MEMUR ALIMI

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli işçi alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞÇİ ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci unsurun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen durumlara toplam 110 (yüz on) adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

NOT: Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları feshedilecektir. Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. unsurunda (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel kaideler aranır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU GENEL KURALLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. (Bu karara uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

9. Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU ÖZEL KOŞULLAR:

1. Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) imtihanına girmiş olması.

3. Rastgele bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Yalnızca bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Eczacı unvanı için KPSS imtihan kuralı aranmayacaktır. Müracaatlar kurulca incelenecek olup kaideleri uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Kaideleri uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ONLİNE MÜRACAATTA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN DOKÜMANLAR:

1. Fotoğraf müracaat sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )

2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.

3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet evrakı.

4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” ismine alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren BARKODLU doküman.

5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç dokümanı.

6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı evraklar.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı evrak istenen unvanlarda her nitelik için başka ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)

7. Tecrübe ve hizmet kaidesi olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (BARKODLU) yahut 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli

8. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum dokümanı,

9. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) işçi konumunda çalışmış olanlar için, daha evvel 4/B’li (sözleşmeli) işçi durumunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme müddetine tabi olmadığını gösteren evrak ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin “Ek unsur 7” unsuru mucibince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Müracaat yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ait yazılı beyanları temel alınacaktır.

Gerçeğe karşıt evrak verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu kıymetle duyurulur.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ONLİNE MÜRACAATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun denetim edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları müracaatın ayrıntılarına T.C. kimlik numarası ve müracaat sonrası görüntülenen referans numarasınıkullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, rastgele bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Başvuru evraklarının meselesiz yüklenmesi için adayların müracaatlarını taşınabilir aygıtlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATLARIN BİÇİMİ YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online müracaat halinde yapılacaktır. Şahsen yahut e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online müracaat bilgilerini doldurduktan sonra online müracaat sırasında istenen dokümanları ilgili alana yükleyecektir.

Adaylar yalnızca tek bir unvan için unvan kodu belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online müracaat sırasında beyanda bulundukları dokümanların asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe karşıt evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararında yayınlanan Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların İmtihan Kuralı başlığında yer alan Ek Husus 2/b “Yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” kararı yer almaktadır. Bu karara nazaran koşulları sağlayan adayların sıralaması KPSS puanı temel alınarak belirlenecektir.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz resmi web adresinde ilan edilecektir. Her takımın 1 ( BİR) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere müracaat olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz resmi web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen dokümanları tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Ünitesine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu müddet içerisinde dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Online Müracaat Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 23.02.2024 (saat 08:00’den) – 11.03.2024 (saat: 17:00 ‘a kadar)

İLETİŞİM NUMARALARI: 0 332 241 50 00 /DAHİLİ 44245-44246-44247

Başvuru Formu: Yukarıdaki başvuru linkinden online müracaat biçiminde alınacaktır.

Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status