KAMU PERSONELİ ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 400 sözleşmeli uzman erbaş alacak

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN

BAŞVURU TARİHLERİ : (18-25 NİSAN 2022 )

Bu kılavuz Kıyı Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için başvuran adayları bilgilendirmek hedefiyle hazırlanmıştır.

Meslek olarak uzman erbaşlığı ve denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve muvaffakiyetler diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İŞÇİ BAŞKANLIĞI

Nisan 2022(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

UZMAN ERBAŞ ALIMI İMTİHANLARINA KATILACAK

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, İMTİHAN VE İMTİHAN SONRASI SÜREÇLERE İLİŞKİN BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN, MÜRACAAT İLE İLGİLİ SORUN YAŞAMAMASI İÇİN BU KILAVUZUN TAMAMINI OKUMALARI GEREKMEKTEDİR. ADAYLAR, KILAVUZDA BELİRTİLEN KOŞULLARI TAŞIDIKLARI TAKDİRDE MÜRACAATLARINI YAPABİLECEKLERDİR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR/GÜNCELLENEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ RESMİ İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDEKİ HER TÜRLÜ DUYURU, BİLGİLENDİRME VE

GÜNCELLEME www.sg.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR:

Uzman Erbaş Uzman Erbaş

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve rastgele bir halde 25 metre yüzebilme.

NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama

yüzebilme, 50 metre yan tarzda yüzebilme, 50 metre özgür yüzebilme, 4 metre derinliğe hür dalarak model çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

NOT-3: Adayların üstteki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü

maddesinde yer alan başvuru kurallarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.

NOT-4: Başvurusunu terhis dokümanındaki askerlik sınıf/branş/ihtisasına nazaran yapan adayların,

terhis evraklarında sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması kıymetlendirme istikametinden ehemmiyet arz etmektedir. Terhis evrakında yalnızca sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların müracaatları değerlendirilemeyecek ve bu konudaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

NOT-5: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının muhtaçlıkları doğrultusunda

belirlenecek başka branş/branşlara aktarılabilecektir.

NOT-6 Topçu, Serdümen, Motorcu, Elektrikçi, İkmal, Kurbağaadam ve Sürücü branşına

başvuruda bulunacak adaylara sayfa-13’teki testler uygulanacaktır.

NOT-7: Muhafız branşı uzman erbaşlar Deniz Güvenlik Timlerinde görev yapmak üzere yüzer

birliklerde de istihdam edilebileceklerdir. Muhafız branşına müracaat yapan adaylara sayfa-14’teki fiziki yeterlilik ve kıymetlendirme testleri uygulanacaktır.

NOT-8: İkmal branşı adaylar Kamarot misyonu de yapacaktır.

NOT-9: Topçu, Serdümen, Motorcu, Elektrikçi ve Muhafız branşlarına müracaatta bulunup,

yapılan imtihanlarda başarılı olan adayların sevk edilecekleri hastanelerden “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararına ek olarak “KOMANDO OLUR” kararlı sıhhat raporu da almaları gerekmektedir.

2. YASAL DESTEK:

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğine dayanılarak, bu kılavuzda belirlenen koşullara haiz adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının gereksinimi bulunan branşlarda uzman erbaş alımı yapılmaktadır.

3. MÜRACAAT KAİDELERİ:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik misyonunu yükümlü erbaş/er yahut kontratlı erbaş/er olarak yapmış yahut yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, müracaat tarihinin birinci günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla müddet geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİni olumlu olarak almak (Bu evrakın “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl misyon yapmış ve müteakip kontrat mühletleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden, müracaat yaptığı tarihte mukavele mühletini doldurmuş ve mukavelesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş kuralı uygulanacaktır (2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

I ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında daha evvel subay (yedek subay dahil), astsubay (yedek astsubay dahil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları öbür Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına karşın müracaat yapan adayların süreçleri hangi basamakta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın kontratı feshedilenler ile kendi isteği ile mukavelesini yenilemeyenler yahut ayrılanlar, ilgili mevzuattaki kaideleri sağlamak koşuluyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları öbür Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından ötürü feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi evrede olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

