SAĞLIK PERSONELİ

Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası Detayları;

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA KURASI: 2023 YILI 2. PERİYOT İSTİFA SONRASI TEKRAR (AÇIKTAN) ATAMA KURASI 2023 YILI 2. DEVİR İSTİFA SONRASI TEKRAR (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci hususunun birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci hususu kararları mucibince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile öteki kamu kurumlarında ilan edilen unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A unsuru kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu misyonlarından ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununa tabi sıhhat astsubayı olarak misyon yapmakta iken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen takımların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Adayların yerleştirme süreçleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır. Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası detayları aşağıdadır.

GENEL ESASLAR

1) Müracaatlar, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen müddetler içinde yapılacaktır.
2) Müracaat yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Mutlaklaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
3) Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler ortasında;
a) En son vazife yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk vazifeye başlama tarihi, misyon takım unvanı ve branşı, misyon sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, takım derecesi, istifa ettiği yahut müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve öbür hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sıhhat Bakanlığında çalışmakta iken vazifesinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Fakat en son Türkiye Tıbbi İlaç ve Aygıt Kurumu ile Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)
b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet dokümanı suretini, müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
4) Katılaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecektir.
5) Bu kura için açılmış olan münhal takımlar vilayet bazında ilan edilmiştir. Müracaat yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
6) Kuraya başvuran adaylardan müracaatlarını iptal ettirmek isteyenler 29 Kasım 2023 Çarşamba – 12 Aralık 2023 Salı saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yine müracaatta bulunamazlar.
7) İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçları PBS üzerinden ilan edilecektir.
8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme süreci yapılacaktır.
9) Müracaatta bulunan adayların atanmak istediği takım unvanı ve branşta daha evvel 657 sayılı Kanunun 4/A hususuna tabi yahut 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununa tabi sıhhat astsubayı olarak çalışmış olmaları, daha evvel çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurundaki koşulları taşımaları gerekmektedir.
10) Daha evvel Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Başka Kamu Vazifelilerinin Kimi Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.
11) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun takımlara atanacaklardır.
12) Yerleşenlerin atama süreçleri; 2 sayılı Genel Takım ve Tarzı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci hususu ve 08/03/2023 tarihli ve 2023/117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararı yeterince Cumhurbaşkanlığından açıktan atama müsaadelerinin alınmasından ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu çerçevesinde yapılacak olan arşiv araştırması süreçleri tamamlandıktan sonra neticelendirilecektir.
13) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen kuralları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
14) Kura sonucu yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl müddetle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
15) 2022 yılında yapılan İstifa Sonrası Yine Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ile yerleşenlerden atama süreçleri devam edenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

BİRTAKIM UNVAN VE BRANŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni, Protez/Ortez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Ortopedi) yahut Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler müracaat yapabileceklerdir.
2) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sıhhati Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlık, Diş Klinik Yardımcısı unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler müracaat yapabileceklerdir.
3) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Diş/Diş Protezi) ile Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşına; Sıhhat Memuru (Diş), Sıhhat Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni yahut Diş Protez Teknisyeni, Sıhhat Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği yahut Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler müracaat yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana nazaran yapılacaktır.
4) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) yahut Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler müracaat yapabilecektir.
5) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) yahut Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler müracaat yapabilecektir.
6) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) ile Laborant unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Laboratuvar), Sağlık Memuru (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar), ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı – tıbbi laboratuvar teknisyenliği kolundan yahut Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Sağlık Memuru-Sağlık Teknikeri-Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)/Laborant branşlarında çalışmakta iken istifa edenler müracaat yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana nazaran yapılacaktır.
7) Ebe ve hemşire takımlarına müracaat yapacaklar için; ebelik kısmı mezunu olup hemşire unvanında misyon yapmakta iken vazifesinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik kısmı mezunu olup ebe unvanında misyon yapmakta iken vazifesinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.
8) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru yahut Sıhhat Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru unvanı Toplum Sağlık branşına yahut Hemşire unvanına, Hemşire unvanında misyon yapmakta iken misyonundan ayrılanlar Hemşire yahut Sağlık Memuru unvanı Toplum Sıhhati branşına müracaat edebileceklerdir.
9) Diplomalarında branş bulunmayıp Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen toplum Sağlık branşına müracaat edebilecek olup, atamaları Sağlık Teknikeri (branşsız) olarak yapılacaktır.
10) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet evraklarında branşı bulunmayanlar müracaatlarını istifa ettiği tarihten evvelki diplomalarında belirtilen branşa nazaran yapacaklardır.
11) Sağlık Teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “Sağlık Memuru” unvanı branşında açılan takımları tercih edecek olup, kelam konusu branşta “Sağlık Teknisyeni” olarak atanacaklardır.
12) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak misyon yapmakta iken kendi istekleri ile misyonundan ayrılanlar vazifeden ayrılma tarihinden evvel mezun oldukları diplomaya istinaden ilan edilen takımlara müracaat edeceklerdir. Bu diplomalara istinaden ihraz edilen unvan ve branşa atama yapılacak olup, kurs sertifikasına istinaden rastgele bir unvan ve branşa atama yapılmayacaktır.
13) Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu “Sağlık Memuru” kısmı mezunları “Toplum Sağlığı” branşına yahut Hemşire unvanına müracaat edecek olup, atamaları müracaatta bulundukları unvan ve branşa nazaran yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası başvuruları aşağıdadır.

MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER

1) Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, Daha evvel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A hususu kapsamında hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A unsurlarına nazaran çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Zahmet Çekilen Yerlerde Kontratlı Sıhhat İşçisi Çalıştırılması İle Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin II sayılı cetveline nazaran kontratlı olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Kararında Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, müracaatlarını katılaştırmış olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.
2) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci unsurundaki kaideleri taşımayanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Evrakları eksik olan, ilan metninde belirtilen müddet içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen müddet içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
4) Kamu çalışanına ait kimi önlemlerin alınması emeliyle yürürlüğe konulan Kanun Kararında Kararnamelerle yahut 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Fevkalâde Hal Süreçleri İnceleme Komitesi Kurulması Hakkında Kanun Kararında Kararname kapsamında teşkil edilen komite kararı ile kamu misyonundan çıkarılanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası işlemleri neler.

KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası sonrası yerleşen adayların atama süreçlerinin tamamlanması için atamaya temel dokümanları dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak biçimde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası istenilen evraklar aşağıdadır.

Atamaya Temel Olarak İstenen Evraklar:

1) İlan metni A-GENEL TEMELLER 3. Hususa nazaran sisteme yüklenen evrakların aslı yahut noter tasdikli sureti.
2) Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası müracaat ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile yahut bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. unsuru mucibince, atamaya temel teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına mani olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sıhhat raporu (tek tabip raporu da olabilir)
4) İsimli sicil kaydı dokümanını, (E- Devlet Kapısından alınan isimli sicil evrakı kabul edilecektir.)
5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum dokümanı kabul edilecektir)

Atamaya Temel Evrakların Gönderileceği Adres:

T.C. Sağlık Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası sonuçları;

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status