MEVZUAT HABERİ

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği – Mevzuat

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 13 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32428

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı tarafından uygulanacak dayanak programlarına ait temelleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik; işletmelere ve girişimcilere, işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan takviye programlarına ait asılları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü unsurlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığını (KOSGEB),

b) Takviye programı: Maksadı, kapsamı, destekleme yordamı, takviye üst limiti ve oranı ile programa ait öbür temelleri İcra Komitesi kararıyla belirlenen ve Başkanlık tarafından yürütülen programı,

c) Destekleme yolu: Bu Yönetmelik kapsamında takviye programlarından yararlanacaklara sağlanacak takviyenin, geri ödemesiz yahut teminat karşılığında geri ödemeli olarak sağlanmasını,

ç) Teşebbüsçü: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek bireyleri,

d) İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı İcra Komitesini,

e) İşletme: 24/5/2023tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği kapsamında yer alan 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Konseyi kararı ile yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Dayanaklardan Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Ait Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen dallarda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) Paydaş Kuruluş: İşletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren oda, borsa, birlik, vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşları, memleketler arası kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezlerini, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri idarelerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek programları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak dayanaklar, KOSGEB dayanak programları çerçevesinde verilir.

(2) Dayanak programları; ülkenin ekonomik ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin hissesini ve aktifliğini artırmak, rekabet güçlerini ve seviyelerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir formda endüstride entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki hisselerini artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek hedefine uygun olarak; kalkınma planları, orta vadeli programlar, Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, öteki üst siyaset dokümanları ve KOSGEB Genel Şurasının belirlediği siyaset, emel ve gayeler dikkate alınarak hazırlanır.

(3) İşletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere paydaş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler, dayanak programları kapsamında desteklenebilir ve işletmelere/girişimcilere ödül verilebilir.

(4) Dayanak programları, İcra Komitesi kararıyla belirlenir. Dayanak programlarının değiştirilmesi, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi İcra Komitesi kararıyla gerçekleştirilir.

KOSGEP Destek programlarının yürütülmesi

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında dayanak programlarına ait müracaat, kıymetlendirme, uygulama ve ödeme süreçleri ile ilgili başka konular Başkanlık tarafından hazırlanan düzenleyici süreçler çerçevesinde yürütülür.

(2) Rastgele bir takviye programına müracaat yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı üzere müracaat edene de bir hak kazandırmaz.

(3) Farklı takviye programları içinde bulunması koşuluyla tıpkı takviye çeşidinden faydalanılabilir. Lakin, masraf gerçekleşmesini gösteren dokümanlar sırf bir takviye için kullanılır.

Destek programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Program temelli izlemeler, tasarım kademesinde programlar için belirlenen göstergeler üzerinden yapılır. Yürürlükteki programları düzgünleştirmek, yeni programlar tasarlamak, programların ülke iktisadı ve işletmelere sonuç ve tesirlerini ortaya koymak emelleriyle programlara yönelik kıymetlendirme çalışmaları Başkanlık tarafından hazırlanan düzenleyici süreçler çerçevesinde yürütülür.

Denetim

MADDE 8- (1) Takviye programlarından yararlananlar, yararlandıkları dayanak programları ile ilgili olarak kontrole tabi tutulabilir.

(2) Takviye programlarından yararlananlar; denetim, kontrol ve inceleme ile görevlendirilmiş olanlara her türlü hesap, bilgi, doküman ve kayıtları ibraz etmek, süreç, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını göstermek, misyonlarının tertipli olarak yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak zorundadır.

Destek sürecinin durdurulması ve iptali

MADDE 9- (1) Dayanak programlarının uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde takviyelerden yararlananların dayanak süreci durdurulur, yeni dayanak müracaatları uygunsuzluk bitene kadar kabul edilmez. Uygunsuzluğun giderilmemesi halinde dayanak olarak verilen meblağ KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Uygunsuzluk sona erdiğinde ve müracaat halinde yeni dayanaklardan yararlanma hakkı devam eder. Bu konulara ait iş ve süreçler Başkanlık tarafından hazırlanan düzenleyici süreçler çerçevesinde yürütülür.

(2) Takviye programlarının uygulanma sürecinde, zorlayan sebep olarak kabul edilebilecek; sarsıntı, yangın, su baskını ve gibisi doğal afetler, yasal grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör aksiyonları, sabotaj, savaş, kısmi yahut genel seferberlik ilanı üzere hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar dayanak sürecinin durdurulması yahut devamına KOSGEB Lideri tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KOBİ niteliğini kazanma, kaybetme ve sınıfının belirlenmesi

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmelerin KOBİ niteliğini kazanma, kaybetme ve sınıfının belirlenmesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği temel alınır.

(2) İşletmelerin KOBİ niteliğini kaybetmeden evvel uygun bulunan takviye programı müracaatları, KOBİ niteliği kaybedilse bile kazanılmış hak olarak kıymetlendirilir ve ödemeler yapılır. KOBİ niteliği kaybedildikten sonra takviye programına müracaat yapılamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11- (1) 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Dayanak Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan KOSGEB Dayanak Programları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kararlarını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanı yürütür.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status