ı. Yapılacak yazılı imtihan (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sıhhat muayenesi, fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testleri, uygulamalı mesleksel bilgi imtihanları ile mülakat imtihanlarında başarılı olmak ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

j. Taksirli kabahatler hariç olmak üzere, öbür cürümlerden isimli yahut askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla periyodik kamupersoneli bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamak, affa yahut vakit aşımına uğramış veyahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş ve isimli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli hatalar nedeniyle altı ay yahut daha fazla mühlet ile kamupersoneli bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılması karar verilse yahut affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri doğal mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut erdem ve haysiyeti kırıcı kabahatler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hataları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan kabahatlerinden ötürü veyahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci hususunda yazılı hatalardan mahkum olmamak,

l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin onur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak aksiyonlarda bulunmamış, tavır ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıyeten branş özelliklerine nazaran gereken şartları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sıhhat heyetlerince kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sıhhat konseyi raporlarını Kıyı Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu mühletten sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci unsurda yer alan tablodaki kuralları karşılamak),

o. En az 164 cm. uzunluğunda olmak şartıyla, Sayfa-12’de yer alan uzunluk ve kilo oranları tablosunda belirtilen kıymetler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı beden yüküdür. Uzunluk, çıplak ayakla ölçülür.).

4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK SÜREÇLER:

a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dahil), Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ adayın birinci amirine yapacağı müracaat doğrultusunda ilgili birlik kumandanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.

b. Olumlu olarak doldurulan nitelik dokümanı; sınav/seçim etaplarına gelirken ilgili işçiye teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı açmayacağı hususu bildiri edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik dokümanı doldurulan adaylar imtihanlara gönderilmeyecektir.

c. Sınav Starihleri dağıtım müsaadesine denk gelen adayların nitelik evrakları, acemi eğitimi

gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara imtihanlar ve sıhhat raporu süreçleri müddetince yıllık müsaadelerine mahsuben müsaade verilecektir. Ayrıyeten, adayların imtihanlara nüfus cüzdanı ve askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

5. MÜRACAAT USULÜ:

a. Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri ortasında sadece

https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusuinternet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Müracaat sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlayıp, 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların yahut kimi branşların müracaat sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ise yönetim tarafından müracaat mühleti, tüm branşlar yahut kimi branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum,www.sg.gov.trinternet adresinden bilahare belirtilecektir.

c. Askerlik sınıf/branş/ihtisasına nazaran müracaat yapan adaylar ile sisteme ek evrak yüklemesi gereken adaylar internet üzerinden müracaatlarını yaparken;

(1) Askerlik vazifesini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi yazılı terhis dokümanını, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum evrakında adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına nazaran adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)

(2) Askerlik misyonunu yapmakta olanlar yahut kontratlı erler bağlı olduğu birliğinden alacağı vazife yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-17, askerlik vazifesini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-18),

(3) Başvuru için talep edilen ek belge/sertifikasını,

okunaklı bir formda taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan doküman sahiplerinin müracaatları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır. Başvuru yaptığı branş itibariyle kendisinden rastgele bir evrak istenmeyen adaylar doküman yüklemesi yapmadan başvurusun tamamlayacaktır.

ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği evrakların, kılavuzda yer alan müracaat kurallarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi basamağında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın süreçleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dahi). Bu konudaki tüzel sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

d. İnternet dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

e. Alım müddetince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine nazaran duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecek olup, www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

f. Adaylardan müracaat fiyatı talep edilmemektedir.

6. MÜRACAAT SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İMTİHANA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ:

Başvuru sonuçları, yazılı imtihan ile ikinci seçim basamaklarına girecek adayların listesi ve adayların bu imtihanlara gelirken yanlarında getirecekleri evraklar www.sg.gov.tr internet adresinden 10 Mayıs 2022 tarihinden sonra ilan edilecektir. Adaylar müracaat sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı imtihan ve 2’nci seçim basamaklarına kadar olan mühlet içerisinde yapmaları gerekmektedir. Müracaat sonuçları ile ilgili, yazılı imtihan ve 2’nci seçim evreleri esnasında ya da sonrasında gelen itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu mühletin takibine ve itiraz süreçlerine yönelik sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. Müracaat sonuçlarının daha evvel açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa ileti gönderilecektir. Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını denetim etmeleri ehemmiyet arz etmektedir. Sınav tarihleri ve imtihan yeri adresleri müracaat sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

 

7. UYGULANACAK YAZILI İMTİHAN VE İKİNCİ SEÇİM ETAPLARI:

a. Ön müracaatları kabul edilerek imtihana katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı imtihanına (yardımcı dokümanlar adaylara müracaat sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),

(2) Ön sıhhat muayenesine,

(3) Fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testlerine,

(4) Uygulamalı mesleksel bilgi imtihanına,

(5) Mülakat imtihanına,

tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen imtihan basamaklarının rastgele birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki etaba devam edemezler.

