlerle ilgili Temel Mevzuat bahisleri ile takım unvanına ait mesleki
ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. MÜHENDİS ALIMI İMTİHAN DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat hususlarında 15’er puan,
kadro unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan şurası üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Yönetimimiz tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Yönetimimizin internet adresinde ilan
edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve
asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri Yönetimimizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük
bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.
Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Yönetimimizin internet adresinde
(http://www.boluozelidaresi.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgilisine yazılı olarak bilgi
verilir.
İlan Olunur.
BOLU VİLAYET ÖZEL İDARESİ

İlan Metnine Bakmak İçin Tıklayınız .

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status