GÜNCEL

Memur, refakat iznini en fazla ne kadar süreyle kullanabilir?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci unsurunun son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu yahut memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sıhhat heyeti raporuyla belgelendirilmesi kaidesiyle, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar müsaade verilir. Gerektiğinde bu müddet bir katına kadar uzatılır. “ kararı yer almaktadır.

Diğer taraftan, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu unsurunda,

“1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci unsurunun son fıkrası uyarınca müsaade verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin yahut tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sıhhat şurası raporuyla belgelendirilmesi mecburidir.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle müsaade verilmesine temel teşkil edecek sıhhat konseyi raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, daima ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek biçimde refakat müddeti ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık müddet birebir şartlarda bir katına kadar uzatılır.

(3) Birebir şahısla ilgili olarak tıpkı devirde birden fazla memur refakat müsaadesi kullanamaz.

(4) Tıpkı kişi ve birebir hadiseye dayalı olarak verilecek refakat müsaadesinin toplam müddeti altı ayı geçemez.

(5) Müsaade mühleti içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur müsaadenin bitmesini beklemeksizin vazifeye başlar. Bu durumda yahut müsaade mühletinin bitiminde, vazifeye başlamayan memurlar müsaadesiz ve özürsüz olarak vazifelerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili kararlarına nazaran süreç yapılır.

(6) Refakat müsaadesi kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.” kararı yer almaktadır.

REFAKAT MÜSAADESİNE AİT DEĞERLENDİRME

-Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocukları için yahut bakmakla yükümlü olmadığı halde refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden biri için refakat müsaadesi kullanabileceği,

-Refakat müsaadesi kullanılabilmesi için üstte bahsedilen kişilerin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren hastalığının bulunmasının gerektiği,

-Refakat müsaadesi kullanılabilmesi için refakat edilecek kişilerin sıhhat heyeti (heyet) raporu almasının gerekli olduğu,

-Memurun üstte yer verilen bireyler hakkında tıpkı hastalığa dayanarak 3 ay mühletle refakat müsaadesi kullanabileceği gerektiğinde bu mühletin bir katına kadar uzatılabileceği hasebiyle en fazla 6 ay müddetle refakat müsaadesi kullanabileceği,

-Aynı kişi ve birebir hastalığa dayalı olarak memurun 6 aydan fazla refakat müsaadesi kullanamayacağı kıymetlendirilmektedir.

Bu sebeple, memurun birebir bireye ve tıpkı olaya dayalı olarak en fazla 6 ay refakat müsaadesi kullanabilmesi mevcut durumda ilgililerin hastalığının güzelleşmeden memurun misyona devam etme zorunluluğunu doğurabilmektedir. Mağduriyetlerin oluşmaması açısından 657 sayılı Kanun ve mezkur Yönetmelik kararlarında müddetlerin, tedavinin güzelleşmesi kaidesine bağlanması biçiminde düzenlenmesi uygun olacaktır.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Neslihan SAVAŞ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status