MEVZUAT HABERİ

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar – Mevzuat

Mevzuatın İsmi: Faal İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Neler

20 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32435

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1- 8/4/2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs düzenlenebilmesi için işgücü piyasasından yahut patronlardan talep gelmesi gerekir. Kelam konusu talebin, vilayet müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde iş birliği tekniğiyle düzenlenenler hariç Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması kaidesiyle yalnızca karşılanamayan kısım için mesleksel eğitim kursu düzenlenebilir.

(2) Planda yer almayan bir meslek için hizmet alımı usulü ile kurs düzenlenmek istenildiğinde öncelikle vilayet istihdam ve mesleksel eğitim konseyinin onayıyla planda değişiklik yapılır ve sonrasında Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınır.

(3) Planda yer almayan bir meslek için iş birliği yolu ile kurs düzenlenmek istenildiğinde vilayet istihdam ve mesleksel eğitim konseyinin onayıyla planda değişiklik yapılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” halinde ve altıncı fıkrasında yer alan “dördüncü” ibaresi “beşinci” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 27 nci unsurunun dokuzuncu fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(9) Kurstan;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik, doğum, hastalık, işe giriş ve kursa devamı engelleyebilecek ikametgâh değişikliği üzere nedenler ile bu Yönetmelikte belirlenen devamsızlık müddetini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,

b) Durumları kursu takibe elverişli olmadığı için kursla ilişiği yüklenicinin teklifi ve vilayet müdürlüğünün onayı ile kesilenler,

c) Devam ederken kursun iptal edilmesinden ötürü mezun olamayanlar,

dışında mazeretleri vilayet müdürlüğü tarafından uygun görülmeden ayrılanlar yirmi dört ay boyunca kurs yahut programlardan yararlanamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 32 nci unsurunun ikinci, üçüncü ve on birinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamında belirlenen sayıdaki kursiyerler, yüz yirmi günden az olmamak üzere fiili kurs gününün en az iki katı kadar mühlet ile istihdam edilir. İstihdam yükümlülüğü kapsamındaki kursiyerler kurs imtihan sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılır. Yüklenicinin, bu otuz günlük müddet içinde başvurması ve vilayet müdürlüğünün uygun görmesi halinde; otuz günlük işe başlatma müddeti doksan güne kadar uzatılabilir. Otuz günlük müddetin hesaplanmasına, yüklenicinin vilayet müdürlüğüne yazılı müracaat tarihi ile vilayet müdürlüğünün müracaat sonucunu yazılı olarak yükleniciye bildirdiği tarih ortasında geçen mühletler dâhil edilmez. İstihdam edilen bireylerin işe giriş bildirgeleri gerekli kontrol ve incelemelerin yapılabilmesini sağlamak maksadıyla işe girişi takip eden en geç otuzuncu gün yüklenici tarafından vilayet müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilir.

(3) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İstihdamın değerlendirilmesinde, kursiyerin eğitim aldığı mesleğin Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü ünite küme kodu dikkate alınır. Lakin, vilayet müdürlüğü tarafından uygun görülmek ve mukavele yahut protokolde belirtilmek koşulu ile Türk Meslekler Sözlüğündeki kurs düzenlenen mesleğin bulunduğu emsal dörtlü ünite kümesi içerisinde yer alan mesleklerde de kursiyerlerin istihdam edilmeleri kabul edilir. SGK mevzuatı yeterince meslek kodunda yapılacak değişiklikler, değişiklik yapılan ay/dönem için geçerli sayılır. Kurs konusu meslek yahut kabul edilecek mesleklerde olmak kaidesi ile kursiyerlerin yüklenici tarafından yahut kendi eforları ile istihdamları yahut kendi işlerini kurmaları yüklenicinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde dikkate alınır. Bu fıkrada belirtilen durumlarda gerçekleşen istihdamın geçerli bir istihdam olarak kabul edilebilmesi için bu istihdamın yüz yirmi günden az olmamak üzere fiili kurs gününün en az iki katı kadar gerçekleştirilmesi gerekir.”

“(11) Kurs konusu meslek yahut kabul edilecek mesleklerde olmak kaidesi ile kursiyerlerin yüklenici tarafından yahut kendi eforları ile istihdamları yahut kendi işlerini kurmaları yüklenicinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde dikkate alınır. Bu fıkrada belirtilen durumlarda gerçekleşen istihdamın geçerli bir istihdam olarak kabul edilebilmesi için bu istihdamın yüz yirmi günden az olmamak üzere fiili kurs gününün en az iki katı kadar gerçekleştirilmesi gerekir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı unsurunun üçüncü fıkrasında yer alan “yetmişini” ibaresi “altmışını” biçiminde ve “üç” ibaresi “iki” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 37 nci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Vilayet müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde patronlar bir vilayetteki kontenjanını öteki bir vilayette ve tıpkı vergi numarası altında yer almakta olan işyerlerinden birinde kullanabilir. Fakat iştirakçilerin sayısı, programın fiilen uygulanacağı vilayette yer alan işyerine ait olarak birinci fıkra kapsamında yapılan hesaplamaya nazaran tespit edilen sigortalı sayısından fazla olamaz. Ayrıyeten kontenjanın kullanılacağı vilayetteki işyerlerinden rastgele birine yasaklılık uygulanmıyor olması ve programın fiili olarak uygulanacağı işyerinin 36 ncı unsurun üçüncü fıkrasında yer verilmekte olan yararlanma koşulunu da sağlaması gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Programdan;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik, doğum, hastalık, işe giriş ve programa devamı engelleyebilecek ikametgâh değişikliği üzere nedenler ile bu Yönetmelikte belirlenen devamsızlık mühletini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,

