GÜNCEL

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Bir Büyükşehir Belediyesinde kontratlı işçi olarak (mühendis) çalışmaktayım. 6. Devir Toplu Kontrat uyarınca arazi tazminatı hakkına sahip olduk. Çalıştığım ünitede misyonum gereği mühendis olarak daima toprakta vazife almaktayım. Ayrıyeten çalıştığım müdürlüğe bağlı bir ilçede kurulmuş teknik hizmet ünitesinin sorumlusuyum. Fakat denetim mühendisi olmadığım (resmi görevlendirmede ilçe ünite sorumlusu yazıyor) tez edilerek arazi tazminatından yararlanamayacağım belirtildi. Arazi tazminatı belirlenmesi müdürün şahsî kararı mıdır? Arazi tazminatı alabilmek için türel olarak itiraz edebilir miyim ve hangi yolu izlemek gerekir?

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. unsuru uyarınca, belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm takıma uygun olarak çevre, sıhhat, veterinerlik, teknik, hukuk, iktisat, bilişim ve irtibat, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, kent ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker üzere uzman ve teknik işçi yıllık kontrat ile çalıştırılmaktadır.

Kamu vazifelilerinin 2022 ve 2023 yıllarında yararlanacağı mali ve toplumsal hakları belirleyen 6. Devir Toplu Mukavelenin 31. hususunda ” (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Kararında Kararname kapsamında kontratlı işçi olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” kısmının 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Küme başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, kent plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog durumlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %3’ü,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker durumlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %2’si,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan durumlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %1,2’si,

oranında çalıştıkları her gün için ek fiyat ödenir. İlave fiyatın kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık devirler prestijiyle ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler vazifenin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık devir sonlarında yapılır. Üçer aylık devirler prestijiyle ödenecek toplam ek fiyat meblağı, (a) bendinde belirtilenler için %60’ı, (b) bendinde belirtilenler için %40’ı ve (c) bendinde belirtilenler için ise %24’ü geçemez.

(2) Ayın yahut haftanın kimi günleri ya da günün muhakkak saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile proje müddetleriyle sonlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı konumlarda ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen kontratlı işçiden ilgili mevzuatı yahut kontratı uyarınca gibisi mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra kararı birebir adap ve temeller çerçevesinde uygulanır.” denilmektedir. Geçmişte yalnızca memur statüsündeki teknik işçinin yararlandığı arazi tazminatı olarak bilinen ek özel hizmet tazminatından toplu mukavele kararı ile kamu iktisadi teşebbüslerinde vazifeli kontratlı işçi de yararlanmaya başlamış, 6. Devir Toplu Mukavele ile kapsam daha da genişletilerek, bir taraftan geçmişte maktu olarak ödenen fiyatlar En Yüksek Devlet Memuru Aylığına uygulanacak oranlar olarak belirlenirken diğer taraftan KİT dışındaki öbür kurumlarda vazife yapan kontratlı işçiye de söz konusu ödemenin yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda yer alan düzenleme dikkate alındığında Belediyelerde vazife yapan kontratlı teknik işçiden toplu kontrat kararında unvanı sayılanların kelam konusu ek fiyattan yararlanabilmesi için bu işçinin; ofis, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak kaidesiyle arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda heyeti tarım ve hayvancılık uygulama üniteleri ve yol üzere açık çalışma mahallerinde kontrollük hizmetleri dahil fiilen çalışması gerekmektedir. Söz konusu Bakanlar Konseyi Kararında tazminatın ödenmesinde ilgililerin takımlarının temel alınacağı belirtilmiş olup, bu kapsamda belediyelerde misyonlu kontratlı işçi bakımından imzalanan mukavelede karşılık gösterilen konum unvanının temel alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kontratlı çalışanın ünite sorumlusu olarak görevlendirilmesi imza atılan kontratta belirtilen durum unvanını değiştirmeyecektir.

Sonuç olarak, belediyelerde vazifeli kontratlı teknik çalışandan 6. Devir Toplu Mukavelenin 31. hususunda sayılan unvanlarla istihdam edilenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Şurası Kararı eki Kararda belirtilen çalışma mahallerinde fiilen vazife yapmaları kaydıyla Toplu Kontrat kararı ile getirilen ek fiyattan yararlanmaları gerektiğini, bu bahiste yönetime verilmiş bir takdir hakkı olmadığını değerlendirmekteyiz.

Konuya ait olarak ilgili büyükşehir belediyesine yazılı dilekçe ile ödeme yapılması konusunda müracaat yapılması, müracaatın açıktan yahut zımnen reddi halinde idari yargıda dava açılması uygun olacaktır.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Neslihan SAVAŞ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status