İŞKUR

MSB Engelli ve TMSY İşçi Alımı

MSB Engelli ve TMSY Personel Alımı Yapılacaktır.

Msb Engelli Ve Tmsy İşçi Alımı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB 1 ENGELLİ PERSONEL VE 15 TMYS PERSONEL ALACAK

MSB BAŞVURULAR ( 8 Ocak – 12 Ocak) 2024

MSB Engelli ve TMSY Emekçi Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 30. unsuru kapsamında 1 (bir) Engelli ve 15 (on beş) Terörle Mücadelede Malul
Sayılmayacak Biçimde Yaralananlardan Personel Temini yapılacaktır.

MSB iş başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş
Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 08 Ocak 2024 tarihi prestiji ile
yayımlanmıştır.

MSB Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İşçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Gayrette Malul Sayılmayacak Formda Yaralananların
İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları uyarınca
engelli ve terörle çabada malul sayılmayacak formda yaralanan statüsünde personel temini
yapılacaktır.

MSB İŞKUR İLANI GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu düzenin
işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devletin sırlarına karşı kabahatler ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

4. Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut gruplara
ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisaki veya bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân
ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin
propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

8. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

9. Müracaatın son tarihi prestijiyle iş gücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak veya
son müracaat tarihi prestijiyle ilanda belirtilen mesleksel yeterlilik belgesi/ustalık dokümanına sahip olmak
ve belirtilen öbür özel koşulları sağlamak (Mesleki yeterlilik dokümanı yahut ustalık dokümanına hak
kazanmasına karşın, son müracaat tarihi prestijiyle dokümanı düzenlenmemiş olanlar da başvuru
yapabileceklerdir. Lakin, doküman denetimlerinde adayların bu durumu ispatlayıcı evrak ibraz etmeleri
gerekmektedir).

10. Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca
davet edildikleri halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden veya
kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç
edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

12. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna)
başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri
genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan emekçilerden müracaat edenlerin başvuruları
kabul edilmeyecektir.

13. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik
soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve müracaat yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık
yönünden sakınca bulunmadığına dair sıhhat raporu aranacaktır.

14. Terörle uğraşta malul sayılmayacak halde yaralanan statüsünde müracaat yapacaklar için;
Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Mülga 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı
Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu yahut 7179 sayılı Askeralma Kanunu
kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nun 21’inci hususunda sayılan terör olaylarının sebep ve etkisi sonucu malul sayılmayacak
şekilde yararlananlardan sıhhat raporu ve terörle uğraşta yaralandığını gösteren komutanlık
yazısı ile durumlarını belgelendirenlerden olmak.

15. Engelli statüsünde müracaat yapacaklar için; Doğuştan ya da sonradan rastgele bir nedenle
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve toplumsal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaşama ahenk sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada zahmetleri olan ve
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve dayanak hizmetlerine muhtaçlık duyan bireylerden tüm
vücut işlev kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğu sıhhat şurası raporu ile belgelemiş
olmak.

DİĞER HUSUSLAR

1. Açık iş durumları için sözlü/uygulamalı imtihan yapılacaktır. İmtihana açık iş gücü ölçüsünün 4
katı oranında aday kabul edilecektir. İmtihana girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla
ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Engelli statüsünde müracaat yapanlar arasından
açık iş gücü ölçüsünün 4 katı asil 4 katı yedek aday kura ile belirlenecektir. Öncelik hakkına sahip
olan terörle uğraş sırasında yaralanan statüsüne başvuran adaylar ortasından açık iş gücü
miktarının 4 katı asil, 3 katı yedek aday kura ile belirlenecektir.

2. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı İşçi Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp
Fakültesi Caddesi Nu:31 Çankaya/ANKARA) 30 Ocak 2024 Salı günü saat 10:00’da noter
huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan
adaylara ilişkin liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım
tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.

3. Kura sonucuna nazaran imtihana girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp
taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel evrak vb. belgeleri
kontrol edilecektir. Bu gayeyle imtihana girmeye hak kazanan adaylara evrak denetimi yapılacaktır.
Belge denetiminin yapılacağı tarih ve yer bilgisi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet
sayfasından ilan edilecektir. Evrak denetimine asil ve yedek adayların tamamı şahsen katılacaktır.
Posta ile gönderilen evraklar sürece alınmayacaktır. Adaylar doküman denetimine gelirken, belgelerin
asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.
4. Doküman denetimi sonucunda, kusurlu doküman yahut eksik doküman nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen

kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen birinci sıradaki dokümanı tam olan
yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı imtihana kabul edilecektir.

5. Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları idarece sonlandırılacaktır.

6. Evrak denetimini ve teslimini müteakip imtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan
adaylara ilişkin liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru,
tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

7. Sözlü/uygulamalı imtihan, adayların başvurdukları meslek koluna ait mesleksel bilgi ve beceriler
ile yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

8. Kelamlı imtihana girecek tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak ve 70 (yetmiş)
puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanı ve
başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. İmtihanda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan
alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü ölçüsünce asil
ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihan sonucu https://personeltemin.msb.gov.tr internet
sitesinde yayımlanacaktır. İmtihan sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıyeten öbür bir tebligat
yapılmayacaktır.

9. Yapılacak imtihandan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” yürürlükte
bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı kesinlikle dolu ve istihdam amaçlı
alınmış engelli sıhhat şurası raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu
6331 sayılı Kanunun 15. unsurunun 1. fıkrasının (1- işe girişlerinde), (2- iş değişikliğinde), ve (3-
işe dönüşlerinde) ve (4- nizamlı aralıklarla) bentleri gereği işyeri doktoru ile iş sıhhati ve güvenliği
uzmanı tarafından incelenecek, inceleme sonrası bireye uygundur/uygun değildir raporu
düzenlenecektir.

10. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen müddet içerisinde vazifeye başlamayanların/işe
başlama hakkından feragat edenlerin, deneme müddeti içerisinde rastgele bir nedenle iş sözleşmesi
sona erenlerin, müracaat kurallarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek
üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran işe yerleştirme yapılabilecektir.

MSB BAŞVURU HALİ, YERİ VE TARİHİ

BAŞVURU TARİHLERİ: 08/01/2024 – 12/01/2024 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları kısmında 12.01.2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

İŞKUR ÜZERİNDEN MSB İŞ İLANINA NASIL MÜRACAAT YAPILABİLİR ?

İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayınız…. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ….Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya şifrenizi girerekten müracaat yapabilirsiniz.

MSB Engelli ve TMSY Eİşçi Alımı

İstanbul Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Ankara Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

İzmir Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

BÜNYAMİN ÇİĞLİ

Profesyonel SEO Uzmanı İŞKUR Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status