b) Durumları programı takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği patronun teklifi ve vilayet müdürlüğünün onayı ile kesilenler,

c) Devam ederken programın iptal edilmesinden ötürü mezun olamayanlar,

dışında mazeretleri vilayet müdürlüğü tarafından uygun görülmeden ayrılanlar, yirmi dört ay boyunca kurs yahut programlardan yararlanamaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 41 inci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) İştirakçilerin programa devam etmeleri mecburidir. Geçerli bir mazereti olan iştirakçilere, patron ya da patron vekili tarafından mazeret müsaadesi verilebilir. Bu müsaadeler, iştirakçilerin devam çizelgelerine yazılır. Lakin, bu müsaade müddetlerinin toplamı, hekim raporu ile belgelenebilen en fazla beş günlük sıhhat müsaadesi dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam fiili program müddetinin onda birini aşamaz. Bu mühletin aşımı halinde, iştirakçilerin programla ilişiği kesilir. Beş günü aşan sıhhat müsaadeleri onda birlik müsaade müddetinden düşülür. Lakin program müddetinin kısaltılması halinde devamsızlık müddeti başlangıçta mukavelede belirtilen fiili program mühleti temel alınarak, program mühletinin uzatılması halinde ise devamsızlık mühleti güncellenen fiili program müddeti temel alınarak hesaplanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Programın sona erdiği tarihten itibaren fiili program mühletinin en fazla dört katı kadar mühlet içerisinde istihdam yükümlülüğünün tamamlanması gerekir. Müddeti altmış günden az olan programlar için bu müddet iki yüz kırk gün olarak uygulanır. Yüklenicinin gerekçeli talebinin vilayet müdürlüğünce uygun görülmesi halinde bu mühletlere altmış güne kadar ek yapılabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 47 nci unsurunun on dördüncü fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(14) 36 ncı unsurun üçüncü fıkrasında belirtilen taahhüdün yerine getirilmemesi nedeniyle hakkında programdan yararlanamama istikametinde yaptırım uygulanan patronun; son bir yılda yaptırım uygulanmasına neden olan programlara başlayan toplam iştirakçi sayısının en az yüzde altmışını altmış günden az olmamak üzere, düzenlenen fiili program mühletinin en az iki katı kadar mühletle birebir yahut yakın meslekte istihdam ettiğini belgelemesi halinde, mali yaptırımlar gizli kalmak şartıyla uygulanan yaptırım ve yasaklılık kaldırılır ve kelam konusu patron yeni program başvurusu yapabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 58 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğin gayesine uygun olarak yüzde altmış istihdam taahhüdü azaltılmaksızın ve altmış günden az olmamak üzere en az kurs/program müddeti kadar istihdam yükümlülüğüyle özel siyaset ve uygulamalar geliştirilerek kurs, program, uygulama, proje ve protokol uygulanabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz hususlar eklenmiştir.

“Olağanüstü hal kapsamında düzenlenen kurs/programlarda idari ve mali yaptırımlar

GEÇİCİ HUSUS 2- (1) 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen vilayetlerde, sarsıntının meydana geldiği 6/2/2023 tarihinden evvel başlamış ve yasaklılık başlangıç tarihi 6/2/2023 ve sonrasında olan kurs/programlar için 31/12/2025 tarihine kadar katılımcı/kursiyer ve yüklenici/işveren için mali yaptırımlar gizli kalmak kuralıyla yasaklılık kararları uygulanmaz.

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Değerlendirmeler

Olağanüstü hal ilan edilen illerde düzenlenen kurs/programlar

GEÇİCİ HUSUS 3- (1) 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen vilayetlerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) vilayetlerinde 31/12/2024 tarihine kadar uygulanacak kurs/programlarda iştirakçilerin en az yüzde otuzunun altmış günden az olmamak üzere en az kurs/program müddeti kadar istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi zaruridir.

(2) Birinci fıkrada anılan Karar ile belirlenen vilayetlerden Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa vilayetlerinde 31/12/2024 tarihine kadar uygulanacak kurs/programlarda iştirakçilerin en az yüzde kırkının altmış günden az olmamak üzere fiili kurs/program gününün en az bir buçuk katı kadar müddetle istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi mecburidir.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status