8. YAZILI İMTİHANLAR:

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı imtihana tabi tutulacaktır.

b. Genel kültür yazılı imtihanında adaylara sayfa-11’de referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.

c. Meslek bilgisi yazılı imtihanı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askeri kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi imtihanlarına ilişkin kaynak dokümanlar, müracaat sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.

ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden pahalandırılacak, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı imtihanlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60’ını hakikat cevaplamak zorundadır).

d. Yazılı imtihanlarla ilgili öbür konular, imtihan öncesinde adaylara bildirilecek olan imtihan talimatında açıklanacaktır. Adaylar yazılı imtihanlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır.

9. 2’NCİ SEÇİM BASAMAKLARI:

Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar sırasıyla aşağıda belirtilen evrelere tabi tutulacaklardır.

a. ÖN SIHHAT MUAYENESİ:

(1) Ön Sıhhat denetiminde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı denetim edilecek ve fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testi için gerekli sıhhat denetimleri yapılacaktır.

(2) Adaylar ön sıhhat heyetine mayo yahut şortlu olarak alınacaklardır.

(3) Ön sıhhat denetiminde aşağıda belirtilen konularda muayeneleri yapılacaktır.

(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta aşikâr olan ortopedik rahatsızlıklar,

(b) İleri derecede cilt bozuklukları,

(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu yahut hal bozukluğu,

(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-12),

(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı aygıtların kullanım durumu (gözlük, işitme aygıtı gibi),

(f) Ağız ve diş sıhhati.

(4) Ön sıhhat muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testine alınacaklardır.

b. FİZİKİ KABİLİYET VE KIYMETLENDİRME TESTLERİ:

(1) Fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testleri adaylara bildirilecek adreste yapılacaktır.

(2) Fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo, bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. materyallerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki Kabiliyet ve Kıymetlendirme Testlerine ilişkin puan tabloları sayfa-13 ve 14’te belirtilmiştir.

(3) Bilgilendirme kılavuzunun 3. ve 4. sayfalarında belirtildiği halde birtakım branşlara yüzme testi uygulanacaktır. Bu testlerden rastgele birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara testler mühletince ikinci bir hak verilir.

(4) Kıymetlendirme ve Sıralama:

(a) Fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testleri 100 puan üzerinden kıymetlendirilir.

(b) Fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testi puanının % 10’u, adaylar ortasındaki genel kıymetlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az pahaların üzerinde almış oldukları puan kıymet taşımaktadır.

(c) Fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki basamak olan uygulamalı mesleksel bilgi imtihanına girecektir.

c. UYGULAMALI MESLEKSEL BİLGİ İMTİHANI:

(1) Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır. (Kurbağaadam uzman erbaş adaylarının uygulamalı mesleksel bilgi imtihanında, SCUBA ile en az 5 dakika vadeli dalış yaptırılarak adayların su altı marifetleri denetim edilecek ve 100 puan üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır).

(2) Bu imtihanda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

Uygulamalı mesleksel bilgi imtihanından başarılı olan adaylar bir sonraki kademe olan mülakat imtihanına girecektir.

ç. MÜLAKAT İMTİHANI:

Uygulamalı mesleksel bilgi imtihanı sonrasında adaylara mülakat imtihanı uygulanacaktır.

(1) Mülakat imtihanında adaylar;

(a) Genel görünüm,

(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

(ç) Kendine itimat,

(d) Kendini tabir etme,

(e) Psikolojik durumu, vb. konularda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(2) Mülakat imtihanında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

d. GENEL KIYMETLENDİRME VE SIRALAMA:

Genel Kıymetlendirme Puanı; genel kültür imtihanı puanının % 20’si, meslek bilgisi imtihanı puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı mesleksel bilgi imtihanı puanının % 20’si ile mülakat imtihanı puanının % 20’sinin toplamıdır.

10. 2’NCİ SEÇİM KADEME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI:

Adaylar 2’nci seçim basamakları sonuçlarını madde-9’da belirtilen imtihanların icrasından sonra www.sg.gov.trinternet adresinden takip edebileceklerdir.

11. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 18 Nisan 2022 saat 14:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 25 Nisan 2022 saat 11:00

Başvuru Sonuçları ile Yazılı İmtihan ve İkinci

Seçim Kademeleri İmtihan Yeri/Tarihi İlanı : 10 Mayıs 2022 tarihinden sonra

başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

(Başvuru sonuçları belirlenen tarihten evvel de yayımlanabilmektedir. Adayların, müracaat sonuçlarınıwww.sg.gov.tradresinden takip etme sorumluluğu kendisine aittir.)

Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon No.: 0 (312) 416 45 60

(HAFTA İÇİ 09.00-12.30 VE 13.30-18.00 SAATLERİ ARASINDA)

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status