GÜNCEL

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik – Mevzuat

Mevzuatın İsmi: Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32433

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve birebir fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Şura: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Konseyini,

i) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Hükmî kişi brokerlerin gerçek kişi ortakları ile hükmî kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kurallar aranır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öteki unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve vazifeleri prestijiyle genel müdür yardımcısına denk yahut daha üst pozisyonlarda vazife yapan öbür yöneticiler de genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ait kararlara tâbidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci hususunun birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Hükmî kişi brokerler için taban ödenmiş sermaye ölçüsü şirket çeşidine nazaran Ticaret Bakanlığınca belirlenen meblağdan az olmamak kaydıyla 2.500.000 TL ve faaliyette bulunulacak hayat ve hayat dışı alanlarındaki her bir ruhsat talebi için ek 500.000 TL, reasürans alanındaki ruhsat talebi için ek 1.000.000 TL’dir. Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen meblağların yanı sıra brokerler tarafından tesis edilecek her bir merkez dışı teşkilat için ek 250.000 TL minimum ödenmiş sermaye aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mevzuata uygun olarak kurulmuş brokerler dışında hiçbir gerçek yahut hukukî kişi, brokerlik faaliyetinde bulunamayacağı üzere ticaret unvanlarında yahut rastgele bir evrakta, brokerlik iş ve süreçleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak söz ve işaretler kullanamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci hususu başlığı ile birlikte aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Kurumca alınacak önlemler ve ruhsat iptali

MADDE 21- (1) Kanunun 32 nci hususu kararlarına uygun hareket etmediği, ilgili mevzuat kararlarına muhalif davrandığı, mevzuatta aranılan kaidelerden en az birini kaybettiği ve/veya 11 inci hususta öngörülen kuralları sağlamadığı tespit edilen brokerler, Kurumca uyarılır. İhtarın akabinde ilgili brokerin durumu hakkında yapılan kıymetlendirme sonucunda, brokerin aracılık faaliyeti Konsey tarafından altı aya kadar süreksiz olarak durdurulabilir yahut ruhsatları iptal edilebilir.

(2) Birinci fıkraya istinaden ikazda bulunulan yahut faaliyeti süreksiz olarak durdurulan brokerin ikaz tarihinden yahut faaliyetin durdurulması halinde faaliyete tekrar başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde birinci fıkrada belirtilen karşıtlıkları devam ettirmesi halinde ruhsatları Şura tarafından iptal edilir.

(3) Kurum, sigorta mukavelesinde yer alan şahısların hak ve menfaatlerinin tehlikeye düşmesini önlemek emeliyle, durumun aciliyetine ve kıymetine istinaden brokerin aracılık faaliyetini derhal süreksiz olarak durdurabilir. Durdurma sürecini müteakip birinci fıkra kararları yerine getirilir.

(4) Faaliyeti süreksiz olarak durdurulan ve ruhsatları iptal edilen brokerler, Kurum internet sayfasında duyurulur, BBS’ye işlenir ve TSB’ye bildirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 22- (1) Heyet, bu Yönetmelikte yer alan maktu ve göreceli meblağları %100’e kadar artırmaya ve %50’ye kadar azaltmaya yetkilidir.

(2) 11 inci hususun birinci ve ikinci fıkralarında yer alan meblağlar, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, her yıl Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi artış oranında güncellenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Asgari ödenmiş sermaye

GEÇİCİ UNSUR 2- (1) 11 inci unsurun birinci ve ikinci fıkraları ile getirilen minimum ödenmiş sermaye koşulu, bu hususun yayımı tarihi prestijiyle mevcut brokerler ile ruhsat ve merkez dışı teşkilat müracaatında bulunmuş gerçek ve hukuksal bireyler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (e) bendinde, 8 inci unsurunun beşinci fıkrasında, 9 uncu hususunun ikinci fıkrasında, 11 inci hususunun altıncı fıkrasında, 12 nci unsurunun ikinci ve üçüncü fıkralarında, 13 üncü unsurunun ikinci fıkrasında, 14 üncü unsurunun ikinci ve üçüncü fıkralarında, 16 ncı unsurunun ikinci fıkrasında, 17 nci unsurunun beşinci fıkrasında, 19 uncu hususunun birinci ve ikinci fıkralarında, 20 nci unsurunun birinci fıkrasında ve Ek-1’inde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Kurumca” halinde, 8 inci unsurunun beşinci fıkrasında, 19 uncu unsurunun üçüncü fıkrasında ve 20 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Kuruma” halinde, 9 uncu hususunun ikinci fıkrasında, 12 nci unsurunun üçüncü ve beşinci fıkralarında, 14 üncü unsurunun üçüncü fıkrasında ve 20 nci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Kurum” halinde, 8 inci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “unvanını” ibaresi “unvanını” biçiminde, 10 uncu unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “unvanı” ibaresi “unvanı” biçiminde, 18 inci unsurunun başlığı “Unvan” formunda ve birebir hususun birinci fıkrasında yer alan “unvanlarında” ibareleri “unvanlarında” formunda, 25 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status