BELEDİYE

Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 Memur Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 Memur Alımı Yapılacaktır. Tüm detaylar haberimizin devamında verilmiştir.

BAŞVURULAR ( 12 Şubat – 16 Şubat) 2024

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

 

 

ZABITA MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının üstte belirtilen boş zabıta memur alımı kontenjanı için yapılacak müracaatlarda aranan genel ve özel kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Zabita Memur Alimi Başvuru Genel Ve Özel Şartlari
Zabita Memur Alimi Başvuru Genel Ve Özel Şartlari
 1. BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,
 6. İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat koşulların taşımak.
 1. BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI:
 2. İlan edilen unvan için mezun olunan okul prestijiyle tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, önlisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan tipinde, Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,
 3. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 4. 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen genel kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel kaidelere nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri Büyükşehir Belediyemizce müracaat evrakları teslim alınmadan evvel yapılacaktır.
 5. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 6. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.
 7. Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce yahut Rusça YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir evraka sahip olmak.

ZABITA MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

BAŞVURULAR ( 12 Şubat – 16 Şubat) 2024 Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin www.antalya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda doldurularak ıslak imza ile imzalanacak müracaat formuna aşağıdaki evrakları ekleyeceklerdir:

 1. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet evrakı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Sürücü evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce yahut Rusça YDS sonuç evrakının doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı yahut buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan bir dokümanın aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 8. Görevini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,
 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 10. Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi (Adaylar kaidelerini sağladığı sırf bir takıma müracaat yapabileceklerdir).

MEMUR ALIMI BAŞVURU YERİ TARİH, FORMU VE MÜHLETİ:

BAŞVURULAR ( 12 Şubat – 16 Şubat) 2024 Adaylar, SÖZLÜ ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

 1. Yukarıda sayılan müracaat evrakları ile birlikte 12-16 Şubat 2024 tarihleri ortasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında), sıhhat işçisi nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümünü yapmak üzere Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ünitesine şahsen müracaat edeceklerdir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta yahut öteki biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
 5. C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı imtihana çağrılacaktır,
 6. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.
 7. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti, müracaatların kıymetlendirilmesine müteakip 22 Şubat 2024 tarihinde Belediyemiz web sayfası antalya.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
 8. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 9. Başvuruları kabul edilip imtihana çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Belediyemizin resmi internet sayfasından antalya.bel.tr temin edilecektir. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.
 1. SINAVIN YERİ, VAKTİ VE HUSUSLARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlüı ve uygulamalı imtihan 26 Şubat- 1 Mart 2024 ve 4 – 8 Mart 2024 tarihleri ortasında Sedir Mahallesi 735. Sokak No:4 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi 100.Yıl Sedir Spor Kompleksinde yapılacaktır. İmtihanlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı imtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Memur Alımı Sözlü Sınavı;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk Unsurları ve İnkılâp Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat mevzularını kapsar.

Uygulamalı imtihan; Takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

 1. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:
 2. Sözlü imtihan; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir.
 3. Uygulamalı imtihan; 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir.
 4. Sınavda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50’si, uygulamalı imtihanın %50’si alınarak imtihan puanı hesaplanır ve imtihan konseyi üyelerince verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir. İmtihanda başarılı sayılmak için her iki imtihanın ortalamasının en az 60 puan olması koşuldur.
 5. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, bu unsurun (c) bendine hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
 6. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 7. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından antalya.bel.tr ilan edilecektir.
 8. Sınav Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
 9. Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.
 10. Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde antalya.bel.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 73 MEMUR ALIMI İLANLARI

İstanbul Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Ankara Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

İzmir Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status