KAMU İŞÇİ ALIMI

MSGSÜ 35 Sözleşmeli İşçi Alımı

MSGSÜ 35 Sözleşmeli İşçi Alımı Yapılacaktır.

500.Png#30.12

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 35 SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 30 Aralık – 15 Ocak) 2023

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Kontratlı olarak istihdam edilmek ve tam vakitli olarak çalıştırılmak üzere Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 2 nci unsurunun (b) ve (c) fıkralarına nazaran öğrenim düzeyi ile KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı ünitelerinde istihdam edilmek ve fiyatları ÖzelBütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 35 (otuzbeş) adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

Başvuru süreçleri 30.12.2023 – 15.01.2024 tarihleri ortasında yapılabilecektir.

Sözleşmeli̇ Pesonel İşçi̇ Alimi Genel Şartlar

1- SÖZLEŞMELİ PESONEL İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci unsurunda belirtilen nitelikleri taşımak.

b) Müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

d) Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya mahzur bir durum olmamak.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf veya
erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile
özürlü bulunmamak.

h) Daha evvel bu biçimde istihdam edilenlerden, hizmet mukavelesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

ı) 2022 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim
mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı temel alınacaktır.

2-İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU, YERİ VE MÜRACAAT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru süreçleri 30.12.2023 – 15.01.2024 tarihleri ortasında yapılabilecektir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İŞÇİ ALIM İLAN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Fotoğraflı Müracaat Formu (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

b) Diploma yahut mezuniyet evrakının fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,

d) Sıhhat durumuna ait yazılı beyan, (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

e) Askerlik Durum Evrakı, (Erkek Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

f) 2022 KPSS (B) sonuç evrakı,

g) İsimli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

h) Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi müracaatları için Sıhhat Kuruluşlarından(aile hekimliği, sıhhat merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) http://www.msgsu.edu.tr adresindeki başvuru
formu ve istenilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen yahut noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır.

3- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1) “Programcı” Unvanı için Yazılı ve Kelamlı İmtihan bahisleri uzmanlık hususlarına uygun olarak başvurduğu konumun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm hususları ve konuları kapsayacaktır.

Yazılı İmtihan Tarihi, Saati ve Yeri : 02.02.2024/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası
Sözlü İmtihan Tarihi, Saati ve Yeri : 09.02.2024/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası
Yazılı ve Kelamlı İmtihana ait gerekli görülen bilgiler ve imtihanlara ait sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru
tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

2) “Restoratör” Unvanı için Mesleksel Uygulamalı İmtihanı mevzuları uzmanlık hususlarına uygun olarak başvurduğu durumun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm bahisleri ve konuları kapsayacaktır.
Mesleki Uygulamalı İmtihan Tarihi, Saati ve Yeri : 01.02.2024/ saat 10:00/ MSGSÜ. İstanbul Fotoğraf ve Heykel Müzesi Mesleki Uygulamalı İmtihana ait gerekli görülen bilgiler ve imtihanlara ait sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu
duyuru bildiri mahiyetinde sayılacaktır.

e) Askerlik Durum Dokümanı, (Erkek Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

f) 2022 KPSS (B) sonuç dokümanı,

g) İsimli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir.)

h) Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi müracaatları için Sıhhat Kuruluşlarından(aile hekimliği, sıhhat merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge
getirmesi gerekmektedir.

ı) Tecrübe kaidesi istenen takımlar için tecrübeli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı evrak yahut SGK dökümü.

i) Sertifika, Doküman (Başvurulan konumda istenecektir ve istenilen dokümanlarda yer alan adayların koşullarda belirtilen evrak ve sertifikaların geçerlilik
süresi var ise dolmamış olması, üzerinde aldatıcı bir durum yada bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten evvel sahip
olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi olmayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

j) Sıhhat Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek – psikiyatri tabibinin da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla
tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)

k) Programcı konumu için yazılım lisanı konusunda deneyim belgesi/transkript evrakı ile geçerli yabancı lisan imtihan sonuç dokümanı,

1) Müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen evrakları eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem
yapılmayacaktır.

2) Her adayın bir alana müracaat yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

3) Müracaat sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmayacaktır.(Programcı ve Restoratör takımları hariç) Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek aday listeleri 15 iş günü içinde Üniversitemiz http://www.msgsu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas
alınmak kaydı ile boş konum sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

4) Değerlendirmelerde, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da birebir olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

5) Başvurulan konumlardan İmtihana tabi olan “Programcı” unvanı için istenilen kaideleri taşıyanların 2022 KPSS P93 Puan sırası temel alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komite tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile tıpkı puanı
alanlar da dahil) yazılı ve/veya kelamlı imtihana katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

6) Başvurulan durumlardan İmtihana tabi olan “Restoratör” unvanı için istenilen koşulları taşıyanların müracaat bitiş tarihinden itibaren Komisyon
tarafından değerlendirildikten sonra Mesleksel Uygulamalı İmtihana katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

7) Üniversitemize ilişkin www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları bildiri niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan mühleti içerisinde başvuran olmadığı takdirde yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

8) Üniversitemiz ilanın rastgele bir basamağında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

10) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde yer alan, “Sözleşmeli çalışanın hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” amir karar gereği, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

5- İŞÇİ ALIM İMTİHANINA TEMEL TAKIMLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) “Programcı” Unvanı için Yazılı ve Kelamlı İmtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir imtihan için 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı imtihandan 70 ve üzeri puan alanlar kelamlı imtihana girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve kelamlı imtihan (yazılı ve kelamlı imtihan notunun aritmetik ortalaması alınacak) muvaffakiyet sıralamasına nazaran gerçekleştirilecek ve eşitlik olması durumunda KPSS P93 başarı notuna bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın atanmak üzere müracaat yapmadığı yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da kelamlı ayrıca
bir tebligat yapılmayacaktır.

2) “Restoratör” Unvanı için Mesleksel Uygulamalı İmtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması Mesleksel Uygulamalı İmtihan muvaffakiyet sıralamasına nazaran gerçekleştirilecek ve eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da tıpkı olması halinde doğum tarihi büyük olana bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil
kazananın atanmak üzere müracaat yapmadığı yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da kelamlı ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

1) İşçi alım giriş imtihanı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ilişkin http://www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümde
duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir.

2) İtirazlar, itiraz müddetinin bitiminin akabinde komite tarafından 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılır

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status